इंटरनेट लीज्ड लाइन 

 

  • कॉरपोरेट हेल्प लाईन - ०२२ २४३६ ८६८६  
  • श्रीएच.पी गुप्ता  उप महाव्यवस्थापक (इपीबी १ ) -०२२ २४३६ ८६६६ 
  • श्री. जॉन अब्राहम उप महाव्यवस्थापक (ईबीजी २) - ०२२ २४३३ ५५८८