निविदा अहवाल

एमटीएनएल मुंबईमध्ये ५०लाखापेक्षा अधिक किंमतीचे, निर्णय केले गेलेले टेंडर कॉंन्ट्रॅक्ट

 

 

 

युनिटचे नाव

२००६-०७

२००७-०८

२००८-०९

२००९-१०

२०१०-११

२०११-१२

२०१२-२०१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८

महाव्यवस्थापक (माहिती व तंत्रज्ञान)

एप्रिल ०६-मार्च०७ 

एप्रिल०७ -मार्च ०८ 

एप्रिल०८-मार्च ०९

एप्रिल०९-मार्च १०

एप्रिल१०-मार्च११

 -- -- -- -- -- एप्रिल१६-मार्च१७ --

महाव्यवस्थापक (सामुग्री व्यवस्था)

 

एप्रिल ०६ -मार्च०७

 

 

एप्रिल ०७ -  मार्च ०८ -

मार्च ०८ - नोव्हेंबर ०८

२००८-०९

२००९-१०

२०१०-११

२०११-१२

२०१२-१३

 एप्रिल-१३

मार्च -१४

एप्रिल-१४

मार्च-१५

एप्रिल-१५

मार्च-१६

एप्रिल-१६

मार्च -१७

एप्रिल-१७

मार्च -१८

महाव्यवस्थापक(एएनपीआणिसी)

--

जानेवारी

०७-डिसेंबर

०८

--

२००९-१०

२०१०-११

२०११-१२

-- -- -- -- -- --

महाव्यवस्थापक(कॉल सेंटर)

--

ऑगस्ट ०७-ऑगस्ट ०९ 

--

--

--

-- -- -- -- -- -- --

महाव्यवस्थापक(जीएसम)

मार्च - २०

नोव्हेंबर २००७

२००७-०८

२००८-०९

--

--

-- -- -- -- -- -- --

महाव्यवस्थापक(आर एफ नेटवर्क मोबाईल सेवा)

--

--

--

२००९-१०

--

-- -- -- -- -- -- --

महाव्यवस्थापक(वाणिज्य व ग्राहक सेवा) मोबाइल सेवा 

--

--

२००८-०९

२००८-०९

--

--

-- -- -- -- -- -- --

महाव्यवस्थापक(ओ)मोबाइल सेवा 

--

२००६-०७

--

--

--

-- -- -- -- -- -- --

महाव्यवस्थापक(ब्रॉडबैंड)

--

--

--

२००९-१०

--

-- -- -- --  २०१५-१६  २०१६-१७ --

सीई(बी डब्ल्यू)

 -- -- -- -- --

अगस्त१२

सप्टेम्बर१२
-- -- -- -- -- --