एमटीएनएल मुंबईमध्ये ५०लाखापेक्षा अधिक किंमतीचे, निर्णय केले गेलेले टेंडर कॉंन्ट्रॅक्ट

 

 

 

युनिटचे नाव

२००६-०७

२००७-०८

२००८-०९

२००९-१०

२०१०-११

२०११-१२

२०१२-२०१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७

महाव्यवस्थापक(माहिती व तंत्रज्ञान)

एप्रिल ०६-मार्च०७ 

एप्रिल०७ -मार्च ०८ 

एप्रिल०८-मार्च ०९

एप्रिल०९-मार्च १०

एप्रिल१०-मार्च११

          एप्रिल१६-मार्च१७

महाव्यवस्थापक(सामुग्री व्यवस्था)

 

एप्रिल ०६ -मार्च०७

 

 

एप्रिल ०७ -  मार्च ०८ -

मार्च ०८ - नोव्हेंबर ०८

२००८-०९

२००९-१०

२०१०-११

२०११-१२

२०१२-१३

 एप्रिल-१३

मार्च -१४

 एप्रिल-१४

मार्च-१५

एप्रिल-१५

मार्च-१६

एप्रिल-१६

मार्च -१७

महाव्यवस्थापक(एएनपीआणिसी)

-

जानेवारी

०७-डिसेंबर

०८

-

२००९-१०

२०१०-११

 

२०११-१२

         

महाव्यवस्थापक(कॉल सेंटर)

-

ऑगस्ट ०७-ऑगस्ट ०९ 

-

-

-

           

महाव्यवस्थापक(जीएसम)

मार्च - २०

नोव्हेंबर २००७

२००७-०८

२००८-०९

-

-

           

महाव्यवस्थापक(आर एफ नेटवर्क मोबाईल सेवा)

-

-

-

२००९-१०

-

           

महाव्यवस्थापक(वाणिज्य व ग्राहक सेवा) मोबाइल सेवा 

-

-

२००८-०९

२००८-०९

-

-

           

महाव्यवस्थापक(ओ)मोबाइल सेवा 

-

२००६-०७

-

-

-

           

महाव्यवस्थापक(ब्रॉडबैंड)

-

-

-

२००९-१०

-

         २०१५-१६  २०१६-१७

सीई(बी डब्ल्यू)

         

अगस्त१२

सप्टेम्बर१२
         

 

 


Book Broadband