जीएसएम पोस्टपेड प्लॅन

प्रती सेकंद मूल्य

 

मासिक सेवा शुल्क (रुपये) रु.  १५०
रजिस्ट्रेशन / एक्टिवेशन शुल्क  रु. २५०
नि:शुल्क  स्थानिक संभाषण (टॉक )  मूल्य(रु.) रु १०० 
 
कॉल प्रभार - वॉइस  
स्थानिक  
ट्रम्प /  डॉल्फिन / गरुडा करीता १ /२ पैसा/  प्रती  सेकंद
एमटीएनएल लॅंडलाईनकरीता

१ /२ पैसा/  प्रती  सेकंद

अन्य मोबाइल (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क) करीता

१ /२ पैसा/  प्रती  सेकंद

अन्य लॅंडलाईन करीता

१ /२ पैसा/  प्रती  सेकंद

एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली १/२ पैसा/ प्रती  सेकंद
महाराष्ट्र व गोव्याचे बीएसएनएल नेटवर्क १/२ पैसा/प्रती सेकंद
   
महाराष्ट्र  व  गोवा - अन्य नेटवर्क १/२ पैसा/प्रती सेकंद
उर्वरीत भारतात कुठेही १/२ पैसा/प्रती सेकंद
कॉल शुल्क  - वीडियो कॉलिंग   
एमटीएनएल नेटवर्कवर १ /२पैसा/ प्रती सेकंद
अन्य अन्य  स्थानिक  नेटवर्कवर १/२ पैसा/प्रती सेकंद
एसटीडी १/२ पैसा/प्रती सेकंद
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानीक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस (एसएमएस)  शुल्क   
 स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रू ५
 डॉलफिन पे पर सेकंद प्लान १४९ दि .१२.०३.१३पासुन बंद करण्यात आला आहे .
 पे पर सेकंद प्लान १४९ व ३ जी पे पर सेकंद प्लान १४९ च्या विद्यमान ग्राहक ज्यानी या प्लान मध्ये ६ महीने पूर्ण केले आहेत त्याना दि . १२.०३.१३ पासुन पे पर सेकंद प्लान १५० मध्ये परिवर्तीत केले जाईल. आणि ज्या ग्राहकाना ६ महीने पूर्ण झाले नाहीत, त्याना ६ महीने पूर्ण झाल्या वर परिवर्तीत केले जाईल. 

बडी २९९

मासिक सेवा शुल्क (रुपये) रु.  २९९
रजिस्ट्रेशन / एक्टिवेशन शुल्क  मोफत
 स्थानिक व्होईस कॉल एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क   रु २९९
 निशुल्क एसएमएस एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क   १५०
मोफत डाटा वापर ( होम + रोमिंग )  ३०० एम बी
   
कॉल प्रभार - वॉइस आणि व्हिडियो  
सीयुजी मोफत
स्थानिक     २० पैसे / मिनिट
स्थानीक इतर नेटवर्क  ४० पैसे / मिनिट
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानीक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस (एसएमएस)  शुल्क   
 स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रू ५
 • सीयूजी लाभ केवळ एमटीएनएल मुंबई नेटर्वक मध्ये उपलब्ध आहे
 • मोफत व्हॉइस कॉल बेनिफिट्स फक्त होम नेटर्वक वर उपलब्ध असतील.
  कोणीही वैयक्तिक किरकोळ ग्राहक डॉल्फिन बडी २९९ बुक करू शकतो (तथापि हे प्लॅन सीयूजी बेनिफिट्सशिवाय एक सामान्य योजना म्हणून काम करेल).

 • सीयुजी  लाभासाठी, कनेक्शनची किमान संख्या ३ असणे आवश्यक आहे

डॉल्फिन प्लॅन ३२५

मासिक सेवा शुल्क (रु..) रु ३२५
एक्टिवेशन शुल्क  रु. २५० 
स्थानिक  एमटीएनएलवर नि:शुल्क कॉल (मिनिट) २५० 
स्थानिक  एमटीएनएलवर नि:शुल्क एसएमएस १०० एम बी 
 
कॉल शुल्क -वॉइस (रु./मिनिट)
स्थानिक  
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ा करीता ५० पैसे
एमटीएनएल लॅंडलाईन करीता ५० पैसे
अन्य मोबाइलवर (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) ५० पैसे
अन्य लॅंडलाईन करीता ५० पैसे
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली ५० पैसे
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क ५० पैसे
उर्वरीतभारतात कुठेही ७५ पैसे
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्कवर रु  ३/-
अन्य लोकल नेटवर्कवर रु ३/-
एसटीडी रु३/-
   
डाटा शुल्क  (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
 एसएमएस शुल्क   
  स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु.  ५.००

 

डॉल्फिन प्लॅन ५९९

मासिक सेवा शुल्क (रु..) रु ५९९
एक्टिवेशन शुल्क  रु. २५० 
स्थानिक  एमटीएनएलवर नि:शुल्क कॉल (मिनिट) २००
स्थानिक  एमटीएनएलवर नि:शुल्क एसएमएस २०० एम बी 
 
कॉल शुल्क -वॉइस (रु./मिनिट)
स्थानिक  
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ा करीता ४० पैसे
एमटीएनएल लॅंडलाईन करीता ४० पैसे
अन्य मोबाइलवर (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) ५० पैसे
अन्य लॅंडलाईन करीता ५० पैसे
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली ४० पैसे
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क ५० पैसे
उर्वरीतभारतात कुठेही ६० पैसे
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्कवर रु  ३/-
अन्य लोकल नेटवर्कवर रु ३/-
एसटीडी रु३/-
   
डाटा शुल्क  (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
 एसएमएस शुल्क   
  स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु.  ५.००

डॉल्फिन प्लॅन ७९९

मासिक सेवा शुल्क (रु..) रु ७९९
एक्टिवेशन शुल्क  रु. २५० 
स्थानिक  एमटीएनएलवर नि:शुल्क कॉल (मिनिट) निशुल्क 
इतर नेटवर्क वर  नि:शुल्क कॉल (मिनिट) १०००
निशुल्क एसटीडी  नाही
निशुल्क डाटा वापर  ३०० एमबी 
 
कॉल शुल्क -वॉइस (रु./मिनिट)
स्थानिक  
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ा करीता ५० पैसे
एमटीएनएल लॅंडलाईन करीता ५० पैसे
अन्य मोबाइलवर (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) ५० पैसे
अन्य लॅंडलाईन करीता ५० पैसे
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली निशुल्क 
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क ४० पैसे
उर्वरीतभारतात कुठेही ५० पैसे
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्कवर रु  ३/-
अन्य लोकल नेटवर्कवर रु ३/-
एसटीडी रु३/-
   
डाटा शुल्क  (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
 एसएमएस शुल्क   
  स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु.  ५.००

बडी ८९९

मासिक सेवा शुल्क (रुपये) रु.  ८९९
रजिस्ट्रेशन / एक्टिवेशन शुल्क  मोफत
 निशुल्क स्थानिक व्होईस कॉल एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क   ८९९
 निशुल्क एसएमएस एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क   ५००
मोफत डाटा वापर ( होम + रोमिंग )  १ जी बी
   
कॉल प्रभार - वॉइस आणि व्हिडियो  
सीयुजी मोफत
स्थानिक     २० पैसे / मिनिट
स्थानीक इतर नेटवर्क  ४० पैसे / मिनिट
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानीक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस (एसएमएस)  शुल्क   
 स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रू ५
 • सीयूजी लाभ केवळ एमटीएनएल मुंबई नेटर्वक मध्ये उपलब्ध आहे
 • मोफत व्हॉइस कॉल बेनिफिट्स फक्त होम नेटर्वक वर उपलब्ध असतील.
  कोणीही वैयक्तिक किरकोळ ग्राहक डॉल्फिन बडी २९९ बुक करू शकतो (तथापि हे प्लॅन सीयूजी बेनिफिट्सशिवाय एक सामान्य योजना म्हणून काम करेल).

 • सीयुजी  लाभासाठी, कनेक्शनची किमान संख्या ३ असणे आवश्यक आहे

 •  

बजेट 'जी'

मासिक सेवा शुल्क  (रु..) रु  २००
नि:शुल्क स्थानिक संभाषण (टॉक) मूल्य(रु.) रु  १५०  
 
   
कॉल  शुल्क  -वॉइस ( रु../मिनिट)
स्थानिक
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ा करिता रु  ०.६०
एमटीएनएल लॅंडलाईनकरिता रु  ०.६०
अन्य मोबाइलकरिता (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) रु ०.९०
अन्य लॅंडलाईनकरीता रु ०.९०
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली रु  ०.६०
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क रु ०.९०
महाराष्ट्र व गोवा - अन्य रु  १.३०
उर्वरीतभारतात कुठेही रु  १.३०
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्ककरीता रु  ०.६०
अन्य स्थानिक नेटवर्ककरीता रु ०.९०
एसटीडी रु ०.९०
आयएसडी रु  ३०
   
डाटा शुल्क  (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस शुल्क   
  स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु.  १.००
आंतरराष्ट्रीय रु. ५.००
 

 

ईकॉनॉमी 'ई'

मासिक सेवा शुल्क  (रु..) रु  ३००
नि:शुल्क स्थानिक संभाषण (टॉक)  मूल्य(रु.) रु  ३००
   
कॉल  शुल्क  -वॉइस ( रु../मिनिट)
स्थानिक
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ाकरीता रु  ०.६०
एमटीएनएल लॅंडलाईनकरीता रु  ०.६०
अन्य मोबाइलकरीता (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) रु ०.९०
अन्य लॅंडलाईन करीता रु ०.९०
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली रु  ०.६०
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क रु ०.९०
महाराष्ट्र व गोवा - अन्य रु  १.३०
उर्वरीतभारतात कुठेही रु  १.३०
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्ककरीता रु  ०.६०
अन्य अन्य  स्थानिक  नेटवर्ककरीता रु ०.९०
एसटीडी रु ०.९०
आयएसडी रु  ३०
   
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस शुल्क   
 स्थानिक ५०  पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु. ५

अमर्यादित स्थानीय( अनलिमिटेड लोकल)

मासिक सेवा शुल्क  (रु..) 198
कॉल  शुल्क  -वॉइस व विडियो( रु../मिनिट)  
स्थानिक  
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ाकरीता अमर्यादित नि:शुल्क
एमटीएनएल लॅंडलाईनकरीता अमर्यादित नि:शुल्क
अन्य मोबाइलकरीता (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) रु. ०.७०
अन्य लॅंडलाईनकरीता रु. ०.७०
   
एसटीडी  वॉइस व विडियो(रु/मिनिट)  
एमटीएनएल दिल्ली रु. ०.७०
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क रु. ०.७०
महाराष्ट्र व गोवा - अन्य रु. ०.७०
उर्वरीत भारतात कुठेही रु. ०.७०
   
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस शुल्क   
  स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु. ५.००

प्लॅन सी

मासिक सेवा शुल्क  (रु..) रु ५५०
नि:शुल्क स्थानिक संभाषण (टॉक )  मूल्य(रु.) रु ३५०
   
कॉल  शुल्क -वॉइस ( रु../मिनिट)  
स्थानिक  
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ाकरीता
रु ०.४०
एमटीएनएल  लॅंडलाईनकरीता रु ०.४०
अन्य मोबाइल करीता (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) रु ०.४०
अन्य अन्य  लॅंडलाईनकरीता रु ०.९०
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली रु ०.४०
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क रु ०.४०
महाराष्ट्र व गोवा - अन्य रु  १.३०
उर्वरीत भारतात कुठेही रु  १.३०
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग ( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्ककरीता रु  ०.६०
अन्य अन्य  स्थानिक नेटवर्ककरीता रु ०.९०
एसटीडी रु ०.९०
आयएसडी रु ३०
   
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस शुल्क   
  स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु. ५.००

प्लॅन डी

मासिक सेवा शुल्क  (रु..) रु १०००
नि:शुल्क स्थानिक संभाषण (टॉक )  मूल्य(रु.)  २५०
नि:शुल्क  स्थानिक व एसटीडी टॉक मूल्य (रु.) रु ७००
लोकल एमटीएनएल करीता नि:शुल्क एसएमएस रु ७००
नि:शुल्क ३  जी/ एच एस डी पी ए वापर २ जीबी
   
कॉल  शुल्क  -वॉइस ( रु../मिनिट)  
स्थानिक  
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ाकरीता रु ३०
एमटीएनएल लॅंडलाईनकरीता रु ३०
अन्य मोबाइलकरीता (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) रु ३०
अन्य लॅंडलाईनकरीता रु  ०.६०
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली रु ३०
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क रु ३०
महाराष्ट्र व गोवा - अन्य रु. १.००
उर्वरीत भारतात कुठेही रु. १.००
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग ( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्ककरीता रु  ०.६०
अन्य अन्य स्थानिक नेटवर्ककरीता रु ०.९०
एसटीडी रु ०.९०
आयएसडी रु  ३०
   
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस शुल्क   
 स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु. ५.००

जीवन साथी

मासिक सेवा शुल्क  (रु..) शुल्क नाही
एकदा भरावयाची रक्कम  रु १४९ 
   
कॉल  शुल्क  -वॉइस ( रु../मिनिट)  
स्थानिक  
ट्रम्प / डॉल्फिन / गरूड़ाकरीता रु ०.८०
एमटीएनएल लॅंडलाईनकरीता रु ०.८०
अन्य मोबाइलकरीता (जीएसएम व सीडीएमए नेटवर्क ) रु ०.९०
अन्य लॅंडलाईनकरीता रु ०.९०
   
एसटीडी  
एमटीएनएल दिल्ली रु ०.८०
महाराष्ट्र व गोवा - बीएसएनएल नेटवर्क रु ०.९०
महाराष्ट्र व गोवा - अन्य रु  १.३०
उर्वरीत भारतात कुठेही रु  १.३०
   
कॉल  शुल्क  -वीडियो  कॉलिंग ( रु../मिनिट)  
एमटीएनएल नेटवर्ककरीता रु  ०.६०
अन्य स्थानिक नेटवर्ककरीता रु ०.९०
एसटीडी रु ०.९०
आयएसडी रु  ३०
   
डाटा शुल्क (जीपीआरएस व  ३ जी )-स्थानिक व रोमिंग ३ पैसे १ पैसा /१०केबी
   
एसएमएस शुल्क   
 स्थानिक ५० पैसे
राष्ट्रीय रु. १.००
आंतरराष्ट्रीय रु. ५.००

०१/१०/२०१७ पासून सुधारित डेटा शुल्क

सामान्य निर्देश 

 
 
सक्रियकरण   शुल्क : रु २५० (सीयुजी प्लान करीता नि:शुल्क )
अनामत  रक्कम   :  स्थानिक : शुल्क  नाही,  एसटीडी व राष्ट्रीय  रोमिंग: शुल्क  नाही ,  आयएसडी :  रु २००० व
आंतरराष्ट्रीय   रोमिंग :  रु.  ३००० 
आजिवन  (लाइफटाइम) प्लानकरीता रु. १४९  रकमेचा एकदा भरणा.
होम नेटवर्क व बीएसएनएलच्या महाराष्ट्र, गोवा , एमटीएनएल नवी दिल्ली नेटवर्क रोमिंग करीता  आवक ( इनकमिंग ) कॉल  नि:शुल्क  आहेत.
नि:शुल्क स्थानिक संभाषण (टॉक )  मूल्य -फक्त होम नेटवर्ककरीता लागू आहे.
 
लाईफ टाईम वैधता ०५.०४.२०१९ पर्यंत आहे. त्यानंतरची वैधता लाइसन्सच्या नुतनीकरणानुसार दिली जाईल.   लाइफ टाइम ग्राहकांकरीता सहा महिन्यात कमीतकमी रु.. १००/- चा वापर करणे आवश्यक आहे.
 अतिरिक्त सेवा कर  १२.३६ % लागू  होईल
अधिक माहिती करीता  १५०३ (टोल फ्री) / ९८६९०१२३४५ डायल करा.

'ब्लॅ

 कआउट दिवस' संबंधी माहीती:- ब्लॅकआउट दिवस, यामध्ये ट्राय एसएमएस (एसएमएस) मर्यादा ( कॅपिंग) लागू नाही. ग्राहक, २०० एसएमएसा (एसएमएस) पेक्षा जास्त एसएमएस पाठवू शकतात व त्याचे शुल्क  योजनेनुसार  (प्लॅन )  असेल. अधिक माहितीकरीता इथे क्लिक करा.
१०
डॉल्फिन  मोबाईल सेवेच्या  वित्तिय बाबींच्या अंमलबजावणी  करिता इथे क्लिक करा.
११ ट्राय   मसुद्यातील प्रि-पेड  शुल्काच्या माहिती करीता इथे  क्लिक करा
१२

प्रती दिन प्रती सिम वरून 3000 पेक्षा  अधिक एसएमएस करीता  एसएमएस शुल्काच्या रुपात  डाल्फिन ग्राहकां कारिता  लागु होतील  :- :लोकल एसएमएस: ५० पैसे , राष्ट्रीय: १ रुपया  आणि  आईएसडी: ५ रु..

१३

नविन ग्राहक ज्यानी एमटीएनएल च्या ग्राहक सेवा केंद्रातून ( उ.दा . वितरक , किरकोळ विक्रेते इ .)  कनेक्शन बुक केले आहे त्यानी सिम एक्टिवेशन केल्या दिवसापासून ३० दिवासाच्या आत १५०३ ह्या नंबर वर कायम स्वरूपी तोड़णी टाळण्यासाठी फ़ोन पड़ताळणी  करणे  बंधनकारक आहे

 १४

 कमीत कमी डाऊन लीड वेग २ जी करीता २० केबीपीएस व ३ जी करीता २५६  केबीपीएस असेल, जर डाटा सेवे करीता ब्राउसिग करीत असलेल्या ग्राहकाची संख्या , कमी कव्हरेज क्षेत्रग्राहकस्थान,पीक।आँफ वेळ, वापरात असलेले डीवाईस, अनुप्रयोगघेणारेडेटा, वबसाईट वर्तनआणिइतरबाह्यघटकप्रकार.

१५ आजीवन योजनेच्या ग्राहकांनी  किमान रू.100/- चा वापर  सहा महिन्यांत करण्याची  आवश्यकता आहे.
१६ विशेष ऑफर: एमटीएनएल पोस्टपेड मोबाइल नंबर पासून एमटीएनएल मुंबई लँडलाईनपर्यंत विनामूल्य कॉल अग्रेषण. एमटीएनएल प्रीपेड मोबाइल नंबर ते एमटीएनएल मुंबई लँडलाईनवर कॉल अग्रेषण शुल्क @ रु 0.10 / मिनिट मर्यादित कालावधी ऑफर
१७ डेटा सेवा सक्रिय करण्यासाठी (डेटा पॅकसह), एसएमएस START ते 1 9 25 पाठवा. निष्क्रिय करण्यासाठी, 1 9 25 पर्यंत STOP पाठवा किंवा 1 9 25 ला कॉल करा.
१८ ग्राहकाने कोणतीही स्वेछा डिपॉझिट / अधिक रक्कम ठेवलेली रक्कम परतफेड करण्यायोग्य / बदलण्यायोग्य सुरक्षा ठेवी म्हणून हाताळली जाईल, जे भविष्यातील बिलांशी समायोजित केले जाईल आणि ते कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करणार नाही.

 

)-स्थानिक व रोमिंग