alt

टॉप-अप कुपन

टॉप-अप कुपन

 

नाव एमआरपी (रु.) टॉक टाईम (रु.) प्रक्रिया शुल्क (रु.) मुळ किंमत (रु.) जीएसटी  (रु.)
टॉप अप  १० १० ७.४७ १.०  ८.४७  १.५३
टॉप अप २० २० १४.९५ २ .० १६.९५ ३.०५
टॉप अप  ४०* ४० ३०.५ ३.४ ३३.९ ६.१
टॉप अप  ५० ५० ३९.०० ३.३७ ४२.३७ ७.६३
टॉप अप  १००  १०० ८१.०० ३.७५ ८४.७५ १५.२५
टॉप अप  १३०* १३० ११०.०० ०.१७ ११०.१७ १९.८३
टॉप अप  २००* २०० १९०.०० १६९.४९ ३०.५१
टॉप अप  ३०० ३०० २९५.०० २५४.२४ ४५.७६
टॉप अप  ५०० # ५०० ५००.०० ४२३.७३ ७६.२७
टॉप अप   ७५० ७५० ७५०.०० ६३५.५९ ११४.४१
टॉप अप  १०००* १००० १०१०.०० ८४७.४६ १५२.५४
टॉप अप २२०० २२०० २२५०.०० १८६४.४१ ३३५.५९

* फक्त ई-रिचार्ज व वेब रिचार्ज मध्ये उपलब्ध

 

प्लान कपुन

प्लान कुपन

 

प्लान कूपन एमआरपी (रु.) फायदे टॉक टाईम(रु.)  

वैद्यता 

(दिवस)

एस एमएस आधारित सक्रियकरण

 प्लान व्होउचर  ८५

 ८५

 ३६५ दिवसां पर्यंत वाढीव मुदत वाढ

०.५५   ३६५ ४४४ नंबर वर RCH ५५ हा एसएमएस पाठवा 

प्लान व्होउचर १०१

१०१

कॉल ( वौइस् आणि विडियो ) 
मोबाइल ( लोकल + एसटीडी ) : ३ पैसे/ २ सेकंद  
लैंडलाइन कॉल्स ( लोकल + एसटीडी ) : २ पैसे/सेकंद 

०.६३ ३६५ -- 
प्लान व्होउचर ११९ ११९ कॉल ( वौइस् आणि विडियो ) 
 लोकल + एसटीडी : १ पैसे/  सेकंद  
०.३३ १८० ४४४ नंबर वर RCH ११९ हा एसएमएस पाठवा 

 

# - फकत ई रिचार्ज  व वेब रिचार्ज  मध्ये  उपलब्ध .

ग्राहकांकडून रु. २ सक्रियकरण शुल्क अतिरीक्त घेतले जाईल. 

टेरिफ वैधता समाप्तीपर्यंत किंवा त्यापूर्वी असेल दुसर्या एसटीव्ही च्या रिचार्ज होईपर्यंत योजना व्हाउचर मध्ये वरील नमूद दर सूची लागू होईल.म्हणूनच एसटीव्ही  रिचार्ज करताना  खबरदारी ने निवड करावी

तात्पुरत्या टॅरिफ ग्राहकाने सक्रिय केलेल्या शेवटच्या प्लॅन / एसटीव्ही व्हॉउचरनुसार लागू होईल. ग्राहक कोणत्याही पूर्वी सक्रिय केलेल्या तात्पुरत्या योजनांपासून ग्रस्त राहील. सक्रिय योजनेची समाप्ती झाल्यानंतर, ग्राहक परत एफटीयू बेस टेरिफकडे परत जाईल.

रिचार्ज केलेल्या बोनस कुपनची वैद्यता जाणुन घेण्याकरीता तुम्ही मोबाईल करुन ४४५ डायल करा.

लाईफ टाईम वैद्यता दिनांक ०५.०४.२०१९ पर्यंत आहे.  त्यानंतर वैद्यता लायसन्सच्या नूतनीकरणांतर्गत निर्धारीत केली जाईल.

सर्व कॉल शुल्क फक्त होम नेटवर्ककरीता लागू आहेत.  जेव्हा, तुम्ही होम नेटवर्कच्या बाहेर असता तेव्हा रोमिंग शुल्क लागू होते.

कमीत कमी डाऊन लीड वेग २ जी करीता  २० केबीपीएस व ३ जी करीता २५६  केबीपीएस असेल, जर डाटा सेवे करीता ब्राउसिग करीत असलेल्या ग्राहकाची संख्या , कमी कव्हरेज क्षेत्र, ग्राहकस्थान,पीक।आँफ वेळ, वापरात असलेले डीवाईस, अनुप्रयोगघेणारेडेटा, वबसाईट वर्तनआणिइतरबाह्यघटकप्रर. या वर अवलंबुन राहिल

 

ब्लॅक आऊट डेज -  कृपया लक्षात ठेवा की ब्लॅक आऊट डेजच्या दरम्यान प्रति सिम १०० एसएमएस पर्यंत एसएमएस शुल्क चालू योजनेनुसार लागु होतील. सिम नुसार १०० हुन अधिक एसएमएस करीता एसएमएस शुल्काच्या रुपात ट्रम्प ग्राहकाना लावले जातील.लोकल एसएमएस: ५०p, राष्ट्रीय: 1 रुपये और आईएसडी: ५ रु.ह्या दिवशी पाठवल्या जाणा-या एसएमएस च्या संख्ये वर कोंतागी प्रतिबन्ध असणार नाही .अधिक माहितीकरता इथे क्लिक करा.

 

विशेष टैरिफ कूपन

विशेष टेरिफ  कुपन

 

कॉल टेरिफ कुपन

एसटीव्ही एमआरपी (रु.) टॉक टाईम(रु.) फायदे वैद्यता  (दिन)
रात्री पॅक २५      ०.५९ रात्रीचे  कॉल  (रात्री ११.०० ते सकाळी ८.०० ) :
 • डॉल्फिन व  ट्रम्प मोबाइल :  ५ पैसे/मिनिट
 • अन्य लोकल: ३० पैसे/मिनिट
 • संदेश  :लोकल एमटीएनएल: ५ पैसे
नियमित कॉल (व्ह  व व्हीडीओ ) :
 • लोकल एमटीएनएल:2०पैसे/मिनिट,
 • अन्य लोकल : ५०पैसे/मिनिट,
 • एसटीडी: ७५पैसे/मिनिट
२१
एसटीवी ३९ ३९ ०.५७ कॉल (व्हॉइस/व्हिडियो ): ४० पैसे प्रति मिनिट,  एसटीडी ४५ पैसे  / मिनिट  २१
एसटीवी ४५ ४५ ०.२७

कॉल (व्हॉइस/व्हिडियो ) मोबाइल ( लोकल + एसटीडी): १ पैसे/सेकंद लैंडलाइन कॉल   ( लोकल + एसटीडी) : २ पैसे/सेकंद

५६
एसटीवी ४९ ४९ ०.३७

 कॉल (व्हॉइस/व्हिडियो ): ३५ पैसे प्रति मिनिट,  एसटीडी ४० पैसे  / मिनिट

२८
एसटीवी ६३ ~ ६३ ०.५३

 मोबाइल कॉल एमटीएनएल नेटवर्क ( मुंबई + दिल्ली) १ पैसा/ २ सेकंद

इतर लोकल आणि एसटीडी : १ पैसा/ सेकंद ; लँडलाईन ( लोकल + एसटीडी ) -२ पैसे/सेकंद 

५६ 
अमर्यादित लोकल एमटीएनएल  १९८ ०.०४ कॉल  (व्होंईस व व्हीडीओ) लोकल एमटीएनएल : अमर्यादित सूट   अन्य लोकल एस टी डी  :५० पैसे  / मिनिट  २८

 

 • कमीत कमी डाऊन लीड वेग 2 जी करीता 2० केबीपीएस व 3 जी करीता 2५6  केबीपीएस असेल, जर डाटा सेवे करीता ब्राउसिग करीत असलेल्या ग्राहकाची संख्या , कमी कव्हरेज क्षेत्र, ग्राहकस्थान,पीक।आँफ वेळ, वापरात असलेले डीवाईस, अनुप्रयोगघेणारेडेटा, वबसाईट वर्तनआणिइतरबाह्यघटकप्रकार. या वर अवलंबुन राहिल.
 • तात्पुरतीटेरिफग्राहकांनी शेवटी  सक्रिय केलेल्या योजना/ एसटीव्ही कुपन नुसारलागूहोईल. ग्राहकांनाकोणत्याहीपूर्वीसक्रियतात्पुरत्यायोजने चा लाभ घेता येणार नाही. तात्पुरत्या प्लानच्यासमाप्ति नंतर, ग्राहकपरतमूळ प्लान मध्ये परत जातील.
 •  टेरिफवैधतासमाप्तीपर्यंत किंवा त्यापूर्वीअसेलदुसर्या एसटीव्ही च्यारिचार्जहोईपर्यंतयोजनाव्हाउचरमध्येवरीलनमूददर सूचीलागूहोईल.म्हणूनच एसटीव्ही  रिचार्जकरताना  खबरदारी ने निवड करावी
 • # ई रिचार्जमध्ये, वेब रिचार्ज आणि एसएमएस रिचार्जमध्ये उपलब्ध सक्रिय करण्यासाठी, एसएमएस 'आरसीएच <मूल्य मूल्य>' (उदा. 'आरसीएच 71') 444 पर्यंत पाठवा.

 

विशेष एसटीव्हीएस कुपन

एसटी व्ही  एमआरपी (रु.) टॉक टाईम(रु.)  फायदे वैद्यता  (दिन)     एसएमएस वर  आधारीत एक्टिवेशन        
एस टी डी सेकंडस पैक # ३४ #

०.०३

४०००  एस टी डी व्हॉईस सेकंद १४ ४४४ वर 'RCH 34' संदेश पाठवा
१५९ # ०.२६ २३०००  एस टी डी व्हॉईस  सेकंद २८   -
अनलिमिटेड वीडियो  कॉल प्लान ६१ # ०.१२ लोकल एमटीएनएल वर अनलिमिटेड वीडियो  कॉल २८ ४४४ वर'RCH 61' संदेश पाठवा
कॉम्बो प्रिपेड कुपन २९८ # ०.३४ मोफत वौइस् कॉल १२,००० सेकंद सर्व मुंबई स्थानिक नेटवर्क १०,००० सेकंद एसटीडी कॉल्स नि:शुल्क एसएमएस २००          ( स्थानिक + राष्ट्रिय डाटा ) नि:शुल्क डाटा वापर ३००  एमबी २८ दिवस 

-

एसटीवी १९ ~ १९ # ०.२४

१) एमटीएनएल नेट वर्क मध्ये  १२० सेकंद वोंईस  कॉल २) ३६५ दिवस वापरत न आलेले प्रिपेड नंबर परत सुरु करण्यासाठी व बंद करण्यासाठी 

७ दिवस  --
कॉम्बॉ १९९ १९९ # ० .७९

४  जीबी डाटा + १०००० लोकल सेकंद +५००० एसटीडी सेकंद + १००  एसएमएस 

२८  
कॉम्बॉ ३९६ ३९६ # ० .८०  १० जीबी डाटा + २०००० लोकल सेकंद +१०००० एसटीडी सेकंद + १५०  एसएमएस २८  
एसटीवी १६९ ** १६९ # ०.४६

२८ दिवसांसाठी १ जीबी / दिवस @
एमटीएनएल नेटर्वक (मुंबई आणि दिल्ली) ला विनामूल्य कॉल
अन्य स्थानिक कॉल: विनामूल्य १५ मिनिटे / दिवस. १५ मिनिटांनंतर, उर्वरित दिवसासाठी २५पैसे / मिनिट
एसटीडी कॉल्स: विनामूल्य १० मिनिटे / दिवस. १० मिनिटांनंतर, उर्वरित दिवसासाठी २५पैसे / मिनिट

२८ ४४४ वर'RCH १६९' संदेश पाठवा
एसटीवी ३१९ ३१९ # ०.४६ २८  दिवसांसाठी २ जीबी / दिवस @
एमटीएनएल नेटर्वक (मुंबई आणि दिल्ली) ला विनामूल्य कॉल
अन्य स्थानिक कॉल: विनामूल्य ३० मिनिटे / दिवस. ३० मिनिटांनंतर, उर्वरित दिवसासाठी २५पैसे / मिनिट
एसटीडी कॉल्स: विनामूल्य २० मिनिटे / दिवस. २० मिनिटांनंतर, उर्वरित दिवसासाठी २५पैसे / मिनिट
२८ ४४४ वर'RCH ३१९' संदेश पाठवा
एसटीवी ४४९ ** ४४९ # ०.४५ ९० दिवसांसाठी १ जीबी / दिवस @
एमटीएनएल नेटर्वक (मुंबई आणि दिल्ली) ला विनामूल्य कॉल
अन्य स्थानिक कॉल: विनामूल्य १५ मिनिटे / दिवस. १५ मिनिटांनंतर, उर्वरित दिवसासाठी २५पैसे / मिनिट
एसटीडी कॉल्स: विनामूल्य १० मिनिटे / दिवस. १० मिनिटांनंतर, उर्वरित दिवसासाठी २५पैसे / मिनिट
९० ४४४ वर'RCH ४४९' संदेश पाठवा

 

 

संदेश पैक

एसटीव्ही  एमआरपी (रु.) फायदे टॉक टाईम(रु.)   वैद्यता  (दिन)     एसएमएस वर  आधारीत एक्टिवेशन        
एसएमएस  पैकस** ३१ फ्री ३००  एसएमएस  (लोकल  व  राष्ट्रीय) ०.१० २८ ४४४ वर 'RCH 31' संदेश पाठवा
९७ फ्री १२५०  एसएमएस  (लोकल व राष्ट्रीय ) ०.९७ १८ ४४४ वर'RCH 97' संदेश पाठवा
५ #

४० एसएमएस मोफत ^(लोकल एंव राष्ट्रीय)

०.०९

४४४ वर 'RCH ५' संदेश पाठवा

 

      # - फकत ई रिचार्ज  व् वेब रिचार्ज  मधे उपलब्ध .

@मोफत वापराच्या नंतर, @ ३पैसे / १०kb  मानक शुल्क लागू होईल.

^ लिमिटेड कालावधी ऑफर

प्रति दिन प्रति सिम १०० एसएमएस, एसएमएस शुल्क सध्याच्या योजनेनुसार असेल. प्रति सिम १०० पेक्षा अधिक एसएमएससाठी, ट्रम्प ग्राहकांकडून एसएमएस शुल्क आकारले जाईल.
                    लोकल एसएमएस:५०पैसे, राष्ट्रीय: रु. १ आणि आयएसडी: रु ५

रु २/- योजना सक्रियकरण अतिरिक्त शुल्क लागु

** लिमिटेड कालावधी ऑफर (२८/०९/२०१७ ००:०० वाजल्या पासुन  वैध)

 ~ एसटीवी १९ हे कूपन सामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध नाही. हे कूपन खास त्या ग्राहकांसाठी आहे , ज्यांचे मोबाइल कनेक्शन ३६५ दिवस न वापरल्या मुळे बंद करण्यात आले आहे. एसटीवी १९ कूपन द्वारा असे ग्राहक आपला बंद असलेला प्रिपेड मोबाइल परत सुरु करू शकतात. 

    सर्व कॉल शुल्क फक्त होम नेटवर्कवर लागू आहेत. होम नेटवर्कच्या बाहेर रोमिंग शुल्क लागू होते

ब्लॅक आऊट डेज -  कृपया लक्षात ठेवा की ब्लॅक आऊट डेजच्या दरम्यान प्रति सिम १०० एसएमएस पर्यंत एसएमएस शुल्क चालू योजनेनुसार लागु होतील. सिम नुसार १०० हुन अधिक एसएमएस करीता एसएमएस शुल्काच्या रुपात ट्रम्प ग्राहकाना लावले जातील.लोकल एसएमएस: ५०p, राष्ट्रीय: 1 रुपये और आईएसडी: ५ रु.ह्या दिवशी पाठवल्या जाणा-या एसएमएस च्या संख्ये वर कोंतागी प्रतिबन्ध असणार नाही .अधिक माहितीकरता इथे क्लिक करा.

एसएमएस वर आधारित एक्टिवेशन( सक्रियाकरण

 

माईग्रुप

माय ग्रुप प्लान

 ट्रम्प " माय  ग्रुप " मध्ये तुमच्या ९ स्थानीक  डॉल्फिन किंवा ट्रम्प नंबरच्या समुहाबरोबर कमी दरात कॉल व एसएमएसचा लाभ घ्या.     

            एमटीएनएल मध्ये तुमच्या मित्रांना व कुटुंबियांना १ पैसा - १२सेकंद दराने कॉल करण्याचा लाभ घ्या.

 • एसएमएस फक्त १० पैसे प्रति एसएमएस

 

 ट्रम्प माय ग्रुप प्लान 
मासिक सेवा शुल्क रु. २०
ग़्रुप आकार ९ स्थानीय डॉल्फिन/ट्र्म्प नंबर 
कमीतकमी ग्रुप आकार  २ 
ग्रुप नंबर नोंदणीकरण शुल्क रु.१/- प्रती नंबर
ग्रुप मधील कॉल शुल्क  १पैसा/१२ सेकंद
ग्रुप मध्ये एसएमएस शुल्क  १०  पैसे /एसएमएस
एसटीडी, आयएसडी, एमएमएस व अन्य शुल्क प्लान प्रमाणे 

 

युएसएसडी इंटराक्टीव माय ग्रुप व्यवस्थापन

 ग्राहक, इंटराक्टीव युएसएसडी माध्यमातुन खालील माय ग्रुप ऑपरेशन करु शकतात.  

 

ऑपरेशनकमांडउदाहरण
मायग्रुप सेवा सक्रियकरण

हे मायग्रुप सेवा  सक्रिय करण्यासाठी आहे.  

डायल"*4५6#"  
मायग्रुप नंबर

ला जोडणे

हे मायग्रुप मध्ये नंबर नोंदणीकरीता आहे.

डायल"*4५6*1*91+Number#" उदा. *4५6*1*919869००००11#
सेट/मोडिफाई मायग्रुप नंबर 

हे मोबाईल नंबर बदलण्याकरीता आहे.

डायल"*4५6*2*Position*91+Number#" उदा. *4५6*2*1*919869०००००2#
मायग्रुप सूची संबंधी

माहिती 

हे, सर्व मोबाईल नंबर, त्यांच्या स्थितीच्या (१-९) बरोबर प्रदर्शित करण्याकरीता आहे.  

डायल"*4५6*3#"  
मायग्रुप सेवा निष्क्रियकरण

हे मायग्रुप सेव  निष्क्रियकरणकरीता आहे.  

डायल"*4५6*4#"  

 

अधिक माहितीकरता कॉल सेंटर नंबर १५०३ वर संपर्क करा.

कोम्बो कुपन

दर(रु.)Free Benefitsदर वैधता ( दिवस ) 
७७

टॉकटाइम : रु. २५ 
एसएमएस  : ७७(स्थानिक+ राष्ट्रीय)
डाटा वापर : ३५० एमबी

१४ 

सुचना:

 • ई / ऑनलाइन रिचार्ज मध्ये उपलब्ध.
 • मोफत एसएमएस आणि व्हॉइस चे फायदे होम नेटवर्क मध्ये  फक्त लागू आहेत . रोमिंग दरम्यान असाल तर  व्हॉइस आणि एसएमएस  चे शुल्क  ग्राहक वर्तमान योजने  नुसार शुल्क आकारले जाईल.
 •  टॉक टाईमसाठी वैधता आकारणी नाही. 
 • मोफत डेटा वापर संपल्यानंतर, @ ३ पैसे / १० केबी  प्रमाणे शुल्क लागू होईल

 

 

प्रीपेड मोबाईलकरीता रिचार्ज प्रक्रिया  

alt

खालील मुद्द्यांमधील कोणत्याही मुद्द्यांचे पालन करुन तुमचा मोबाईल रिचार्ज करा. 

 •  तुमच्या प्रि-पेड मोबाईलवरून   * 4०० # १६ अंकाचा पिन # डायल करा. 
 • ४०० डायल करा व आयवीआर च्या निर्देशांचे पालन करा. 
 •   एमटीएनएल प्रि-पेड मोबाईलचे कोणतेही रिचार्ज करण्याकरीता कोणत्याही नंबर वरुन ९८६९५५६६७७ डायल करा.  तुम्ही जेव्हा होम नेटवर्कच्या बाहेर रोमिंग मध्ये असतानाही, त्याच नंबर वरुन रिचार्ज करु शकता.   

तुमच्या प्रि-पेड मोबाईलच्या शिल्लक राशिचा तपास करा. 

खाली दिलेल्या मुद्द्यांमधील कोणत्याही एका मुद्द्याचे पालन करून आपल्या मोबाईल मधील बाकी रकमेचा मागोवा घ्या. 

 • मोबाईलवरून ४४४ डायल करा व निर्देशांचे पालन करा.
 • तुमच्या खात्यातील बाकी व  वैद्यता जाणुन घेण्याकरीता  *४४४# डायल करा  
 • शिल्लक राशि व नि:शुल्क प्रमोशन (मिनिट,एसएमएस,डाटा) ची वैद्यता जाणुन घेण्याकरीता मोबाईलवरुन   *४४६# डायल करा. 
 • बोनस कुपन समाप्तीची तारीख जाणुन घेण्याकरीता तुमच्या मोबाईल वरुन *४४५# डायल करा. 
 •  अन्य ९८६९५५६६७७डायल करा. 

ट्राई प्रारुप मध्ये प्रि-पेड टॅरिफच्या माहितीकरता  इथे  क्लिक करा

डेटा सेवा (डेटा पॅक समावेश) सक्रिय करण्यासाठी, १९२५. एसएमएस START पाठवा निष्क्रिय करण्यासाठी, एसएमएस STOP पाठवा   १९२५ वर किंवा कॉल करा १९२५.