नविन ऑफर

 

तपशीलडीएसएल -२९९ -नविन - नॉन कॉम्बो  २ एम / ४ एम डीएसएल -३९९ - नविन -कॉम्बो  २ एम / ४ एम 
मासिक सेवा शुल्क  रू.२९९ रू.३९९
योजना प्रकार  नॉन कॉम्बो  कोम्बो

डाऊनलोड स्पीड (पर्यंत)

मासिक सामान्य वापर धोरण (FUP) कोटा

२ एमबीपीएस एमबीपीएस
  १५ जीबी  १०  जीबी

 

२एमबीपीएस  ४एमबीपीएस
  १५  जीबी  १० जीबी
पोस्ट एफयुपी स्पीड (पर्यंत)   एमबीपीएस १ एमबीपीएस
 अपलोड स्पीड (पर्यंत)  ७६८ केबीपीएस् एफयुपी पर्यंत आणि त्यानंतर  ५१२ केबीपीएस्
७६८ केबीपीएस् एफयुपी पर्यंत आणि त्यानंतर  ५१२ केबीपीएस्
मासिक मोफत व्हॉइस कॉल निवड केलेल्या लँडलाईन प्लॅननुसार शुन्य 
कॉल शुल्क निवड केलेल्या  लँडलाईन प्लॅननुसार  रू- १  / पल्स 

नियम आणि अटी  

१. ग्राहकांना वरील योजनेची  वैशिष्ट्ये., योजना कार्यान्वित करण्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत करिता मिळेल

२. ६ महिने संपल्यानंतर ग्राहकां बीबी ६००-२ एम  योजना./ बीबी ४ एम योजनेत स्थलांतरित होतिल त्यांचे बिल त्या योजने नुसार होईल.  

३. ग्राहक या  ६ महिने काळात इतर सक्रिय-असलेल्या योजनेत स्थलांतर करण्यासाठी मुक्त असेल. 

४. वरील योजना ही केवळ नवीन ग्राहकांना उपलब्ध आहे. विद्यमान एमटीएनएल लँडलाईन ग्राहकांना ज्यांच्या कडे  ब्रॉडबँड  नाही ते या योजनेत बुक करू शकतात्.

५. विद्यमान ब्रॉडबॅंड ग्राहकांना या योजनेत स्थलांतर करण्यास परवानगी  नाही.

६  जेथे जेथे  डेटा वापर उल्लेख केला असेल त्यात् अपलोड आणि डाउनलोड चा समावेश आहे.

७ एक वेळ ब्रॉडबँड आणि लँडलाईन शुल्क  विद्यमान दरा प्रमाणे  आहे.

८.काँबो योजना ग्राहकांना विनामूल्य भाडेमुक्त् लँडलाईन  मिळेल. कोणतेही विनामूल्य कॉल नाही कॉल शुल्क . रु.१ /पल्स्

९. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त एस लागू.

एफ्युपी अमर्यदित योजना

 

मासिक शुल्क (रु.)  वार्षिक शुल्क(रु.)    योजना तपशीलडाऊनलोड स्पीड (पर्यंत)

 एमबीपीएस

४ एमबीपीएस

६  एमबीपीएस

८  एमबीपीएस

१०  एमबीपीएस

१६ एमबीपीएसमोफत व्हॉइस फायदे (कॉम्बो प्लान मध्ये)

 ६००

६६००
योजने चे नावबीबी-६००-२एमबीबी-६००-४एमबीबी-६००-६एमबीबी-६००-८एम---- 
एफयुपी कोटा  ३५ जीबी   ३० जीबी    २५ जीबी
   २० जीबी -- -- सर्व नेटर्वक वर १५० कॉल्स#
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत) १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस -- --

८००

८८००
योजने चे नावबीबी-८००-२एमबीबी-८००-४एमबीबी-८००-६एमबीबी-८००-८एम---- 
एफयुपी कोटा ७० जीबी   ५५जीबी ४० जीबी*   ३५ जीबी -- -- सर्व नेटर्वक वर २०० कॉल्स#
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत) १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस -- --
१०००

११०००
योजने चे नावबीबी-१०००-२एमबीबी-१०००-४एमबीबी-१०००-६एमबीबी-१०००-८एमबीबी-१०००-१०एमबीबी-१०००-१६एम 
एफयुपी कोटा

१२५ जीबी

९० जीबी ६५ जीबी ५५जीबी ० जीबी ४५ जीबी सर्व नेटर्वक वर ३०० कॉल्स#
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत) १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस
१२००  १३२०० योजने चे नाव बीबी-१२००-२एम बीबी-१२००-४एम बीबी-१२००-६एम बीबी-१२००-८एम बीबी-१२००-१०एम बीबी-१२००-१६एम  
एफयुपी कोटा  १३५ जीबी   १०० जीबी   ७५ जीबी   ६५ जीबी   ६० जीबी  ५५ जीबी  सर्व नेटर्वक वर ५०० कॉल्स#
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत) १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस १ एमबीपीएस

१५००

१६५००
योजने चे नावबीबी-१५००-२एमबीबी-१५००-४एमबीबी-१५००-६एमबीबी-१५००-८एमबीबी-१५००-१०एमबीबी-१५००-१६एम 
एफयुपी कोटा  १५०जीबी  १४०जीबी १३०जीबी १२०जीबी  ११०जीबी १००जीबी एमटीएनएल अमर्यादित कॉल (मुंबई + दिल्ली ) नेटवर्क
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत) १.५ एमबीपीएस १.५ एमबीपीएस १.५ एमबीपीएस १.५ एमबीपीएस १.५ एमबीपीएस १.५ एमबीपीएस

 २०००

२२०००
योजने चे नावबीबी-२०००-२एमबीबी-२०००-४एमबीबी-२०००-६एमबीबी-२०००-८एमबीबी-२०००-१०एमबीबी-२०००-१६एम 
एफयुपी कोटा  २१०जीबी  १९५जीबी १७५जीबी  १६०जीबी १४० जीबी १२५जीबी अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत)

१.५  एमबीपीएस

१.५एमबीपीएस

१.५ एमबीपीएस

१.५  एमबीपीएस

१.५  एमबीपीएस

१.५  एमबीपीएस

 

२५००

२७५००
योजने चे नाव--बीबी-२५००-४एमबीबी-२५००-६एमबीबी-२५००-८एमबीबी-२५००-१०एमबीबी-२५००-१६एम 
एफयुपी कोटा -- २७०जीबी २४०जीबी २१० जीबी १८०जीबी १५०जीबी अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत) --  २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस
 
३०००

३३०००
योजने चे नाव--बीबी-३०००-४एमबीबी-३०००-६एमबीबी-३०००-८एमबीबी-३०००-१०एमबीबी-३०००-१६एम 
एफयुपी कोटा -- ३७५जीबी  ३६०जीबी ३४०जीबी ३००जीबी  २७० जीबी अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
एफयुपी कोटा नंतर चा वेग (पर्यंत) -- २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस २  एमबीपीएस

 

योजनेचे नाव 

मनोरंजन अर्मयादित  ६९९   नविन 

मासिक सेवा शुल्क

रु. ६९९ / - 

मासिक सीपीई शुल्क

रु. ७० / - (ग्राहकांच्या स्वतःचे सीपीई असल्यास शुल्क लागू नाही)

योजना प्रकार

कॉम्बो / नॉन-कॉम्बो / स्टँडअलोन

डाऊनलोड गती (पर्यंत)

 ४एमबीपीएस   ३५ जीबी  पर्यंत आणि नंतर अमर्यादित वापर  १ एमबीपीएस

अपलोड गती  (पर्यंत)

७६८ केबीपीएस  एफयुपी वापर कोटापर्यंत आणि ५१२केबीपीएस

विनामूल्य डेटा वापर(प्रती महिना)

अमर्यादित

मासिक मोफत कॉल

(कॉम्बो योजनेत)

१५० कॉल आणि रू. १ / - त्या नंतर

कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्कसाठी कॉल (मुंबई आणि दिल्ली) १० ते ७ च्या दरम्यान विनामूल्य असतील. सर्व एसटीडी कॉल्स दर 1 एमसीयू प्रति सेकंद  संध्याकाळी १०.०० ते सकाळी०७.००या वेळेत शुल्क आकारले जाती

फ्री हंगामा सेवा

(रु.५९७/- दरमहा मूल्याच्या )

 • ८०००+ एसडी/एचडी मूव्ही स्ट्रीमींगची सोय 
 • ३.५ लाख गाणी आणि २०,०००+ व्हिडिओंच्या स्ट्रीमिंगसाठी अमर्यादित उपयोग 
 • ७००+ ओनलाईन खेळ खेळण्याची सोय

(टीप: वरील सेवांसाठी डेटा वापर लागू)

 

कृपया लक्षात ठेवा:

 

 • # मोफत व्हॉइस कॉल लाभ सर्व विद्यमान ग्राहकांना, नवीन बुकिंग, प्लॅन बदल प्रकरणांमध्ये दिनांक ०१-०९-२०१७ पासुन लागू आहे.
 • अमर्यादित मोफत आवाज लाभ प्रीमियम क्रमांक करण्यासाठी आउटगोइंग कॉल संख्येत आणि इतर भार लहान कोड (पातळी 1 इ.) साठी केला जाऊ शकत नाही. या कॉल प्रचलित दर नुसार शुल्क आकारले जाईल.
 • ग्राहक विद्यमान दरा प्रमाणे अतिरिक्त अपलोड गती घेऊ शकतात .
 • एफयुपी ची मर्यादा वाढविण्यासाठी ग्राहक डाटा टॉप अप च उपयोग करु.शकतात 
 • आपली योजना ८०% आणि  १००% एफयूपी मर्यादे पर्यंत पोहोचल्या  नंतर एसएमएस / ई-मेल सूचना  पाठविलि जाईल.
 • एक्सप्रेस + योजने च्या बरोबर  त्यांच्या विद्यमान लँडलाइन योजना घेणारे ग्राहक नॉन कॉम्बो योजनेची निवाड करु.शकतात .
 • मासिक सीपीई भाडे : रु ७०/- असेल.
 • अन्य शुल्का करीता येथे क्लिक करा

ट्रूली अमर्यादित योजना

 

डाऊनलोड स्पीड (पर्यंत)२ एमबीपीएस ३ एमबीपीएस४ एमबीपीएस  १२ एमबीपीएस*८ एमबीपीएस  १६ एमबीपीएस*
योजने चे नावडिएसएल - अमर्यदित -२एमडिएसएल - अमर्यदित-४एमडिएसएल - अमर्यदित-४एम
मसिक शुल्क ( रु.)  २४९९  ४९९९  ९९९९
वार्षिक शुल्क ( रु. )   २७४८९  ५४९८९  १०९९८९
मोफत वापर कोटा अमर्यदित् अमर्यदित् अमर्यदित्
मोफत कॉल ( कोम्बो प्लान मध्ये) अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर ( एसटीडी+लोकल) अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर (एसटीडी+लोकल)

अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर  (एसटीडी+लोकल)

 • * सुधारित डाऊनलोड स्पीड दिनांक ०९/११/२०१७ लागू आहे. 
 • अमर्यादित मोफत आवाज लाभ प्रीमियम क्रमांक करण्यासाठी आउटगोइंग कॉल संख्येत आणि इतर भार लहान कोड (पातळी 1 इ.) साठी केला जाऊ शकत नाही. या कॉल प्रचलित दर नुसार शुल्क आकारले जाईल.
 • टीआएआयच्या निर्देशानुसार वर दर्शविलेली डाऊनलोड गती फक्त एमटीएनएल आयएसपी नोड पर्यंत असेल. 
 • डाऊनलोड स्पीड (पर्यंत) :-i) २ एमबीपीएस आणि ४ एमबीपीएस योजने करिता - ७६८ केबीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस.
 • ii) ८ एमबीपीएस योजने करिता ( एडीएसएल वर दिलेले) १ एम्बीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस. 
 •  iii) ८ एमबीपीएस योजने करिता ( लाईन बॉंडिंग वर दिलेले) २ एम्बीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस. 

महत्वाची टीप :: ट्रूली अमर्यादित योजनेत कोणतेही  फेयर यूसेज वापर  धोरण लागु नाही , तथापि राखीव योजनेत  कोणत्याही व्यावसायिक / टेलिमार्केटिंग कार्यांसाठी विहित ट्राई मार्गदर्शक तत्त्वा  पलीकडे वापरले गेले तर लाभ  खंडित करण्याचा एमटीएनएल ला अधिकार राहिल . हे फेयर यूसेज  अमर्यादित योजना ग्राहकांना देखील लागू राहील.

 

वेगवान योजना

  एफटीटीएच  करीता सक्षम इमारत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

वेगवान इंटरनेट प्लॅन  

प्लानचे नावमासिक शुल्कवार्षिक शुल्क डाऊनलोड स्पीड (पर्यंत) व अपलोड स्पीड (पर्यंत)काँबो योजना आणि एफटिटिएच करिता  मोफत व्हॉइस फायदे
 वेगवान ९५० रु.९५० १०४५०  ५० एमबीपीएस  *  डाऊनलोड आणि ५ एमबीपीएस अपलोड ,    ३५ जीबी पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड १.५ एमबीपीएस अपलोड ५१२ केबीपीएस सर्व नेटर्वक वर ३०० कॉल्स#
 वेगवान १२९९ रु १२९९  -------  ५० एमबीपीएस * डाऊनलोड आणि ५ एमबीपीएस अपलोड ,  ७०जीबी पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड १.५ एमबीपीएस अपलोड ५१२ केबीपीएस सर्व नेटर्वक वर ५०० कॉल्स#
वेगवान १५४९ रु. १५४९ ------- ५० एमबीपीएस * डाऊनलोड आणि ५ एमबीपीएस अपलोड , ११० जीबी   पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड १.५ एमबीपीएस अपलोड ५१२ केबीपीएस सर्व नेटर्वक वर ७५० कॉल्स #
वेगवान १९९९ रु. २०४९  -------

५० एमबीपीएस * डाऊनलोड आणि ५  एमबीपीएस अपलोड, १३० जीबी  पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड  १.५  एमबीपीएसअपलोड ५१२ केबीपीएस

अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
वेगवान २९९९ रू. २९९९  ------- ५० एमबीपीएस* डाऊनलोड आणि  ५ एमबीपीएस अपलोड, २६५ जीबी   पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड २ एमबीपीएस अपलोड ५१२ केबीपीएस अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
 वेगवान ३९९९ रू.३९९९  ------- ५०एमबीपीएस* डाऊनलोड आणि ५ एमबीपीएस अपलोड ,३७५ जीबी  पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड २  एमबीपीएस अपलोड ५१२ केबीपीएस अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
अति वेगवान( फक्त एफटिटिएच करिता)४९९९ रू.४९९९  ५४९८९ १०० एमबीपीएस* डाऊनलोड आणि ५  एमबीपीएस अपलोड  ३७५ जीबी पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड २ एमबीपीएस अपलोड ५१२ केबीपीएस अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
अति वेगवान( फक्त एफटिटिएच करिता) ७९९९ रू.७९९९  ८७९८९ १०० एमबीपीएस  डाऊनलोड आणि  ५ एमबीपीएस अपलोड९००जीबी   पर्यंत व त्यानंतर डाऊनलोड  २ एमबीपीएस अपलोड ५१२ केबीपीएस अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 

 

 • # १) विद्यमान ग्राहकांना , केवळ सक्रीय झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर लागू. २) ०१-०९-२०१७ पासून सर्व नवीन बुकिंग आणि योजना बदल प्रकरणांमध्ये लागू.
 • अमर्यादित मोफत आवाज लाभ प्रीमियम क्रमांक करण्यासाठी आउटगोइंग कॉल संख्येत आणि इतर भार लहान कोड (पातळी 1 इ.) साठी केला जाऊ शकत नाही. या कॉल प्रचलित दर नुसार शुल्क आकारले जाईल.

 • * - उल्लेख केलेला वेग तांत्रिक व्यवहार्यता अधीन  आहे.

 • पोस्ट कनेक्शन देयक पर्याय तिमाही, सहामाही  आणि वार्षिक परवानगी दिली जाऊ शकते. , जे  ग्राहक,तिमाही , सहामाही, आणि वार्षिक देयक पर्यायांची  निवड करतात त्यांना अनुक्रमे ७  दिवस, १५ दिवस आणि ब्रॉडबँड सेवा शुल्क १  महिन्यात समतुल्य सवलत  दिली जाऊ शकते.
 • अपलोड आणि डाउनलोड डाटा वापर सहित नमूद केल्याप्रमाणे 
 •  व्हिडीएसएल, सीपीई शुल्क खालील प्रमाणे  
 • सर्व  एफयूपी  योजना योग्य वापर धोरण कोटा एक कॅलेंडर महिन्यात लागू आहे निवडलेले प्लॅन प्रमाणे ताजा एफयूपी  कोटा प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला  ग्राहकांना  उपलब्ध करून दिला जाईल.
 •  वरील सर्व कॉम्बो पॉवर प्लान मध्ये विनामूल्य लैंडलाइन दिली जाईल. कोणतेही फ्री कॉल दिले जाणार नाही . आउटगोइंग कॉल करीता रु. १/ प्रति प्लस ( विद्यमान ) प्रमाणे शुल्क आकारले जातील
 • सेवा कर अतिरिक्त
 •  महत्वाची टीप :: ट्रूली अमर्यादित योजनेत कोणतेही  फेयर यूसेज वापर  धोरण लागु नाही , तथापि राखीव योजनेत  कोणत्याही व्यावसायिक / टेलिमार्केटिंग कार्यांसाठी विहित ट्राई मार्गदर्शक तत्त्वा  पलीकडे वापरले गेले तर लाभ  खंडित करण्याचा एमटीएनएल ला अधिकार राहिल . हे फेयर यूसेज  अमर्यादित योजना ग्राहकांना देखील लागू राहातील.

एक वेळ प्रत्यक्ष वसूली शुल्क आणि मासिक सीपीई शुल्क  

 • वैशिष्टेशुल्क मासिक सीपीई शुल्क 
  एफटिटिएच     
  एफटिटिएच  नोंद्णी आणि सक्रियन शुल्क रु.५०० -
  एफटिटिएच्आवाज सेवा प्रतिष्ठापन शुल्क रू.२०० -
  एफटिटिएच् ONT आगाऊ शुल्क रु.१००० रु.७०
  वायरलेस  सीपीई आगाऊ शुल्क (सामान्य एफटिटिएच सीपीई वापरा करीता.) रू.६००  रू.७० 
  व्हीडीएसएल     
  वर्तमान लॅंडलाईन वर व्हीडीएसएल नोंदणी आणि सक्रियन शुल्क  रु.५००   
  व्हीडीएसएल नोंद्णी आणि सक्रियन नविन लॅंडलाईन आकारणी. रु.१०००   
  वायरलेस सीपीई आगाऊ शुल्क (सर्वसाधारण एफटिटिएच / व्हीडीएसएल सीपीई वापर करीता) रु.६०० रु.७०
  सामान्य व्हीडीएसएल सीपीई रु.१००० रु.७०
  वायरलेस व्हीडीएसएल सीपीई रु.१६००(हे चार बिलात्  रु .४०० प्रमाणे समान हप्त्यांमध्ये घेतले जाईल).१६-०३-२०१७ पासून वार्षिक योजना किंवा  वार्षिक देण्याचा पर्याय घेऊन नवीन कनेक्शनची नोंदणी केल्यास हे माफ केले जाईल. रु.१२०

 

 फायबर ट्रूली अमर्यादित प्लॅन

एफटीटीएच प्लान मासिक  शुल्कडाऊनलोड गती(पर्यंत)मोफत व्हॉईस फायदे
फायबर  अमर्यादित   २ एम रू. २४९९ २ एमबीपीएस ८ एमबीपीएस अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 
 फायबर  अमर्यादित   ४ एम  रू. ४९९९   ४ एमबीपीएस  १२ एमबीपीएस अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी 

* सुधारित डाऊनलोड स्पीड दिनांक ०९/११/२०१७ लागू आहे. 

अमर्यादित मोफत आवाज लाभ प्रीमियम क्रमांक करण्यासाठी आउटगोइंग कॉल संख्येत आणि इतर भार लहान कोड (पातळी 1 इ.) साठी केला जाऊ शकत नाही. या कॉल प्रचलित दर नुसार शुल्क आकारले जाईल.

 एफटीटीएच व्हॉइस सेवा

स्थिर मासिक   शुल्कनिशुल्क काँल निशुल्क काँल नंतरचे काँल शुल्कsअतिरिक्तकॉलसाठीकॉल पॅक
रू. ५० ५० काँल  रू. १ प्रती पल्स किंवा निवड केलेल्या  काँल पँक नूसार रू. . ५०  ६५ काँल
रू. . १००  १४० काँल
रू.. २००  २९० काँल
 • एमटीएनएलमुंबईच्यालोकप्रियलँडलाईन  "प्लॅन २९० (१५० कॉल)","प्लॅन ५०० (४५०कॉल)" आणि"प्लॅन १००० (१०००कॉल)"फाइबर   टू द होम (FTTH)आवाजग्राहकांना. उपल्बध आहे. सविस्तर टेरिफपाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  व्हॉइस सेवा सुरक्षा ठेव

  स्थानिक /एसटीडी सूविधा:रु .१०००/-(२समान हप्त्या मध्ये घेतलेजाईल)
  आयएसडी सूविधा:रु.३०००/-( ६ समान हपत्या मधे घेतले जाईल)
   
 • एम.टी .एन.एल टेलीफोन उपकरण शुल्क :- रू. ३००/- ( ग्राहकांच्या मालकीचे उपकरण असल्यास शुल्क शुन्य)
 

नियम आणि अटी 

   एफ.टी.टी.एच डाटा सेवा शुल्क 

 •     संस्थापन किंवा नोंदणी शुल्क : रु ५००
 •     ओएनटी साठी विना परतावा सुरक्षा ठेव  : रु १००० 
 •     मासिक एफटीटीएच सीपीई सेवा शुल्क वायर सीपीई (ओएनटी )* : रु. ७० 
 • वायरलेस सीपीई शुल्क (वाय-फाय साठी पर्यायी )

          वायरलेस सीपीई फक्त एकदा सेवा शुल्क : रु. ६००  

        मासिक वायरलेस सीपीई शुल्क : रु. ७० 

 • ही योजना कार्यान्वित करण्याच्या तारखेपासून योजना सहा महिने पूर्ण केल्यानंतर केवळ विद्यमान ग्राहकांना शुल्क आकारले जाईल.
 • एफटीटीएच  व्होंईस  सेवेसाठी फक्त एकदा संस्थापन शुल्क  : रु. २००  
 •  एक ईमेल आयडी (४ एमबी) नि:शुल्क दिला जाईल. 
 • ४० एमबीपीएस योजनात अंतर ५०० मीटर वर देखील  एमDU  दिले जाऊ शकते.
 • संकेत डाऊनलोड गती (पर्यंत) केवळ एमटीएनएल आयएसपी नोड पर्यंत आहेत आणि ट्राय मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्वोत्तम प्रयत्न आधारावर दिली जाते.
 • डाटा ट्रान्स्फर  जिथे दर्शविण्यात आला  आहे तिथे डाउनलोड आणि अपलोड डाटा वापर(यूसेज) दाखवला गेला आहे. 
 • डाटा पैक्स आणि कॉल पैक्स प्रत्येक महिन्यासाठी बनवले गेले आहेत आणि त्या महिन्याच्या शेवटी बंद होतील. 
 • ग्राहकांना डाटा/कॉल पैक्स चे शुल्क पुढील बिलामध्ये दाखवले जाईल आणि अतिरिक्त डाटा यूसेज/कॉल्स त्यात दाखविले जातील. 
 •  सर्व्हिस टैक्स  अतिरिक्त्.
 • महत्वाची टीप :: ट्रूली अमर्यादित योजनेत कोणतेही  फेयर यूसेज वापर  धोरण लागु नाही , तथापि राखीव योजनेत  कोणत्याही व्यावसायिक / टेलिमार्केटिंग कार्यांसाठी विहित ट्राई मार्गदर्शक तत्त्वा  पलीकडे वापरले गेले तर लाभ  खंडित करण्याचा एमटीएनएल ला अधिकार राहिल . हे फेयर यूसेज  अमर्यादित योजना ग्राहकांना देखील लागू राहील.

     अन्य शुल्का करीता येथे क्लिक करा 

 

डाटा टाँप अप

ब्राँडबँड डाटा टाँप अपस

 आता आनंद घ्या एफ यु पी बेस अमर्यादित योजनेचा मासिक डाटा टॉप अप  .

 डाटा  टॉप अप  दर  (सेवा कर अतिरिक्त )
३ जीबी  रु. १००
८ जीबी  रु .२००
 १२ जीबी  रु. ३००
 २५ जीबी   रु. ५०० 
 ३५ जीबी रु. ७००
 ६० जीबी  रु. ९००
 १०० जीबी रु. १२००
 २०० जीबी रु. १८००

कृपया लक्ष दया : 

 •  डेटा टॉपअप एडीएसएल, एडीएसएल-८ एमबीपीएस , व्हिसिएसएल  आणि फटीटीएच  सर्व सामान्य वापर अमर्यादित प्लॅन ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. 
  डेटा टॉपअप कॅलेंडर महिन्यात ग्राह्य असेल आणि पुढील बिला मध्ये शुल्क आकारले जातील .. 

 • निवड डेटा टॉपअप ग्राहक योजना एफयूपी  मर्यादे पेक्षा जास्त नसावे. उदा. बीबी 400-4 एम  योजना चे  ग्राहक ज्यांची एफयूपी  मर्यादा  20 जीबी  आहे ते आणि 6  जीबी  12जीबी 18 जीबी पर्यंत टॉप अप करू  शकतात .

 • आपली योजना ८०% आणि  १००% एफयूपी मर्यादे पर्यंत पोहोचल्या  नंतर एसएमएस / ई-मेल सूचना  पाठविलि जाईल.

 •  ग्राहक http://selfcare.एमtnl.net.in येथे नोंदणी करून त्यांच्या मोबाइल व ई-मेल आयडी अद्ययावत करू शकतात

 • ग्राहक ऑनलाईन किंवा 1500 कॉल करून  डेटा टॉप अप करिता विनंती करू शकतात किंवा जवळच्या ग्राहक केंद्राशी अर्ज करू शकतात. कसे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 •  आमच्या सेल्फकेयर पोर्टलवर एकदाच येथे   http://selfcare.एमtnl.net.in नोंदणी करा ,  डेटा टॉप-अप, ब्रॉडबँड योजना बदला करीता व इतर सेवे करीता .

 •  सेवाकर अतिरिक्त लागू 

 

 

मुल्यवर्धित सेवा

ब्रॉडबँड सेवेकरीता अन्य शुल्क

विवरणशुल्क
ब्रॉडबँडकरीता नोंदणी शुल्क  
(टेलिफोन बिलाबरोबर - बिना परताव्यासाठी )
नाही.
डिएसएल संस्थापन व प‌रीक्षण शुल्क  (टेलिफोन बिलाबरोबर )

रु ३००/- 

 

डिएसएल सीपीई (मॉडेम) -  अग्रिम भुगतान शुल्क  फक्त एकदाच
(बिना परतावा - टेलिफोन बिलाबरोबर)

 • सामान्य एडीएसएल मॉडेम (नवीन) : रु.३००/- 
 • सामान्य एडीएसएल मॉडेम (जुने/दुरुस्तीकरण केलेले) :रु १००/- 
 • वायरलेस एडीएसएल मोडेम (नवीन) : रु.६००/- 
 • वायरलेस एडीएसएल मोडेम (दुरुस्तीकरण केलेले) :रु १००/- 
 • ग्राहकाच्या स्वत:च्या सीपीईकरीता  (मॉडेमकरीता) : शुन्य

मासिक एमटीएनएल सीपीई (मॉडेमसेवा)सेवा  शुल्क  

(ग्राहकांच्या  स्वत:च्या मॉडेमकरीता मासिक  शुल्क नाही.)

 रु.७०/-

सेफ कस्टडी शुल्क शुन्य
स्थानांतरण शुल्क रु १०० 

 अतिरिक्त ई-मेल आईडी

रु. ४०० प्रति वर्ष प्रति (१०० एमबी क्षंमता)
अपलोड वेग 

रु १०० प्रत्येक अतिरिक्त २५६ केबीपीएस (अधिकतम १ एमबीपीएस पर्यंत अपलोड गती दिली जाऊ शकेल. - व्यवहार्यतेच्या  अंतर्गत)

फक्त व्हिडीएसएल आणि एफटीटीएच करीता

रु. ३००/- महिना प्रत्येकी अतिरिक्त १ एमबीपीएस

रु. ६००/- महिना प्रत्येकी अतिरिक्त ५ एमबीपीएस

रु. १०००/- महिना प्रत्येकी अतिरिक्त १० एमबीपीएस

 

अतिरिक्त वाय फाय सी पी ई  चा प्रभार कवरेज क्षेत्र वाढव्ण्या करिता

 

रु १००० एकदाच अग्रिम शुल्क( विना परतावा)प्रति CPE  अतिरिक्त WI FI  CPEs करिता 

अतिरिक्त WI FI  CPEs करिता मासिक शुल्क रु १०० प्रति CPE प्रति महिना

स्टॅटीक आयपी 

रु २००० प्रती वर्ष प्रति आयपी

रु २०० प्रती  आयपी मासिक

 स्टॅटीक आयपी ४ , ८ ,१६ आयपीएस + १ वैन आयपी   शुल्क
 

रु २००० प्रती वर्ष प्रति आयपी

रु २०० प्रती  आयपी मासिक

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करा

 

 • नियम आणि अटी
  स्वतंत्र ब्रॉडबँड: 4 एमबीपीएस आणि त्या वरील योजना वरील स्वतंत्र ब्रॉडबँड श्रेणी त घेतल्या जाऊ शकतात. i.e 4 एमबीपीएस  आणि त्या वरील योजना लँडलाईन कनेक्शन न घेता घेतल्या जाऊ शकतात्

 • कॉम्बो योजना : कॉम्बो योजनेत  कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्क दोन्ही मुंबई तसेच दिल्ली संध्याकाळी १०.०० ते सकाळी ७.०० च्या  दरम्यान  मोफत असतील. कॉम्बो योजना सर्व एसटीडी कॉल संध्याकाळी १०.०० ते सकाळी ७.०० च्या  दरम्यान प्रति १८० सेकंद १ एमसीयु आकारण्यात येतो.

 • .कॉम्बो योजनेत  भाडे मुक्त लँडलाईन देण्यात येईल आणि वरील दिलेले मुक्त आवाज फायदे दिले जातील . आउटगोइंग कॉल रु.१/पल्स  प्रमाणे शुल्क आकारले जातील  (दर लँडलाईन २५० योजने प्रमाणे ). ग्राहक लँडलाईन कॉल करण्यासाठी  लँडलाईन  ऍड-ऑन पॅक वापरू शकतो.

 • भरणा पर्याय: मासिक सेवा शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली आहे;
  तिमाही देय मोड:७ दिवस
  अर्धवार्षिक देयक मोडसाठी: १५ दिवस
  वार्षिक देयक मोडसाठीः ३० दिवस (१ महिना)

 • अमर्यादित मोफत आवाज लाभ:  प्रीमियम क्रमांक करण्यासाठी आउटगोइंग कॉल संख्येत आणि इतर भार लहान कोड (पातळी १ इ.) साठी केला जाऊ शकत नाही. या कॉल प्रचलित दर नुसार शुल्क आकारले जाईल.

 • उपलोड वेग :- २ एमबीपीएस आणि ४ एमबीपीएस आणि ६ एमबीपीएस योजने करिता - ७६८ केबीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस. ८एमबीपीएस  १० एमबीपीएस १६ एमबीपीएसयोजने करिता ( एडीएसएल वर दिलेले) १ एमबीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस. व्हीडीएसएल आणि एफटीटीएच योजना:- ५ एमबीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस

 • सामान्य वापर धोरण ;- सर्व  एफयूपी  योजना योग्य वापर धोरण कोटा एक कॅलेंडर महिन्यात लागू आहे निवडलेले प्लॅन प्रमाणे ताजा एफयूपी  कोटा प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला  ग्राहकांना  उपलब्ध करून दिला जाईल. एफयूपी योजना स्थलांतरित विद्यमान ग्राहक किंवा एक महिना दरम्यान नवीन ब्रॉडबँड आरक्षित ग्राह ग्राहकाना  महिन्याच्या उर्वरित दिवस प्रमाणात आधारावर सामान्य वापर धोरण कोटा मिळेल.

 •  ट्रूली अमर्यादित योजना :-ट्रूली अमर्यादित योजनेत कोणतेही  फेयर यूसेज वापर  धोरण लागु नाही , तथापि राखीव योजनेत  कोणत्याही व्यावसायिक / टेलिमार्केटिंग कार्यांसाठी विहित ट्राई मार्गदर्शक तत्त्वा  पलीकडे वापरले गेले तर लाभ  खंडित करण्याचा एमटीएनएल ला अधिकार राहिल . हे फेयर यूसेज  अमर्यादित योजना ग्राहकांना देखील लागू राहील.

 • युजेस अर्लट :-आपली योजना ८०% आणि  १००% एफयूपी मर्यादे पर्यंत पोहोचल्या  नंतर एसएमएस / ई-मेल सूचना  पाठविलि जाईल.ग्राहक http://selfcare.एमtnl.net.in येथे नोंदणी करून त्यांच्या मोबाइल व ई-मेल आयडी अद्ययावत करू शकतात.

 • एम.टी.एन.एल. सीपीई:- एमटीएनएल द्वारा ग्राहक 'परिसरात,  टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट, ब्रॉडबॅंड मॉडेमची / सीपीई (ग्राहकां च्या  जागे तील  उपकरण), ONU (ऑप्टिकल नेटवर्क भाग), NT1(आयएसडीएन लाइन  साठी) जसे उपकरणे दिल्यास  ती सर्व  एमटीएनएल, मुंबई ची मालमत्ता असेल .एमटीएनएल मुंबई ने पुरवठा केलेले ब्रॉडबँड सीपीई (मोडेम / राऊटर) एमटीएनएल च्या  मालकीचे असतील आणि उपकरणे ग्राहकां नी  परत न केल्यास  लागू असलेले शुल्क भरावे लागेल.

 • कनेक्शन व्यवहार्यता आणि गती :-टिआरएआयच्या निर्देशानुसार वरील दर्शविलेला डाऊनलोड वेग केवळ एमटीएनएल आयएसपी नोड पर्यंत आहे.आणि ट्राय मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्वोत्तम प्रयत्न आधारावर दिली जाते.

 • वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त लागू .