म.टे.नि.लि. मधील कार्यकारयांचे महत्वाचे संपर्क नं.

बिल चौकशी-१२७१६६० (टोल फ्री). इतर ओपरेटर कडून - ०२२-२२१९२१२०

लैंडलाइन/ब्रॉडबैंड  बिल एसएमएस  द्वारे -SMS-Send SMS Bill ‹Landline No›
स्तटिक  आय पी २४३२९४३४  
श्री, कांचन  ९८६९४४७७६६  
श्री.मणि  ९८६९२७६९४२  
श्री. तिवारी ९८६९०८५५६६  
श्रीमती बगाडे  ९८६९२१५२५३  

ई-मेल समस्या कु.विंचुरकर 

 

९८६९२१६०६०  
ई मेल समस्या मेल ने पठावण्या करीता  sdesys१@mtnl.net.in  
ई-मेल- २५३४७५२६  

 

२४३३१४०८   
  २४३३१४०९  
ई मेल समस्या मेल ने पाठविण्या करीता  register@mtnl.net.in  

 

   
व्हीपीएन चोकशी - श्री गिले  ९८६९०३०५०४  
टोल फ्री नंबर १८०० xx xxxx  २२६१६४११  
     
टॉप अपची माहिती - श्री. तिवारी ९८६९२५२०७५  
सेल्फकेयर आणि १९८ श्री. अश्विनी घोष  ९८६९४३५२४०   
  २२०६७०००  
लीज्ड लाइन तक्रारीं साठी नं. - १२६७६ ( टोल फ्री )   २२६१६७१५  
  २२६१६६१५  
१५०० टोल फ्री नं.   १८०० २२ १५००  
१५०४ टोल फ्री नं.   १८०० २२ ८८४४  
फाइबर टू होम बुकिंग आणि तक्रारी १५०५  
ई मेल समस्या- कु. विंचुरकर ९८६९२१६०६०  
ई-मेल- helpdesk.mumbai@mtnl.net.in  
  triband.helpdesk@mtnl.net.in  
ई मेल पासवर्ड रिसेट आणि विशिष्ट साईट ओपन होत नसल्यास  register@mtnl.net.in  
ई मेल समस्या: एरर ४२१ dmsys२@ mtnl.net.in  
  Fax No - २४३६८४०१  
एफटीटीएच एनओसी नं २४३८००९०, २४३६७१७०  
प्रोफाइल बदल किवा तपासणी  २४३२३३९४  
जी मेल टोल फ्री नं.  ६६११७२००  
     
महा प्रबंधक ( दक्षिण ) 
म.प्र. (दक्षिण):सीमा तिवारी २२०६०६४८  
     
उप. महा. प्र. ( काळबादेवी / सिटी ) श्री . व्ही . व्ही जांबुरकर २२०१५००० ९८६९४४१३३
     
सिटी:-२२००,२२०१,२२०५-२२०९,२२१२,२२१९    
काळबादेवी:-२२४०-२२४४    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) सिटी : ब्रिजेंद्र सिंग
२२०९२०००   ९८६९०११४५८
उप प्र. ( बाह्य) सिटी १ : कापसे ए.जी २२०७२२०० ९८६९०००५७७
उप. प्र. (बाह्य) सिटी २ : कापसे ए.जी  २२०७३९७४ ९८६९०००५७७
उप.प्र. ( बाह्य) सिटी ३ : चौधरी एस. २२०१३५३९ ९८६९२४७८८५
उप प्र. ( बाह्य) सिटी ४ : चौधरी एस. २२०१२४०० ९८६९००३४७२
     

वरिष्ठ प्र. ( बाह्य) काळ. : सी.ए. शेवाळे

२२४२१००० ९८६९४३७७२७
उप प्र. (बाह्य) काळबादेवी सिटी. : दूधनाथ  वर्मा २२४२४६४६ ९८६९२५३११९
     
उप.महा.प्र. ( फाउंटेन ) : के.ए. अथनीकर  २२६९५००० ९८६९४७५०९८
फाउंटेन  :-२२६१-२२६९,२२७०,२२७१    
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)फाउंटेन-: नातु एम. व्ही            २६११०६७ २२६३२००० ९८६९२६२२१२
उप. प्र. ( बाह्य) फाउंटेन १: आर. एस यादव २२६५२४०० ९८६९०३०३१४
उप. प्र. ( बाह्य) फाउंटेन २ आर. एस यादव २२६१२२०० ९८६९०३०३१४
उप प्र. (बाह्य) फाउंटेन ३ : आर. एस यादव २२६१२३०० ९८६९०३०३१४
उप प्र. (बाह्य) फाउंटेन ४: २६१११८९  
उप प्र.( बाह्य)फाउंटेन ५-:  २२६५२१००  
     
उप महा.प्र. (कुपरेज/कफ परेड)
२२८३५०००  
     
कुपरेज:-२२८०-२२८९,२२०२-२२०४,२२७८,२२७९    
कफ परेड:-२२१५-२२१८    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)कफ परेड: खंडेलवाल आर. एस.  २२१५१८०१ ९८६९०११४१५
उप. प्र. ( बाह्य) कफ परेड १: माने सी.एस् २२१५०७७४  ९८६९०७१७१८
उप. प्र. ( बाह्य) कफ परेड २: माने सी.एस्   ९८६९०७१७१८
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) कुपरेज :आर. आय. भिवापुरकर  २२०२२००० ९८६९४६१४४३
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज१:यादव जे.के २२८३२१०० ९८६९०३५९००
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज२: भोसले के.जी २२८३२२०० ९८६९४२०८३२
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज३:राम बी. एल. २२८३२३०० ९८६९२७६४०३
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज४:
२२६२४०२१  
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज५: २२८३२५००  
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज६ ;  पवार पी.एस २२०२६५३७ ९८६९०८९७००
     
उप. महा. प्र.  (वित्त) : श्रीमती पी.पी. चव्हाण
२२०१३५७७  ९८६९२८९६४०
वरिष्ठ प्र (टीआर)/सीएओ: वैश्य एस. एम.  २२०६०४८५ ९८६९४४१०६२
उप.प्र. ( टी आर) सिटी/काळ:  (२२००,२२०१,२२०५-२२०९,२२१२,२२१९,२२४०-२२४४): कदम एम.एम. २२०१०००१ ९८६९४८३५७१
उप.प्र. ( टी आर)एफटीबी/बीएसई:(२२६१-२२६९,२२७०,२२७१) अश्विनी गंब्रे  २२६३५७६० ९८६९४१७०६४
उप.प्र. ( टी आर)कफ परेड/कूपरेज : २२८०-२२८९,२२०२-२२०४,२२७८,२२७९,२२१५-२२१८          आर. व्ही. पुव्वा २२०४८१०००  ९८६८४४६२३२
     
महा.प्रबंधक ( मध्य )
महा.प्र. ( मध्य) : सीमा तिवारी २३५३५५००  
     
उप.महा. प्र.( खांबाला हिल ) : आठवले बी.एस. २३५३५००० ९८६९२८६२२३
खांबाला हिल:-२३५१-२३५५    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) खांबाला हिल : जेपीएन सिन्हा २३५२२००० ९८६९०२५६००
उप. प्र. ( बाह्य)  खांबाला हिल १ : रूपवते ए.व्ही. २३५३२२१०  ९८६९४१७२२२
उप. प्र. ( बाह्य) खांबाला हिल २: चौधरी व्ही. जी.  २३५३१०९० ९८६९२६४०६७
     
उप महा.प्र. ( गावदेवी / मालाबार हिल) : रामजी राम  २३८२५००० ९८६९५००००१
गावदेवी:-२३८०-२३८९    
मलबार हिल:-२३६१-२३६५,२३६७-२३६९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)गावदेवी: पांडये आर एच २३८६६०६१ ९८६९४४४०५८
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी२ : दास के.एन.  २३८६२६०० ९८६९५०२९२९
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी४ :त्रिपाठी एच एस  २३८६६०६१ ९८६९४४१५०५
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी१ (एएम) :गुप्ता आर. के.  २३८६२१०० ९८६९२४८६४९
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी१३ : त्रिपाठी एच एस  २३८९२७०० ९८६९४४१५०५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य))मलबार हिल-१/२: रवि एम.डी. २३६३२००० ९८६९२६०३०३
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल१:(एएम) मंगेकर व्ही. आर.  २३६४५५०० ९८६९०३०३१३
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल१:(एएम) बागल सी एस  २३६३२२०० ९८६९२६२४७५
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल३: यादव टी.एम.  २३६४२३०० ९८६९०१७८७९
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल४:  २३६९२४००  
     
उप.महा.प्र.(माझगांव/ मांडवी): गडकरी एम.डी २३७५५००० ९८६९०६१८००
माझगांव:-२३५०,२३७०-२३७९    
मांडवी:-२३४०-२३४७    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)माझगांव-१/२: कुशल व्ही एच. २३७५२००० ९८६९२७०५१०
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव६ : २३७४२६००
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव३ : मोहाबे ए एस २३७८२३०० ९८६९२१२४७७
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव१ : ए.बी. चव्हाण  २३७३०००७ ९८६९४००२०२
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव४ : ए.बी. चव्हाण  २३७८२०९० ९८६९४००२०२
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव ५ :मिश्रा पी. एस.  २३४२२१०० ९८६९४८२६१८
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मांडवी१: गोविंदन पी.एम. २३४१२००० ९८६९२५३४४२
उप. प्र. ( बाह्य) मांडवी१ : मिश्रा पी. एस.  २३४२२१०० ९८६९४८२६१८
उप. प्र. ( बाह्य) मांडवी५ :पाबले एस.,एन. २४३६२५०० ९८६९४१९२२८
उप. प्र.  (बाह्य)मांडवी ३/६: अन्सारी एम. एस.  २३४७३६०० ९८६९०८७८६०
उप. प्र. ( बाह्य) बीसीआर : पाभले  २३४८२७०० ९८६९४१९२२८
     
उप.महा.प्र. (वित्त) :  २३५३७०००  
वरिष्ठ प्र (टी आर ): एस.डी.झा २३५३७१०१  ९८६९२६५१०८
उप.प्र. ( टी आर)खांबालाहिल /मलबार हिल २३५५,२३६१-२३६५,२३६७-२३६९: बी. शंकर २३४७७५७५  ९८६९००८७६८
उप.प्र. ( टी आर)गावदेवी:२३८०-२३८९  निशांत सिंह  २३८२२५२५ ९८६९०५११०५
उप.प्र. ( टी आर)मांडवी: २३४०-२३४७सोहन शहा  २३८२५११५ ९७५७३८२१९७
उप.प्र. ( टी आर)माझगांव:२३५०,२३७०-२३७९: सोहन शहा  २३८२५११५ ९७५७३८२१९७
     
महा. प्रबंधक ( पुर्व १ )
हा. प्र. ( पूर्व १ ) : हरचरण सिंह २५५७५१५१ ९८६९००९५९५
     
उप.महा.प्र.(चेंबूर): झोडापे ए एम २५२३५१०० ९८६९२१४१९९
     
चेंबूर:-२५२२-२५२९,२४०५,२५२०-२१,२५५३-५५४    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)चेंबूर १/२: माणिक धंतोले २५२७८८३३ ९८६९०३६७००
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर१: राम बी. एस  २५२४२१०० ९८६९४२९६००
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर२:  २४०५३३००  
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर३: २५२५११००  
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर४:  २५२५८९००  
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर५: राम बी. एस  २५९२२५०० ९८६९४२९६००
     
उप.महा.प्र.(पवई):क्रिष्णा गोडखिंडी २५७७६००० ९८६९२५६५७६
     
पवई:-२५७७-२५७९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)पवई:   २५७७६०००  
उप. प्र. ( बाह्य)पवई १/४:एम.आर. कर्ण  २५७४२१०० ९८६९२६२६०३
    ९८६९२४९७४५
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)एचआरडी : चौधरी एस.एन. २५७०१००० ९८६९२४७२५३
उप. प्र. ( बाह्य)पवई २/३:एस.जे गावडे  २५७७५५०० २५७७५५००
उप. प्र. ( बाह्य)एचआरडी  : २५७०४१००  
उप. प्र. ( बाह्य)कैम्पस /आयआयटी :  २५७०११००  
     
उप.महा.प्र.(मानखुर्द): एच.एल.प्रसाद २५५७५१५१  ९८६९४२५९९८
     
मानखुर्द:-२५५०-२५५२,२५५५-२५५८,२५४८    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मानखुर्द १:  २५२०१०००  
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द आर एस यु ५:भालेराव एम.एम. २५५४६००० ९८६९००१००९
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द २: गुंड २५२०४५०० ९८६९२८२९३२
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मानखुर्द २ बी.आर. पाटील २५५७२००० ९८६९२६५२५३
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द ६:एन एम आवटी २५५६९०५७ ९८६९२७८८१५
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द ४: यादव के. आर.  २५५१२४०० ९८६९२१००२२
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द३:चौ्धरी एम.एल.  २५५५५४१३ ९८६९२८७११७
     
उप.महा.प्र.(घाटकोपर): तेलंग वाय.के. २५०९२७९० ९८६९२८९१६९
     
घाटकोपर( प.) :-२५०२,२५०९-२५१६    
घाटकोपर  (पु. ) :-२५०१,२१०२,२५०८    
नित्यानंद नगर:- २५००    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)घाटकोपर ( प)१/२/३/४: दावरे एम.एस. २५०९२००० ९८६९४०५०७५
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)१/२:कोरी एच एन  २५१०२७८०   ९८६९०२००५७
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)४:  २५१०१२३०  
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)५: पटेल यू  एस. २५०३५२४२ ९८६९४७८९८६
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)३: पांडे ओ.आर. २५१०१२३० ९८६९०४३२१६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)नित्यानंद नगर: जानकीरामन २५१३१००० ९८६९४५६८६८
 उप. प्र. ( बाह्य)नित्यानंद नगर :  २५००५१५१  
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)घाटकोपर (पु.): भोसले एस.एन. २५०११००० ९८६९२८८६३१
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर पु. १:  २५०११३००  
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर पु. २: कुलकर्णी ए. डी. ( ए एम )  २५०१०३०० ९८६९०२९३९३
उप. प्र. ( बाह्य)गरोडिया नगर : केवालकर के. ई.  २५०१३१३१ ९८६९०४०४४००
     
उप.महा.प्र. (वित्त) : गुप्ता आर. ए.  २५००२६२०  ९८६९२४१२२६
वरिष्ठ प्र (टी.आर): शेंडे एच टी
२५००५५८० ९८६९४४६०१७
उप प्र.(टी.आर)पवई  २५००,२५१७,२५१८,२५७०-२५७९ श्रीमती  जोशी  २५७९२३४३ ९८६९२२८९५५
उप प्र.(टी.आर) घाटकोपर २५०२,२५०९-२५१६,२५०१,२१०२,२५०८: अनिल कुमार  २५०२३०६१ ९८६९०३५२६३
उप प्र.(टी.आर) चेंबूर/ मानखुर्द :२५००-२५२९,२४०५,२५२०-२५५२,२५५५-२५५८,२५४८- श्रीमती एन. एन. देसाई २५२४५९०५ ९८६९२४६२४६
     
     
महा.प्रबंधक(पूर्व-२)

महा.प्र. (पु.२): ए.एन. उपाध्ये 

२५३४४९४९ ९९६९२००००२
     
उप.महा.प्र.(ठाणे/ चरई ) : पाटिल एस. पी.  २५३४२०२० ९८६९२६८७८८
     
ठाणे(पु.):-२५३२,२५९८    
ठाणे:-२५४७,२१७२,२५८९,२५८४,२१६४,२५९७,२५८६,२१७१,२१७३    
चरई:-२५४९,२५३५,२५४६,२५४०-२५४५,२५३३,२५३०,२५३६-२५३९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)चरई-१: निवेंदकर एस. बी.  २५४१२००० ९८६९२६२३११
उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर४: ताजणे एस. एम.  २५४३२४०० ९८६९०८००६६
उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर५: यादव आर. एस. २५४३२५०० ९८६९९९४७४७

उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर५/कलवा : यादव आर. एस.

२५४३२५०० ९८६९९९४७४७
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)डीसीआर-२: वैद्य डी. आर.  २५४०२००० ९८६९२२५२५२

उप.प्र. ( बाह्य)एसीआर१: सिंग एल.आर

२५३७२१०० ९८६९२४३१४७
उप.प्र. ( बाह्य)एसीआर६:बैसवाल एन. के.  २५४२२१०० ९८६९२५५०१७
उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर७:कोचर बी एम.  २५४२१९२९ ९८६९२६२१४१
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)पीपीके : खियानी एन.आर. २५४७२००० ९८६९४०३४६६
उप. प्र. ( बाह्य) पीपीके : हुडे ए. एस.  २५४७२९०० ९८६९२५३७६४
उप. प्र. ( बाह्य)बाळकुम : खियानी २५४७२३०० ९८६९४०३४६६
उप.प्र. ( बाह्य) कोपरी : गुप्ता एच.पी. २५३२२२०० ९८६९४१९७७८
     
 वरिष्ठ प्र.( बाह्य)सीआरएमटी : मुकरे एस. आर.  २५८९०७७७  ९८६९२४५५९१
उप. प्र. ( बाह्य) सहयोग : बुरान एल. एस.  २१७३२१०० ९८६९२४९२७८
उप. प्र. ( बाह्य) सीआरएमटी : बी.बी. कुलकर्णी २५९७३०७४ ९८६९४२१४००
उप. प्र. ( बाह्य) वसंत विहार: २५९७२३००  
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा: अखिल अहमद २५४९१००० ९८६९०११६१७
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा १: : नगराल्ली ए.एच.  २५४९२६०० ९८६९२४२९४३
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा १:: एस.एम.एस.मोहम्मद ( बीबी फॉल्ट करिता) २५४६०१६१ ९८६९४४०९०७
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा २ :    
     
उप.महा.प्र.(वागळे इस्टेट ) :जानकीरामन एस. २५८००३०७ ९८६९४३०८२०
     

वागळे:-२५८०-२५८३,२५८५-२५८८

   
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वागळे : ए.वाय. नाईक.  २५८२२००० ९८६९२५२३४६
उप. प्र. ( बाह्य)  वागळे १ : गायकवाड एन. एल २५८२२१०० ९८६९४७६६६७
उप. प्र. ( बाह्य) वागळे २ : बोर्डे बी. एम.  २५८१२२०० ९८६९२६९२३०
उप. प्र. ( बाह्य) लोकमान्य : केतकर एस.जी.  २५८८११०० ९८६९४२११९६
     

प.महा.प्र.(मुलुंड) : रामजी राम

२५६८६०६० ९८६९५००००१
     
मुलुंड(प):-२५६०-२५६९,२५९०-२५९३    
मुलुंड(पु):-२२५६३,२१६३    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मुलुंड-१:  पराठे एस. एस.  २५६४२००० ९८६९४०४०९९
उप. प्र. ( बाह्य) मुलुंड१ :तलोले आर्. बी  २५६०५३५३ ९८६९२७६०८७
उप. प्र. ( बाह्य) मुलुंड२ : गंगवार एल. पी.  २५६१२२०० ९८६९४६३३९४
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मुलुंड-२: कोंडे एन. एन.  २५९२२००० ९८६९२६०८२०
उप.प्र. ( बाह्य) मुलुंड४ : डी एस मांजरेकर २५६४२१०० ९८६९२३१४००
उप.प्र. ( बाह्य) मुलुंड५:कानसे जी. बी  २५९०२७०० ९८६९००३९००
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)भांडुप-: तलरेजा जे एस. २५९५२००० ९८६९२३२८२९
उप.प्र. ( बाह्य) भांडुप १: पी.पी. बनकर २५९५२२०० ९८६९२४७६०२
उप.प्र. ( बाह्य) भांडुप २ :- एन.एम. जाधव:  २५९५२१००  ९८६९०१५७००
उप.प्र. ( बाह्य) भांडुप २५६६२२००  
     
उप.महा.प्र. (वित्त) : आय. जे पवार  २३५६६९०४ ९८६९४८६१९५
वरिष्ठ प्र (टी.आर):श्रीमती  व्ही एस. उमा २५४५२५२६ ९८६९२२१००४
उप प्र.(टी.आर-१)मुलुंड-१:२५६०,२५६१,२५६२,२५६४,२५६५,२५६७, २५६८,२५६९,२५९२,२५९३,२१६४ :श्रीमती  अंजली गोड़िया २५९३४४०१ ९९६९२२८३००
उप प्र.(टी.आर-२) मुलुंड-२: २/२१६३, २१६६, २१६७ २०८१,९९६२,२५१३, २५६६,२५६४,२५९५,२५९६२:श्रीमती  अंजली गोड़िया २५९३४४०६ ९९६९२२८३००
उप प्र.(टी.आर-३) चरई :२१७१,२१७२,२५३०,२५३२-२५४२,२५४६,२५४९,२०८१,९९६२.श्र्रीमती जाधव सरोज
२५३९९१४९ ९८६९४७८८००
उप प्र.(टी.आर-४) चरई :२१७३,२१५८,२८००,२५३१,२५४३,२५४५,२५४७,२५८० - २५८३,२५८७,२५८८,२५८९,२५९७  : पवन गुप्ता २५४०३५०० ९८६९०००५७१
     
महा.प्रबंधक(नवी मुंबई )
महा.प्र.(न.मुं): पद्म्नाभन एम.व्ही २७८०८०००  
     
उप.महा.प्र.(सीबीडी बेलापुर) :  व्ही.एस. पुंडगे २७५६२५२५ ९८६९२७५६१३
     
सीबीडी:-२७२१-२७२४,२७४०-२७४२,२७४५-२७४९,    
२७५६-२७५८(२७५२०००-२७५२४९९९)    
खारघर :-२७७४,७७५    
जुनं पनवेल :-२७४५-२७४६,२७४८,२७४९    
जे.एन.पी.टी.:-२७२४,२७४७,२७२१    
तलोजा :-२७४०,२७४१    
कळबोली :-२७४२    
नविन पनवेल :-२७४८,२७४५,२७४६,२७४९    
उरण:-२७२२,२७२३    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)सीबीडी/खारघर : पवार डी. एन.  २७५७२००० ९८६९००५५३०
उप. प्र. ( बाह्य)सीबीडी१/२:दवंगे डी. एम. २७५७२१०० ९८६९२२५८००
उप. प्र. ( बाह्य)सीबीडी२: बनकर बी.पी. २७६६४०००  ९८६९४४६७७६
उप. प्र. ( बाह्य) खारघर :श्री.खरात व्ही.आर. २७७४१२०० ९८६९४५००५५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)नेरुळ: :गवई डी. एम.  २७७१२००० ९८६९४८४४२०
उप.प्र. ( बाह्य) नेरुळ१:  २७७०६१००  
उप.प्र. ( बाह्य) नेरुळ२: रेडीअर एस. एल २७७१२६०० ९८६९००८८३३
उप.प्र. ( बाह्य) नेरुळ३: राम आर. एस. २७७०४४०१ ९८६९०७४८४९
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) जुने पनवेल/उरण: श्रीमती शिंदे पी.आर. २७४८१०००  ९८६९२३४८४८
उप.प्र. ( बाह्य) पनवेल:
२७४५२९९१
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)उरण :- सभापती मोर्य २७२२२००० ९८६९२५४६३८
उप.प्र. ( बाह्य) उरण:बलकाते पी.जी. २७२२२५०० ९८६९४१६५७६
उप.प्र. ( बाह्य)नावाशिवा/जे.एन.पी.टी:गुप्ता २७२२२५०० ९८६९२५७७१४
     
वरिष्ट प्र. न्यू  पनवेल/कळबोली /तलोजा : मेमाने बी.बी. २७४८२००० ९८६९२४५५७७
उप.प्र. ( बाह्य)न्यू पनवेल/कामोठे : द्विवेदी आर. एन.  २७४५२२०० ९८६९४०८८५६
उप.प्र. ( बाह्य) कळबोली:पासी आर. के  २७४२११०० ९८६९४११४०१
उप.प्र. ( बाह्य) तलोजा :अरविंद पासवान  २७४११५५७ ९८६९०४१८००
     
उप.महा.प्र.(वाशी): धनोजी जी.एस. २७८९७५००  ९८६९४७५२५०
     
वाशी-२७६५,२७६६,२७८०,२७८८-२७८९    
वाशी न्यू आरएसयु :-२७८१,२७८२    
तुर्भे:-२७६१-२७६३,२७६७,२७६८,२७५३    
केकेआर :-२७५४,२७५५    
रबाले :२७६०,२७६४,२७६९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)तुर्भे/सानपाडा : जाधव बी. डी २७६३१२४५ ९८६९४७००७७
उप.प्र. ( बाह्य) सानपाडा :  २७७५२२००  
उप.प्र. ( बाह्य) तुर्भे३:  पंडीत  २७६८२३०० ९८६९२००६६६
उप.प्र. ( बाह्य) एरोली सुबिह एस.  २७६९१९९१ ९८६९२३६४९१
उप.प्र. ( बाह्य) एमबीपी : निकम ए.आर.  २७७८१२०० ९८६९४१७०६५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) रबाले : जाधव बी. डी २७६०१००० ९८६९४७००७७
उप.प्र. ( बाह्य) रबाले १: तुपे एम. डी २७६९२३११  ९८६९२४८५७३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वाशी/केकेआर : सावंत जे.के.
२७६६२०००  ९८६९४३७१७१
उप.प्र. ( बाह्य) वाशी : गुप्ता बी. आर.  २७८८२६२७ ९८६९४३५३१५
उप.प्र. ( बाह्य) वाशी १/२ : खैरनार  २७८८२६२७ ९८६९४४८८९८
उप.प्र. ( बाह्य) आरएसयु ७ वाशी: २७८१७१००  
उप.प्र. ( बाह्य) केकेआर नीरभवने आर. जी.  २७५४२००० ९८६९२८६३६३
उप.प्र. ( बाह्य) एपीएमसी : आगवणे एच. ए.  २७८३११०० ९८६९४२८९७९
     
उप.महा.प्र. (वित्त) नवी मुंबई : सुब्रोतो दत्ता  २७८००७०७ ९८६९२२४१५१
वरिष्ठ प्र.( (टी.आर): वत्सला हेमंत कुमार  २७८०६०११ ९८६९४४०६२३
उप प्र.(टी.आर-१) वाशी:२७६५,२७६६,२७८०,२७८८,२७८९,२७८१,२७८२,२७५४,२७५५  श्रीमती गीता नायर  २७८०६०१३ ९८६९४००९७६
उप प्र.(टी.आर-२) नेरुळ: २७७०- २७७३,२७२१-२७२४,२७४०-२७४२, २७४५-२७४९, २७५६-२७५८, २७७४,२७७५  सावंत ए.पी.
२७७००२८५ ९८६९४३९५२५ 
उप प्र.(टी.आर) रबाले: २७६०,२७६४,२७६९,२७६१,२७६३,२७६७,२७६८,२७५३ श्रीमती गीता नायर २७४९०४०९ ९८६९४००९७६
 उप प्र.(टी.आर) पनवेल :२७२१- २७२४, २७४०-२७४२, २७४५-२७४९ प्रविण काकडे  २७७०२२८६ 
 ९८६९४३७७३५
     
     
महा.प्रबंधक ( उत्तर ) 
महा.प्र. (उत्तर) : ए. के. साहू  २४१४५५५६ ९८६९०६६६२२
     
उप.महा.प्र.(भायखला / वरली ) : दत्ता गोखिंडी २३०७५४०० ९८६९०४५४००
     
भायखला:२३००-२३०९    
वरली:-२४९०-२४९९,२४८१-२४८२    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)भायखला: व्ही.बी. राव २३०८३३९९ ९८६९२४९८९९
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला२/६:सायानेकर एस. पी.  २३००२६०० ९८६९०१०१२०
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला४ २३०६२४००  
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला १ . केवल ए.एच. २३०६२५०० ९८६९२६८९१०
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला३:  २३०७२३००  
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला५: एन एन अनालदास २३८४२५०० ९८६९२२३५३६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) वरली : मुद्रस एस. डी.  २४९३२००० ९८६९२०१५००
उप.प्र. ( बाह्य) वरली१:  २४९२१४९४  
उप.प्र. ( बाह्य) वरली२:  २४९३९३७८  
उप.प्र. ( बाह्य) वरली७: चक्र्रवर्ती  २४९६२७०० ९९२०५९६२७४
उप.प्र. ( बाह्य) वरली६: मुद्रस एस. डी.  २४९३८१११ ९८६९२०१५००
     
उप.महा.प्र.(शिवाजी पार्क / प्रभादेवी ) :  गोरख सी. एस. २४२२९९३३ ९८६९००९९९१ 
     
प्रभादेवी:-२४२१-२४२३,२४३६-२४३८,२४३०-२४३२    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)प्रभादेवी/आर्दश नगर: शेख एच. वाय २४३३४४६६ ९८६९२४१५८४
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी१: यादव सी.एस. २४२१२१००   ९८६९२४२६३८
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी२:सिंह व्ही. एस.  २४३२२२०० ९८६९२२७८८७
उप.प्र. ( बाह्य)प्रभादेवी७: यादव सी.एस. २४३२२३०० ९८६९२४२६३८
उप.प्र. ( बाह्य) माहीम २४४४५६००  
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)प्रभादेवी२: शेख एच. वाय २४३२९२९२ ९८६९२४१५८४
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी३: योगेन्द्र राम  २४२१२२०० ९८६९०००५०६
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी५: दया शंकर  २४३३१५०० ९८६९०७५२००
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी६: योगेन्द्र राम  २४२१३६३६ ९८६९०००५०६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)शिवाजी पार्क: जाधव बी. आर.  २४४५२००० ९८६९०३२५२३
उप. प्र. ( बाह्य) शिवाजी पार्क१: मिठबावकर डी .एस.  २४४४११११ ९८६९४००६३६
उप. प्र. ( बाह्य) शिवाजी पार्क२:  २४४५२३००  
     
उप.महा.प्र.(वडाला/ सायन/ करी रोड ) :  तुप्पड टी.व्ही २४१५४५४५ ९८६९४८२८१०
     
वडाला:२४११-२४१८    
सायन:-२४०१-२४०४,२४०७-२४०९    
करी रोड :- २४७०,२४७१    
     
रिष्ठ प्र.( बाह्य) वडाला : बुर्चुंडे एन. आर  २४१८२००० ९८६९०४७८००
उप.प्र. ( बाह्य) वडाला१: राणे डी. पी  २४१८३६६७ ९८६९०८४२००
उप.प्र. ( बाह्य) वडाला२: गांगुर्ड के. वाय  २४११२२०० ९८६९४७२७२८
उप.प्र. ( बाह्य) वडाला३: चाफे आर. एस.  २४१८२६०० ९८६९४००६३६
उप.प्र. ( बाह्य)  २४१७१३२२  

उप.प्र. ( बाह्य) 

२४११२११६  
     
रिष्ठ प्र.( बाह्य) करीरोड : मराठे आर. बी  २४७१७७८८  ९८६९२५०९५४
उप.प्र. ( बाह्य) करी रोड : पांडे आर एस  २४७०७८०० ९८६९२०३९८९
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) सायन: जी.ए. सराफ  २४०२२००० ९८६९२४२७३८
उप.प्र. ( बाह्य) सायन१ :कामतम एन.एल २४०३७८०० ९८६९४४३९४५
उप.प्र. ( बाह्य) सायन२/३: वाणी आर. एम.  २४०९११६० ९८६९२३७८७८
उप.प्र. ( बाह्य) सायन४/५:पांडेय एस. सी.  २४०१६८०० ९८६९२५२३६१
     
उप. महा.प्रबंधक (वित्त) :  मोरे के.आर. २४१८१६७२ ९८६९२४१९१९
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): शेरला व‍िजय २४१५७७११ ९८६७०६०६०७ 
उप प्र.(टी.आर) वरली : Worli,२४९०-२४९९,२४८१-२४८२:श्रीमती तेंडूलकर एस.पी. २४९६८१०० ९८६९४८२०११
उप प्र.(टी.आर) सायन: २४०१-२४०४,२४०७-२४०९: मंजिरी भिडे २४०१८४८९ ९८६९०५४०३४
उप प्र.(टी.आर) भायखला: २३००-२३०९:श्रीमती तेंडूलकर एस.पी. २३०८१७९० ९८६९४८२०११
उप प्र.(टी.आर) वडाला २४११-२४१८,२४७०,२४७१:एस.एस. घाटकर २४१८५६६५  ९८६९४६०२५२

उप प्र.(टी.आर) करी रोड २४७०,२४७१:एस.एस. घाटकर

 २४१८०५३७ ९८६९४६०२५२
उप प्र.(टी.आर) प्रभादेवी / शिवाजी पार्क :,२४२१-२४२३,२४३६-२४३८,२४३०-२४३२, श्रीमती व्ही.व्ही रायकर 

२४४४८५००

९८६९८००९००
     
महा.प्रबंधक(पश्चिम-१)
महा.प्र.(प१): अनिल कुमार मिश्रा २६५५४२४२  
     
उप.महा.प्र.(बांद्रे/ बीकेसी/ खार ) : एस.टी दहीवडे २६४३५००० ९८६९४८३१३५
     
खार:-२६००/१/४/५.२६४६/८/९,    
बांद्रे(पु.)/बीकेसी:-२६५०,२६५२-२६५४,२६७५    
एमएमआरडीए :-२६५९,२६५१    
बांद्रे(प):-२६४०-२६४५,२६५१,२६५५    
     
 वरिष्ठ प्र.( बाह्य)बांद्रे .: आर.सी.शिंदे  २६४१२०००  ९८६९२५३८११
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे१: नाईक एस.एन. २६५१२१०० ९८६९४८३३८२
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे२ : ठोंबरे डी पी २६५१२२०० ९८६९२८१२४०
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे३: ठोंबरे डी पी २६४३२३०० ९८६९२८१२४०
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे४: त्रिपाठी के. के.  २६५१२४०० ९८६९००९९४०
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे५: यादव एल. सी. आर.  २६५१३६०० ९८६९२७६८६५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)खार:जॉनी के. जे. .  २६४६२००० ९८६९२५६३५८
उप. प्र. ( बाह्य) खार १ : यादव जे. जे.   २६४९२२०० ९८६९४३३२४७
उप. प्र. ( बाह्य) खार२: पांडये यु एम.  २६४९२२३३ ९८६९४३७४७३
उप. प्र. ( बाह्य) खार ३ पांडये यु. एम.  २६४६४४९० ९८६९४३७४७३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) बीकेसी:जी.पी यादव  २६५०२००० ९८६९२६८६९७
उप. प्र. ( बाह्य)बीकेसी१: एन.आर. जाधव २६५०२४००  ९८६९०१४१७३
उप. प्र. ( बाह्य)बीकेसी२:  एन.आर. जाधव २६५२२५२५   ९८६९०१४१७३
     
     
उप.महा.प्र.(वर्सोवा/ जोगेश्वरी) : शामसूंदर धुरिया.  २६३३५००० ९८६९२४८५१३
     
वर्सोवा:२६३०-२६३९    
जोगेश्वरी:-२६७६-२६७९    
ग्लोरी हाउस :-२६७३,२६७४    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वर्सोवा: मुंद्रुंद्री एस.आर.   २६३३२००० ९९६९०२४३४३
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा१: पाल के. एन.  २६३६६३३९ ९८६९२६९१३९
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा२:  २६३१०७६६  
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा३: पाल के. एन.  २६३९२५०० ९८६९२६९१३९
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा४:  २६३५२६००  
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)जोगेश्वरी:  हैदर अली २६७८२००० ९८६९०५६४००
उप. प्र. ( बाह्य)जोगेश्वरी२: गवास डी. एस.  २६७६२२०० ९८६९४८२१४९
उप. प्र. ( बाह्य)जोगेश्वरी३: गवास डी. एस.  २६७७६८१५/१९ ९८६९४८२१४९
     
उप.महा.प्र.(विले पार्ले/ वाकोला/ जेकेडी) : ओझा आर.पी २६१०५२५३ ९८६९२४७६००
     
अंधेरी:-२६२०-२६२५,२६२८,२६७०,२६७१    
विले पार्ले:-२६१०-२६१९,२६२६,२६२३    
वाकोला:-२६६५-२६६९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)विले पार्ले: बी.पी. सिंग  २६१३२०००  ९८६९२१५१००
उप. प्र. ( बाह्य)विले पार्ले३: निशाद एम.के. २६१२८३८३ ९८६९४६५२२०
उप. प्र. ( बाह्य)विले पार्ले४: निशाद एम.के. २६१९२५०० ९८६९४६५२२०
उप. प्र. ( बाह्य)विले पार्ले७/२: निशाद एम.के. २६१७५९४२ ९८६९४६५२२०
 उप. प्र. ( बाह्य)विले पार्ले ८ निशाद एम.के. २६१२८२८३ ९८६९४६५२२०
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)अंधेरी: यादव ए.एन. २६२०२००० ९८६९२८१००१
उप. प्र. ( बाह्य)अंधेरी४: पवार पी. आर.  २६२०९८०३ ९८६९०७५६१५
उप. प्र. ( बाह्य)अंधेरी५: पवार पी. आर.  २६७१३३८८ ९८६९०७५६१५
उप. प्र. ( बाह्य)अंधेरी६:पवार पी. आर.  २६७१२६०० ९८६९०७५६१५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)जेडिके : बी.पी. सिंग  २६६०२००० ९८६९२१५१००
उप. प्र. ( बाह्य)जेडिके १:मनियार एम.एस.  २६६०११०० ९८६९०७६१६७
उप. प्र. ( बाह्य)जेडिके २ : करण एस. के.  २६६१२१०० ९८६९४७७५०४
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वाकोला: कुलकर्णी जी.एस  २६६५१००० ९८६९२५१५१६
उप. प्र. ( बाह्य) एअरपोर्ट : निषाद एम. के.  २६१५६८०० ९८६९४६५२२०
उप. प्र. ( बाह्य)वाकोला२: पांड्ये एस.एस.  २६६५२१२५ ९८६९०६७५६५
उप. प्र. ( बाह्य)वाकोला१: पांड्ये एस.एस.  २६६५२१२५ ९८६९०६७५६५
     
उप.महा.प्र. (वित्त) : सी. राजीवन  २६५५५४५४  ९८६९२७०८६३
वरिष्ट प्र.  (टी.आर):एस. एन. वि विग्नेशवरन २६४४१७५० ९८६९४४६७३४
उप प्र.(टी.आर) वांद्र:२६५०,२६५२-२६५४,२६७५,२६४०-२६४५,२६५१,२६५५,२६५९,२६५१ डी,जी. जॉंंनसन  २६४०९९०० ९८६९२६०३९३
उप प्र.(टी.आर) खार : २६००/१/४/५.२६४६/८/९,:श्रीमती सलिअन एस  २६०५१५०० ९८६९००८८४४
उप प्र.(टी.आर)  विलेपार्ले. : २६१०-२६१९,२६२६,२६२३,:शरयु व्ही घाटकर  २६१५९९०० ९८६९४६०२५२
उप प्र.(टी.आर) वेर्सोवा : २६३०-२६३९,२६७३,२६७४:श्रीमती एम. जे. चेरियन  २६३४९९०० ९८६९२८२८७९
उप प्र.(टी.आर) अंधेरी/जोगेश्वरी: २६७६-२६७९,२६२०-२६२५,२६२८,२६७०,२६७१:श्रीमती गीता मेनन २६७६९९०० ९८६९०३७१७०
     
महा.प्रबंधक(पश्चिम-२)
महा.प्र. (प-२):नीता अस्पात २८७५३५३५
     
उप.महा.प्र.(गोरेगांव/गोकुलधाम ) : एस.एन. दुबे २८७४७५७५ ९८६९२५८४५२
गोकुलधाम:-२८४०-२८४३,२८४७,२८४९    
गोरेगांव:-२८७१-२८७९    
निरलोन:-२६८५,२६८६    
गोरेगांव(पु.);-२८५७,२६८५,२६८६,२९२७    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)गोरेगांव पू. : बी.जे. सिंग  २८७८३८३२ ९८६९४४४७६७
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव प.१ : पटेल  २८७५२३०० ९८६९०७८६९६
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव प.२ : पांडये आर.आर.  २८७३२२०० ९८६९४७३५९५
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव प.३ : यादव एच. जे.  २८७३२२०० ९८६९४१३१६०
उप.प्र. ( बाह्य) एमएसडी/ गोरेगांव : डी.एस. खानविलकर २८६५१००० ९८६९२६१५६५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)गोरेगांव-पु. : बी.जे. सिंग  २८७८३८३२ ९८६९४४४७६७
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव पु.१: सिंह एच. एन.  २८७५९०१५ ९८६९०५१२३३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) गोकुलधाम/निरलोन/पहाडी : उमेश एन. शिंदे  २८४२१००० ९८६९०६९८९९
उप.प्र. ( बाह्य) गोकुलधाम३ : व्ही एस. यादव  २८४९२३०० ९८६९२३१२१०
उप.प्र. ( बाह्य) गोकुलधाम१/२ : सिंह सी. पी.  २८४९३६७० ९८६९४६३१२१
उप.प्र. ( बाह्य) पहाड़ी/ रॉयल पाम : मिश्रा के. यु. २९२७२००० ९८६९०३६४१५
उप.प्र. ( बाह्य) पहाड़ी/ निरलोन १ & २: मिश्रा के. यु. २८७५९२९४ ९८६९०३६४१५
     
उप.महा.प्र.(मरोल) :
२८३८३०३०
मरोल:-२८२०-२८२७,२८२९,२८३०-२८३९    
दर्पण:-२६८१-२६८४,२६८७    
स्पीझ :-२८२९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मरोल-सी आणि डब्लू. सीप्झ : त्रिभुनदास सिंग २८३४०७००  ९८६९४७१६३९ 
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल एस.१/एस.२:: सत्यनारायण व्ही २६८४५३५५  ९८६९२७३३९७
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल सी२ / सी ३: सावंत के. पी.  २८२३२२०० ९८६९०३०६३०
उप प्र.(बाह्य) मरोल प.१/२ : यादव डी. पी.  २८३८०४०५ ९८६९४६००४५
उप प्र.( बाह्य)सीप्झ : सावंत के. पी.  २८२३२२०० ९८६९०३०६३०
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मरोल-एस. : त्रिभुनदास सिंग २६८४२०००  ९८६९४७१६३९ 
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल एस.१: सत्यनारायण व्ही २६८२१०००  ९८६९२७३३९७
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल एस.२: सत्यनारायण व्ही २६८४५३५५ ९८६९२७३३९७
ए.एम. ( बाह्य) मरोल एस.३ : बंध पी. आर.  २६८२२१०० ९८६९०८६१००
     
     
रिष्ठ प्र.( बाह्य)दर्पण: प्रशांत शहा २६८३२१०० ९८६९२६३४१८
उप.प्र. ( बाह्य) दर्पण१/टीपीएलेस्: जाधव जी आर.  २६८३२१०० ९८६९२७९८४८
उप.प्र. ( बाह्य) दर्पण२/:  २६८३२१००
उप.प्र. ( बाह्य) दर्पण:  २६८४८३८३
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल प ३/४ : पांड्ये बी ए.   २८२६२२००  ९८६९४१९२५५
     
उप.महा.प्र.(साकी विहार/साकी नाका): कित्तूर एस.बी. 
२८४७५००  ९८६९२४४८८९
साकी नाका:-२८५०-२८५३,२८५६,२८५९    
मरोशी :-२९२०,२९२५    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)साकी विहार इमारत: पी.जे.चौधरी २८५७२५०० ९८६९२७३६३८
उप.प्र. ( बाह्य) साकी विहार :  २८५७२६७०
उप.प्र. ( बाह्य) साकी विहार १/२: यादव आर. एन.  २८५७२००० ९८६९२७६४६१
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)साकी नाका/मरोशी / इमारत :पी.जे.चौधरी २९२५२००० ९८६९२७३६३८
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका१: .     
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका१ : यादव ए. एस.  २८५०२२०० ९८६९०४६६१६
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका२ : यादव ए. एस.  २८५०२२०० ९८६९०४६६१६
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका३ :मुलचंदानी डी.आर. २८४७२१००  ९८६९०८७७००
 सहा. प्र. (टी)  बाह्य मरोशी १ & २ : भूकिया रवी  २९२५२१००   ८८९७७२८१०३ 
     

उप.महा.प्र. (वित्त) : आर. व्ही मुरलीकृष्णन 

२८७३७३०० ९९६९०२९२९२
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): टी.जी. देशपांडे  २८७९०८३३ ९८६९४२६५११
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): ए.व्ही.एस. श्रीनिवास २८७६००५५ ९८६९०८८४५२
उप प्र.(टी.आर-२) मरोल/दर्पण २८२०-२८२७,२८२९,२८३०-२८३९,२६८१-२६८४,२६८७,:श्रीमती के. डी. भालेकर २८७१४३५० ९८६९०८७७८४
उप प्र.(टी.आर-३) गोरेगांव : २८७१-२८७९,२८५७,२६८५,२६८६,२९२७:श्रीमती प्राची जामशंदेकर २८७३२९२९/२८७७७९२९ ९८६९४२०४०४
उप प्र.(टी.आर-४) गोकुलधाम/निरलोन/पहाडी : २८४०-२८४३, २८४७,२८४९, २६८५,२६८६,:श्रीमती उमा २८७७२८०४ ९८६९२६५५००

उप प्र.(टी.आर-५) साकी नाका सकीविहार / मरोशी: २८५०-२८५३,२८५६,२८५९,२९२०,२९२५,:श्रीमती प्राची जामशंदेकर

२८७७७९२९ ९८६९४२०४०४
उप प्र (नकद) गीता होसदरुग  २८७८६६१६ ९८६९२१७०४० 
उप प्र (लेखा) प्रसुन मुखर्जी  २८७६७७५५ ९७५७२७५२६२
     
महा.प्रबंधक (पश्चिम ३)
महा.प्र.(प३):एम.एल. मेघवाल २८०१२३४५  ९८६९०००१०१
     
उप.महा.प्र.(मालाड) : छाबी एस.एन. २८८८२२३३ ९८६९४८३४५९
     
मालाड:-२८८०-२८८३,२८८८,२८४४,२८८९    
सीकेपी:- २८६०,२८६७,२८६८,२८६९,२९००,२९६७    
मेगाठाणे:-२८७०,२८५४    
आकुर्ली:-२९६५,२९६६,२८४४,२८८६,२९६५,२९६६    
समता नगर:-२८४६,२८८४-२८८७    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मालाड: अग्रवाल आर. के.  २८८३२००० ९८६९२७२२५८
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड १: तिवारी टी. ए.  २८८३२१०० ९८६९४१६३३६
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड २:
२८८३२२००
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड३:  २८८३२३००  
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड४: रामासरे  २८८३२४०० ९८६९४२१७२०
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड५:  २८८३२५००  
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)समता नगर/आकुर्ली: सिंग बी. सी. २८७०११५५ ९८६९४२१७२०
उप. प्र. ( बाह्य)समता नगर१: कृष्णकुमार
२८७०२५९४  ९८६९४१९४१९
उप. प्र. ( बाह्य)समता नगर२: सिंह एस. एस.  २८७०२६८९ ९८६९०२३३४४
उप. प्र. ( बाह्य) आकुर्ली: यादव एस. २९६६२२०० ९८६९४८७३५९
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मेगाठाणे:
२८५४२०००
उप. प्र. ( बाह्य)मेगाठाणे: राणे एस. एन.  २८५४००६५ ९८६९२३९९४४
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)सीकेपी:पी.डी. सोलंकी २८६८२००० ९८६९४७६८८२
उप. प्र. ( बाह्य)सीकेपी१: मुरगन एस.  २८६८४४४४/२८६९६९६९ ९८६९४१२९९७
उप. प्र. ( बाह्य)सीकेपी२: २८६८३१००  
उप. प्र. ( बाह्य)सीकेपी३: प्रजापती आर.पी  २९६७२४०० ९८६९४२९५५८
     
उप.महा.प्र.(मीरारोड/भाईदर): राव एस.आर  २८१४५१५१  ९८६९४६९४९४
     
भाईदर:-२८०४,२८१४-२८१९ २८१८२०००  ९८६९२३५५६६
मीरारोड:-२८१०-२८१५,२८५५ २८१४४४५५  ९८६९२०६०७७
केएसएम:-२८४५,२९४५  २८१९२२००  ९८६९२०६०७७
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)भाईदर:साबळे एस.एस. २८१६३३७७ ९८६९००४५५३
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर१उत्तन:: २८१४४४५५  
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर२: पटेल के. आर.  २८१९२२००  ९८६९००४५५३
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर३:   २८१६२३००  
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर४: सिंग आर.पी  २८१५२१००/२८१३२२०० ९८६९२८८०७२
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मीरारोड:बंधन जे. ई. २८१२२६२६/२८१०२०३० ९८६९२५३६०६
उप. प्र. ( बाह्य)मीरारोड१: यादव लालाजी  २८१३२१००/२८१३२२०० ९८६९२५८३८३
उप. प्र. ( बाह्य)मीरारोड२: चौहान जयचाँद २८१३२३०० ९८६९२८३२३८
उप. प्र. ( बाह्य)काशिमिरा:सिंग सी.बी  २८४५७४५७/२८४५६०६४ ९८६९२८५७५६
     
उप.महा.प्र.(बोरीवली): जयंथी पी.व्ही. २८९२१९१९ ९८६९२२३३००
बोरीवली:-२८४८,२८९६,२८९७,२८२८,२८९०-२८९५    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)बोरीवली:  पंकज चंद्रा २८९०२००० ९८६९४०४२०१
उप. प्र. ( बाह्य)बोरीवली १/७ श्री. चव्हाण  २८९३२४५५  ९८६९२७५०२६
उप. प्र. ( बाह्य)बोरीवली २/३:  श्री. चव्हाण  २८९३२१२३  ९८६९२७५०२६
उप. प्र. ( बाह्य) बोरीवली४/५/६: यादव एस. पी  २८९०२४००/२८९०२५०० ९८६९४४१८०४
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)दहिसर:  श्री.विधाते एल.एच २८९६२०००  ९८६९२७६२६७
उप. प्र. ( बाह्य)दहिसर १:  २८९६२१००/२८९६१७१७  
उप. प्र. ( बाह्य)दहिसर २: अहमद ईलियाज २८९६४३४३ ९८६९००५९३०
उप. प्र. ( बाह्य)दहिसर ३:अहमद ईलियाज २८९६२४००  ९८६९००५९३०
     
     
उप.महा.प्र.(कांदीवली): श्रीमती धरमट्टी एम.ए. २८०५४४३३  ९८६९२१०३००
     
कांदीवली:-२८०१-२८०९,२८६१-२८६६    
सिंफोली:-२८९८,२८९९,२८३३    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)कांदीवली :  २८०५२०००
उप. प्र. ( बाह्य)कांदीवली३: यादव सी.के.   २८६६२३०० ९८६९४२२५०६
उप. प्र. ( बाह्य)कांदीवली४: तिवारी एस. आर.  २८६६२४०० ९८६९२७२३६०
उप. प्र. ( बाह्य)कांदीवली६: पाल. जे. पी.  २८६६२६०० ९८६९०८३३७७
उप. प्र. ( बाह्य) कांदीवली७: चौहान आर. डी.  २८६६२७०० ९८६९२७५०२६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) सिंफोली: गावी आर. डी.  २८९८२००० ९८६९२३७४७५
उप.प्र. ( बाह्य)सिंफोली-१: दिनमणि आर. आर.  २८९८२२०० ९८६९४७०३०८
उप.प्र. ( बाह्य)सिंफोली-२: बेडेकर ए. के.    ९८६९०५८५८६
     
उप.महा.प्र.(वित्त) :आर. एम. कांबले  २८०१३८७३ ९८६९४७२२३३
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): आणेकर डी.बी. २८०१८००० ९८६९४८५८२००
उप प्र.(टी.आर-१) कांदीवली /सिंफोली: २८०१-२८०९,२८६१-२८६६,२८९८,२८९९,२८३३ ज्योति बाला २८६२६५००/ २८०१६९०० ९७५७३८२१२६
उप प्र.(टी.आर-२) मालाड/मेगाठाणे/ आकुर्ली : २८८०-२८८३,२८८८,२८४४,२८८९,२८७०,२८५४,२९६५ २९६६,२८४४,२८८६,२९६५,२९६६:श्रीमती एस जोर्ज  २८८०८३३१ ९८६९०५४३२३
उप प्र.(टी.आर-३) सीकेपी/समता नगर :श्रीमती मराठे  २८६०,२८६७,२८६८,२८६९,२९००,२९६७,२८४६,२८८४-२८८७:  २८६१०४३५  ९८६९०४९९५६
उप प्र.(टी.आर-४) बोरीवली दहिसर : २८४८,२८९६,२८९७,२८२८,२८९०-२८९५एस. जोशी २८९६२०२०/ २८९७१०१७ ९८६९०१९९५५
उप प्र.(टी.आर-५)मीरारोड भाईदर : २८०४,२८१४-२८१९,२८१०-२८१५,२८५५,२८४५,२९४५एस. बालमुरली  २८१९४११० ९८६९४३३००८
     
क्षेत्रीय स्तर ब्रोडबॅंड एक्झिक्यूटिंव्ह     
दक्षिण    
सिटी:-२२००,२२०१,२२०५-२२०९,२२१२,२२१९, काळबादेवी:-२२४०-२२४४ सत्य श्रीवास्तव  २२०५१२००  ९८६९२२३५८६
फाउंटन :-२२६१-२२६९,२२७०,२२७१, कफ परेड:-२२१५-२२१८,    
कुपरेज :-२२८०-२२८९,२२०२-२२०४,२२७८,२२७९    
वरिष्ठ प्र. (बीबी) द.: एस.सी. कोरे  २२०३१००० ९८६९४४५१५७
 उप प्र.(बीबी) :
   
 उप प्र.(बीबी): श्रीवास्तव सदानंद      ९८६९२२३५८६
     
 मध्य    
 वरिष्ठ प्र. (बीबी)  ;  एस.जे.पाटील  २३५४२१४३  ९८६९०११४५७
माझगाव:-२३५०,२३७०-२३७९,    
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) : कपिल गुप्ता  २३४७१११७  ९८६९२१९६९६
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) : विनोद कुमार   २३८५८२००  ९८६९०२००२५
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) राकेश कुमार   २३४७१२१७  ९८६९४३४८५०
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) एस, चतुर्वेदी  २३५११२००  ९८६९४३५२७६
     
मलबार हिल : २३६१-२३६५, २३६७-२३६९    
खंबाला हिल : २३५१-२३५५ २३४७१२१७ ९८६९४३५२७६
सहा. प्रबंधक ( बीबी ) मलबार हिल : शशांक चर्तुवेदी    
     
मांडवी : २३४०-२३४७    
सहा. प्रबंधक ( बीबी ) मांडवी : राकेश कुमार  २३४३३९४९ ९८६९४३४८५०
 वरिष्ठ प्र. (बीबी) मांडवी : जी. कलिपन्न  २३४०१०००  ९८६९००६४७४
     
 पुर्व  १    
 उप. महा.प्रबंधक ( बीबी) पुर्व १    २५७७६०००  
पवई:-२५७७-२५७९    
     
उप. प्र. (बीबी)पवई:महेश पोरवाल २५७८६३०० ९९६९३३८२८४
     
 एनएनआर:- २५००    
 उप. प्र. (बीबी)एनएनआर:- विरेंद्र कुमार     ९८६९२२१२१२
     
 घाटकोपर (पु) :-२५०१,२१०२,२५०८, घाटकोपर (प.):-२५०२,२५०९-२५१६    
 उप. प्र. (बीबी)घाटकोपर:- प्रफुल्ल चंद्रा  २५१३८०८३  ९८६९२८५२४८
     
 मानखुर्द:-२५५०-२५५२,२५५५-२५५८,२५४८,    
 उप. प्र. (बीबी)मानखुर्द ::गुप्ता    ९८६९२५७७१४
उप. प्र. (बीबी)मानखुर्द ( यूनियन पार्क) :-रेड्डी राजु   ९९६९४३२७८२
     
 चेंबुर :-२५२२-२५२९,२४०५,२५२०-२१,२५५३-५५४    
 उप. प्र. (बीबी)चेंबुर:- विनय नलावडे     ९८६९४७१८१८
     
 पुर्व २     
 वरिष्ठ प्र. (बीबी)पुर्व २ :- भोसले टी.बी. २५३७६६४४  ९८६९२६६९६९
     
 मुलुंड(प.):-२५६०-२५६९,२५९०-२५९३    
मुलुंड(पु.):-२२५६३,२१६३    
उप. प्र. (बीबी)मुलुंड:- धर्मेंद्र एन. सिंग २५६४४४००  ९८६९०६३३७३
सहा. प्रबंधक(बीबी) मुलुंड:- संजीव कुमार  २५६९००००  ९८६९४४७५४०
     
चरई:-२५४९,२५३५,२५४६,२५४०-२५४५,२५३३,    
     
२५३०,२५३६-२५३९    
ठाणे (पु.):-२५३२,२५९८    
ठाणे:-२५४७,२१७२,२५८९,२५८४,२१६४,२५९७,    
     
२५८,६२१,७१२,१७३    
सहा. प्रबंधक(बीबी) चरई:- शानिश सिंग    ९८६९०६२९७१
उप.प्र. (बीबी)चरई:- मेधा ए. जाधव   २५४०४२९९ ९८६९४२६०१२
     
वागळे:-२५८०-२५८३,२५८५-२५८८,    
उप. प्र. (बीबी)वागळे तेर रुशी बाबु   ९८६९०५२१४२
     
उत्तर    
सायन :-२४०१-२४०४,२४०७-२४०९    
करी रोड :-२४७०,२४७१    
उप. महा.प्रबंधक ( बीबी) उत्तर:-  २४८११०९९
 वरिष्ठ प्र. :- मराठे आर बी. (एफटीटीच )    ९८६९२५०९५४
उप. प्र.(एफटीटीच ) :- देवाशिष   ९८६९४३२४०४
     
वरळी:-२४९०-२४९९,२४८१-२४८२    
सहा. प्रबंधक(बीबी)वरळी:- २४८११०९९  
     
प्रभादेवी :-२४२१-२४२३,२४३६-२४३८,२४३०-२४३२    
सहा. प्रबंधक(बीबी)प्रभादेवी : २४३६४००३
     
वडाळा:२४११-२४१८,     
वरिष्ठ प्र. (एफटीटीएच) उतर: मराठे आर. बी. २४१३१३१३ ९८६९२५०९५४
सहा. प्रबंधक(बीबी)वडाळा:-  २४१८१५००
     
भायखळा २३००-२३०९    
सहा. प्रबंधक(बीबी)भायखळा:-  २३०१११००
     
(बीबी) शिवाजी पार्क :- २४४४९९६१
     
नवी मुंबई    
 वरिष्ठ प्र. (बीबी) नवी मुंबई:-एस.एस.नाईक  २७६५१५१५  ९८६९२१७७६६
 २७४०-२७४३,२७४५-२७४९,२७२१-२७२४,२७६१-२७६३    
 उप.प्र. (बीबी):- अरविंद पासवान    ९८६९०४१८००
     
 २७६५,२७८०,२७८८,२७८९,२७६६,२७८१,२७८२,    
     
२७८३,२७८४,२७५४,२७५५,२७७५,     
२७६१-२७६३,२७६७,२७६८,२७७८,२७७९,२७६४,२७६९,२७६०    
उप.प्र. (बीबी) पंडित   ९९६९२००६६६
     
 २७७०-२७७४,२७७६,२७५७,२७५२,२७५६-२७५९    
 सहा. प्रबंधक(बीबी):-     
     
पश्चिम १    
उप महाप्रबंधक (बीबी) नारायण राव   ९८६८४०८५०१
सहा. प्रबंधक(बीबी):- जितेन्द्र बत्रा   ९८६९२१४६४६
खार:-२६००/१/४/५.२६४६/८/९,    
एमएमआरडी:-२६५९,२६५१    
ग्लोरी हाऊस:-२६७३,२६७४    
अंधेरी:-२६२०-२६२५,२६२८,२६७०,२६७१    
वाकोला:-२६६५-२६६९    
     
वरिष्ठ प्र. (बीबी):- मुथालंजन    
वांद्रे (पु.)/बीकेसी:-२६५०,२६५२-२६५४,२६७५    
वांद्रे (प.):-२६४०-२६४५,२६५१,२६५५    
उप.प्र. (बीबी) वांद्रे:- वेंकट २६४५१९९२
     
विले पार्ले:-२६१०-२६१९,२६२६,२६२३    
सहा. प्रबंधक(बीबी)विले पार्ले:-  
     
जोगेश्वरी:-२६७६-२६७९    
उप.प्र. (बीबी)जोगेश्वरी:-  २६७८१२४०
     
 वर्सोवा:२६३०-२६३९    
 उप.प्र. (बीबी) वर्सोवा::- विश्णु प्रियन आर.    ९८६९०१११००
     
पश्चिम २    
गोकुळ्धाम :-२८४०-२८४३,,२८४९ ए. व्ही. कांदळगावकर   २८४१२१००  ९८६९४८२८४०
गोरेगावं:-२८७१-२८७९ उप.प्र. (एफटीटीएच/मेटेंनस ऑफ़ बीबी)गोरेगावं: एस.जी.अभिनावे  २८७६०८५  ९८६९४४३४००
निर्लोन:-२६८५,२६८६    
गोरेगावं (पु) ;-२८५७,२६८५,२६८६,२९२७    
     
वरिष्ठ प्र. (बाह्य/बीबी)मरोळ:त्रिभुवनसिंग २८३४०७०० ९८६९४७१६३९
     
मरोळ:-२८२०-२८२७,२८२९,२८३०-२८३९    
सीप्झ:-२८२९    
उप.प्र. (बीबी) मरोळ :- कुलदीप सिग ठाकुर २६८२२५०० ९८६९२३७७९९
     
वरिष्ठ प्र. (अंर्त्/बीबी) साकी विहार २८४७१०००
     
साकीनाका:-२८५०-२८५३,२८५६,२८५९,२८५७,२८४७,२८५८    
मरोशी:-२९२०,२९२५    
सहा. प्रबंधक(बीबी/मेंटेनेंस) साकी विहार / साकीनाका :- विरासत हुसेन  ९८६९४०००५०
     
वरिष्ठ प्र. (बीबी) प.: २६८३१०००
     
दर्पण:-२६८१-२६८४,२६८७  २६८३१०००  
उप.प्र. (बीबी)दर्पण:/एअरपोर्ट :- जय प्रकाश मिर्धा:   
 ९८६९४४४८४०
     
पश्चिम ३    
     
उप. महा. प्रबंधक (बीबी) कांदिवली: 
२८०५४४३३  
     
कांदिवली:-२८०१-२८०९,२८६१-२८६६    
शिंफोलीI:-२८९८,२८९९,२८३३    
काशीमीरा:-२८४५,२९४५    
उप. प्रबंधक (बीबी) कांदिवली / शिंफोली:- पुष्पेंद्रु एस. पारिख  २८०७१७७७ ९८६९००९८९८
     
उप. महा. प्रबंधक (बीबी)मालाड :- छाबी एस.एम. २८८८२२३३ ९८६९४८३४३९
     
 चारकोप:- २८६०,२८६७,२८६८,२८६९,२९००,२९६७  २८६०१३००  ९८६९०६२३८४
सहा. प्रबंधक(बीबी)चारकोप:-     
     
मालाड:-२८८०-२८८३,२८८८,२८४४,२८८९    
एमजीटी:-२८७०,२८५४ कृष्णा कुमार  २८५४१०६४  ९८६९४१९४१९
आकुर्ली:-२९६५,२९६६,२८४४,२८८६,२९६५,२९६६    
एसएनआर:-२८४६,२८८४-२८८७    
सहा. प्रबंधक(बीबी)मालाड:-  अनुज कुमार २८८८२६०० ९४६८५९४६११
     
प. प्रबंधक (बीबी) बोरीवली:-
 २८९१५५००  
     
बोरीवलीL:-२८४८,२८९६,२८९७,२८२८,२८९०-२८९५    
भाईंदर:-२८०४,२८१४-२८१९    
मीरारोड:-२८१०-२८१५,२८५५  २८९५१०१०  ९८६९२४२८२८
सहा. प्रबंधक(बीबी) (बीबी) बोरीवली/ देवीदास :-अजितकुमार    ९९६९५०८०३९
उप. प्रबंधक (बीबी) मीरारोड/भाईंदर :- राजेश  २८१४५४००   ९८६९०४०२२२
     
 

 

 ह्या पेजवर शेवटचे अद्यतन दिनांक ०६/०६/२०१८ ला केले गेले .