mehar_banner

 

मोबाईल चॅ टिंग

आमच्या चॅट सेवेच्या सहाय्याने नविन  मि्त्र बनवा व चॅटींग सुरू करा. 

 विषय (कंटेन्ट)

सक्रियकरण

(एक्टिव्हेशन) प्रक्रिया

असक्रियकरण

(डिएक्टिव्हेशन) प्रक्रिया

 

मूल्य 

मोबाईल  चॅटिंग

५२०५२१ डायल करा 

लागु नाही 

 कॉल मूल्य  रू. ६/मिनिट

थेट कांउसलिंग 

५५३६५ डायल करा 

लागू नाहीं

कॉल मूल्य रू. ९/मिनिट

 

​