मोबाइल सेवा लघु कोड माहिती / विशेष अक्षर कोड
              तिमाहीत शेवट माहिती: ३१ मार्च २०१५  

              
क्रं .लघु कोड नंबर .लघु कोड या सेवेद्वारे  पुरविली जाणारी माहिती                          दर लागु 
   व्होईस रु. / मिनिट एसएमएस रु./एसएमएस
१३९ आयव्हीआरएस १.२
१२६८६८ आयव्हीआरएस लागु नाही
५५३६५ आयव्हीआरएस लागु नाही
४. ५५८८० आयव्हीआरएस ३,६ ५,१०,२०,३०
५. ५६०३० आयव्हीआरएस ३,५
६. ५४३२१ आयव्हीआरएस ३०,१५,१०,९,७,३,२,१ लागु नाही

७.

५४४२२ आयव्हीआरएस
८. ५६७६७ एसएमएस लागु नाही
९. ५८८८८ एसएमएस लागु नाही
१० ५६०७० एसएमएस लागु नाही
१६१ ५७५७५ एसएमएस लागु नाही
१२ ५७२७२ एसएमएस लागु नाही
१३ ५४२४२ एसएमएस लागु नाही
१४ ५२५२५ एसएमएस लागु नाही ३,५
१५ ५८८०० एसएमएस
१६ ५२९०६ एसएमएस लागु नाही
१७ ५६६७७ एसएमएस लागु नाही
१८ ५२५८५ एसएमएस लागु नाही ५,१०,२०,३०
१९ ५०५०० एसएमएस लागु नाही
२० ५२४२४ एसएमएस लागु नाही
२१ ५१२३४ एसएमएस लागु नाही ३०,७,३,१
२२ ५७३३३ एसएमएस लागु नाही
२३ ५०१०१ एसएमएस लागु नाही १५,१
२४ ५२०२० एसएमएस लागु नाही ३०,२०,१०,३
२५ ५२९०६ डब्लूएपी लागु नाही ५,१०,२०,३०,४९,५०,९९
२६ ५०५०० डब्लूएपी लागु नाही ९,१६,२०,४०,४५,५०,९९
२७ ५८८०० डब्लूएपी लागु नाही ७,१०,१५,३०,५०,९९
२८ ५६०६० डब्लूएपी लागु नाही १,५,६,७,८,९,१०,१३,१६,२०,३०,४०,४५,५०,९९,१४९
२९ ५२०२० डब्लूएपी लागु नाही १,२,३,५,१०,१५,२५,३०
३० ५४९४९ डब्लूएपी लागु नाही २,३,५,१०,१५,२०,३०,९९,
३१ ५२७२७ मोबाइल टीवी  लागु नाही ८,९९
३२ ५६७८९ सीआरबीटी  २,५,७,१०,१२,१५,२५,३०
३३ ५५२४७ यूएसएसडी लागु नाही २,३,५,७,१०,१५,२०,३०,४५,६०
३२ ५४३३४ डब्लूएपी लागु नाही ७,१५,२०,५०
३५ ५४३३५ एसएमएस लागु नाही ३,७,१०,२०,३०
३६  ५५३१५ एसएमएस लागु नाही  ३,७,१५,२०,३०
३७ ५२००० एसएमएस लागु नाही १,२,३,५,७,१०,१५,३०
३८ ५२००० डब्लूएपी लागु नाही ३,५,७,८,१०,१५,३०,५०
३९ ५१०१२ डब्लूएपी लागु नाही ५,७,१०,२०
         
                                               विशेष वर्ण कोड  
क्रं.लघु कोड नंबर.लघु कोड या सेवेद्वारे  पुरविली जाणारी माहिती                   दर लागु 
       व्होईस रु. / मिनिट            एसएमएस रु./एसएमएस
*९९# यूएसएसडी लागु नाही १.५
*१२३ यूएसएसडी लागु नाही १,३,७,१०,२५,३०,४७,५०,१००
*७८९# यूएसएसडी लागु नाही
*३१५# यूएसएसडी लागु नाही २,३,५,७,१०,१५,२०,२५,३०,४५,६०
*२०२# यूएसएसडी लागु नाही ४,१०,२०