नविन काय

 

एमटीएनएल, मुंबई ने नविन STV २५१, मोफत १ Gb/दिवस डेटा, ट्रूली अमर्यादित मोफत लोकल आणि एसटीडी कॉल्स, १०० एसएमएस/दिवस सोबत चालू केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीवी 109, एसटीवी 151, एसटीवी 499, डेटा एसटीवी 1298 एसटीवी आणि 1499 ची मर्यादित कालावधी ऑफर वाढविण्यात आली आहे.|

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


भाडे तत्वावर


मुख्य व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर

एमटीएनएल इमारतीं मध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि मीरा-भायंदर मध्ये मोक्याच्या जागेवर3 लाखवर्ग. फूट  हुन  अधिक च्या  व्यावसायिक जागा भाड़े तत्वावर  उपलब्ध आहे. अधिक माहिती करीता येथे  क्लिक करें


बीकेसी टेलीफोन एक्सचेंज परिसरात वेंडिंग वैन पार्किंगकरीता जागा भाडेतत्वावर उपलब्ध आहे

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करे  

 

संपर्क अधिकारी एससी/एसटी आणि पीडब्लूडी करीता

श्री. हरचरण सिंह महाप्रबंधक (पुर्व-१ )
कार्यालय दूरध्वनी क्र.: ०२२-२५१४६००० 
मोबाईल क्र. : ९८६९००९५९५
घरचा दूरध्वनी क्र : ०२२-२६५०१९१९ 
http://mtnlmumbai.in/templates/ja_university/themes/teal/images/footer-no-repeat.png") 50% 0% repeat rgb(0, 109, 129);">

म.टे.नि.लि. मधील कार्यकारयांचे महत्वाचे संपर्क नं.

बिल चौकशी-१२७१६६० (टोल फ्री). इतर ओपरेटर कडून - ०२२-२२१९२१२०

लैंडलाइन/ब्रॉडबैंड  बिल एसएमएस  द्वारे -SMS-Send SMS Bill ‹Landline No›
स्तटिक  आय पी २४३२९४३४  
श्री, कांचन  ९८६९४४७७६६  
श्री.मणि  ९८६९२७६९४२  
श्री. तिवारी ९८६९०८५५६६  
श्रीमती बगाडे  ९८६९२१५२५३  

ई-मेल समस्या कु.विंचुरकर 

 

९८६९२१६०६०  
ई मेल समस्या मेल ने पठावण्या करीता  sdesys१@mtnl.net.in  
ई-मेल- २५३४७५२६  

 

२४३३१४०८   
  २४३३१४०९  
ई मेल समस्या मेल ने पाठविण्या करीता  register@mtnl.net.in  

 

   
व्हीपीएन चोकशी - श्री गिले  ९८६९०३०५०४  
टोल फ्री नंबर १८०० xx xxxx  २२६१६४११  
     
टॉप अपची माहिती - श्री. तिवारी ९८६९२५२०७५  
सेल्फकेयर आणि १९८ श्री. अश्विनी घोष  ९८६९४३५२४०   
  २२०६७०००  
लीज्ड लाइन तक्रारीं साठी नं. - १२६७६ ( टोल फ्री )   २२६१६७१५  
  २२६१६६१५  
१५०० टोल फ्री नं.   १८०० २२ १५००  
१५०४ टोल फ्री नं.   १८०० २२ ८८४४  
फाइबर टू होम बुकिंग आणि तक्रारी १५०५  
ई मेल समस्या- कु. विंचुरकर ९८६९२१६०६०  
ई-मेल- helpdesk.mumbai@mtnl.net.in  
  triband.helpdesk@mtnl.net.in  
ई मेल पासवर्ड रिसेट आणि विशिष्ट साईट ओपन होत नसल्यास  register@mtnl.net.in  
ई मेल समस्या: एरर ४२१ dmsys२@ mtnl.net.in  
  Fax No - २४३६८४०१  
एफटीटीएच एनओसी नं २४३८००९०, २४३६७१७०  
प्रोफाइल बदल किवा तपासणी  २४३२३३९४  
जी मेल टोल फ्री नं.  ६६११७२००  
     
महा प्रबंधक ( दक्षिण ) 
म.प्र. (दक्षिण):सीमा तिवारी २२०६०६४८  
     
उप. महा. प्र. ( काळबादेवी / सिटी ) श्री . व्ही . व्ही जांबुरकर २२०१५००० ९८६९४४१३३
     
सिटी:-२२००,२२०१,२२०५-२२०९,२२१२,२२१९    
काळबादेवी:-२२४०-२२४४    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) सिटी : ब्रिजेंद्र सिंग
२२०९२०००   ९८६९०११४५८
उप प्र. ( बाह्य) सिटी १ : कापसे ए.जी २२०७२२०० ९८६९०००५७७
उप. प्र. (बाह्य) सिटी २ : कापसे ए.जी  २२०७३९७४ ९८६९०००५७७
उप.प्र. ( बाह्य) सिटी ३ : छत्रे पी.पी. २२०१३५३९ ९८६९००७१७१
उप प्र. ( बाह्य) सिटी ४ : छत्रे पी.पी. २२०१२४०० ९८६९००७१७१
     

वरिष्ठ प्र. ( बाह्य) काळ. : सी.ए. शेवाळे

२२४२१००० ९८६९४३७७२७
उप प्र. (बाह्य) काळबादेवी सिटी. : २२४२४६४६  
     
उप.महा.प्र. ( फाउंटेन ) :  २२६९५०००
फाउंटेन  :-२२६१-२२६९,२२७०,२२७१    
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)फाउंटेन-: नातु एम. व्ही            २६११०६७ २२६३२००० ९८६९२६२२१२
उप. प्र. ( बाह्य) फाउंटेन १: आर. एस यादव २२६५२४०० ९८६९०३०३१४
उप. प्र. ( बाह्य) फाउंटेन २ आर. एस यादव २२६१२२०० ९८६९०३०३१४
उप प्र. (बाह्य) फाउंटेन ३ सैलू जे २२६१२३००  ९८६९०६५८८०
उप प्र. (बाह्य) फाउंटेन ४:आर. एस यादव २६१११८९  ९८६९०३०३१४
उप प्र.( बाह्य)फाउंटेन ५-: गुप्ता एस. के २२६५२१००  ९८६९२५००४६
     
उप महा.प्र. (कुपरेज/कफ परेड) रामचंद्र
२२८३५०००  ९८६९०३४२००
     
कुपरेज:-२२८०-२२८९,२२०२-२२०४,२२७८,२२७९    
कफ परेड:-२२१५-२२१८    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)कफ परेड: खंडेलवाल आर. एस.  २२१५१८०१ ९८६९०११४१५
उप. प्र. ( बाह्य) कफ परेड १: माने सी.एस् २२१५०७७४/२२१८२१००  ९८६९०७१७१८
उप. प्र. ( बाह्य) कफ परेड २: माने सी.एस्  २२१८१३१४/२२१८२२०० ९८६९०७१७१८
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) कुपरेज :आर. आय. भिवापुरकर  २२०२२००० ९८६९४६१४४३
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज१:यादव जे.के २२८३२१०० ९८६९०३५९००
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज२: भोसले के.जी २२८३२२०० ९८६९४२०८३२
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज३:कमल एस  २२८३२३०० ९८६९०२८८२२
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज४: यादव जे.के
२२६२४०२१  ९८६९०३५९००
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज५:कमल एस  २२८३२५०० ९८६९०२८८२२
उप. प्र. ( बाह्य) कुपरेज६ ;  पवार पी.एस २२०२६५३७ ९८६९०८९७००
     
उप. महा. प्र.  (वित्त) : श्रीमती पी.पी. चव्हाण
२२०१३५७७  ९८६९२८९६४०
वरिष्ठ प्र (टीआर)/सीएओ: वैश्य एस. एम.  २२०१६७६६ ९८६९४४१०६२
उप.प्र. ( टी आर) सिटी/काळ:  (२२००,२२०१,२२०५-२२०९,२२१२,२२१९,२२४०-२२४४): भालेराव एम २२०१०००१ ९८६९०८३३८८
उप.प्र. ( टी आर)एफटीबी/बीएसई:(२२६१-२२६९,२२७०,२२७१) अश्विनी गंब्रे  २२६३५७६० ९८६९४१७०६४
उप.प्र. ( टी आर)कफ परेड/कूपरेज : २२८०-२२८९,२२०२-२२०४,२२७८,२२७९,२२१५-२२१८           २२०४८१०००  
     
महा.प्रबंधक ( मध्य )
महा.प्र. ( मध्य) : सीमा तिवारी २३५३५५००  
     
उप.महा. प्र.( खांबाला हिल ) : आठवले बी.एस. २३५३५००० ९८६९२८६२२३
खांबाला हिल:-२३५१-२३५५    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) खांबाला हिल : जेपीएन सिन्हा २३५२२००० ९८६९०२५६००
उप. प्र. ( बाह्य)  खांबाला हिल १ : रूपवते ए.व्ही. २३५३२२१०  ९८६९४१७२२२
सहा, प्र. (बीबी/ एफटीटीच) : सिंग एम. पी.  २३५४२१४५ ९८६९०६२००७
उप. प्र. ( बाह्य) खांबाला हिल २: चौधरी व्ही. जी.  २३५३१०९० ९८६९२६४०६७
     
उप महा.प्र. ( गावदेवी / मालाबार हिल) : रामजी राम  २३८२५००० ९८६९५००००१
गावदेवी:-२३८०-२३८९    
मलबार हिल:-२३६१-२३६५,२३६७-२३६९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)गावदेवी: पांडये आर एच २३८६६०६१ ९८६९४४४०५८
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी२ : दास के.एन.  २३८६२६०० ९८६९५०२९२९
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी४ :त्रिपाठी एच एस  २३८६६०६१ ९८६९४४१५०५
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी१ (एएम) :गुप्ता आर. के.  २३८६२१०० ९८६९२४८६४९
उप. प्र. ( बाह्य) गावदेवी१३ : त्रिपाठी एच एस  २३८९२७०० ९८६९४४१५०५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य))मलबार हिल-१/२: रवि एम.डी. २३६३२००० ९८६९२६०३०३
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल१:(एएम) मंगेकर व्ही. आर.  २३६४५५०० ९८६९०३०३१३
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल१:(एएम) बागल सी एस  २३६३२२०० ९८६९२६२४७५
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल३: शशांक चतुर्वेदी  २३६४२३००  ९८६९४३५२७६
उप.प्र. ( बाह्य) मलबार हिल४:  २३६९२४००  
     
उप.महा.प्र.(माझगांव/ मांडवी): गडकरी एम.डी २३७५५००० ९८६९०६१८००
माझगांव:-२३५०,२३७०-२३७९    
मांडवी:-२३४०-२३४७    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)माझगांव-१/२: कुशल व्ही एच. २३७५२००० ९८६९२७०५१०
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव६ : मोहाबे ए एस २३७४२६००  ९८६९२१२४७७
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव३ : मोहाबे ए एस २३७८२३०० ९८६९२१२४७७
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव१ : खान एस. एम २३७३०००७ ९८६९०४०१०२
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव४ : खान एस. एम २३७८२०९० ९८६९०४०१०२
उप. प्र. ( बाह्य) माझगांव ५ :मिश्रा पी. एस.  २३४२२१०० ९८६९४८२६१८
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मांडवी१: गोविंदन पी.एम. २३४१२००० ९८६९२५३४४२
उप. प्र. ( बाह्य) मांडवी१ : मिश्रा पी. एस.  २३४२२१०० ९८६९४८२६१८
उप. प्र. ( बाह्य) मांडवी५ : २४३६२५००  
उप. प्र.  (बाह्य)मांडवी ३/६: अन्सारी एम. एस.  २३४७३६०० ९८६९०८७८६०
उप. प्र. ( बाह्य) बीसीआर :   २३४८२७००  
     
उप.महा.प्र. (वित्त) : श्री. चंदनशिवे पी.पी. २३५३७०००  ९८६९४२३३७५
वरिष्ठ प्र (टी आर ): एस.डी.झा २३५३७१०१  ९८६९२६५१०८
उप.प्र. ( टी आर)खांबालाहिल /मलबार हिल २३५५,२३६१-२३६५,२३६७-२३६९: बी. शंकर २३४७७५७५  ९८६९००८७६८
उप.प्र. ( टी आर)गावदेवी:२३८०-२३८९  निशांत सिंह  २३८२२५२५ ९८६९०५११०५
उप.प्र. ( टी आर)मांडवी: २३४०-२३४७सोहन शहा  २३८२५११५ ९७५७३८२१९७
उप.प्र. ( टी आर)माझगांव:२३५०,२३७०-२३७९: सोहन शहा  २३८२५११५ ९७५७३८२१९७
     
महा. प्रबंधक ( पुर्व १ )
हा. प्र. ( पूर्व १ ) : एम व्हि पद्मानाभन २५५७५१५१  
     
उप.महा.प्र.(चेंबूर):  २५२३५१००
     
चेंबूर:-२५२२-२५२९,२४०५,२५२०-२१,२५५३-५५४    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)चेंबूर १/२: माणिक धंतोले २५२७८८३३ ९८६९०३६७००
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर१: राम बी. एस  २५२४२१०० ९८६९४२९६००
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर२:  २४०५३३००  
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर३/४: चौधरी एम.एल. २५२५२४००  9869287117
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर४:  २५२५८९००  
उप. प्र. ( बाह्य)चेंबूर५: राम बी. एस  २५९२२५०० ९८६९४२९६००
     
उप.महा.प्र.(पवई):क्रिष्णा गोडखिंडी २५७७६००० ९८६९२५६५७६
     
पवई:-२५७७-२५७९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)पवई:  चौधरी एस.एन. २५७७६०००  ९८६९२४७२५३
    ९८६९२४९७४५
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)एचआरडी : चौधरी एस.एन. २५७०१००० ९८६९२४७२५३
उप. प्र. ( बाह्य)पवई १/४:एम.आर. कर्ण  २५७४२१०० ९८६९२६२६०३
उप. प्र. ( बाह्य)पवई २/३:एस.जे गावडे  २५७७५५०० २५७७५५००
उप. प्र. ( बाह्य)एचआरडी  : रेडडी सूर्यनारायण २५७०४१००  ९८६९४५११००
उप. प्र. ( बाह्य)कैम्पस /आयआयटी : रेडडी सूर्यनारायण २५७०११००  ९८६९४५११००
     
उप.महा.प्र.(मानखुर्द): एच.एल.प्रसाद २५५७५१५१  ९८६९४२५९९८
     
मानखुर्द:-२५५०-२५५२,२५५५-२५५८,२५४८    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मानखुर्द १: तारे ए. डी २५२०२०००  ९८६९०८९९९०
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द आर एस यु ५:भालेराव एम.एम. २५५४६००० ९८६९००१००९
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द २: तारे ए. डी २५२०४५००  ९८६९०८९९९०
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मानखुर्द २ बी.आर. पाटील २५५७२००० ९८६९२६५२५३
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द ६:एन एम आवटी २५५६९०५७ ९८६९२७८८१५
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द ४: यादव के. आर.  २५५१२४०० ९८६९२१००२२
उप. प्र. ( बाह्य)मानखुर्द३: २५५५५४१३  
     
उप.महा.प्र.(घाटकोपर): डोईफोड़े ए.एन. २५०९२७९० ९८६९०१०५९९
     
घाटकोपर( प.) :-२५०२,२५०९-२५१६    
घाटकोपर  (पु. ) :-२५०१,२१०२,२५०८    
नित्यानंद नगर:- २५००    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)घाटकोपर ( प)१/२/३/४: दावरे एम.एस. २५०९२००० ९८६९४०५०७५
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)१/२:मेश्राम जे २५१०२७८०   ९८६९०६१९९०
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)४/५: :पांडे ओ.आर. २५०३४२५२ ९८६९०४३२१६
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)३: पांडे ओ.आर. २५१०१२४३ ९८६९०४३२१६
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर ( प)४::मेश्राम जे २५१०१२३० ९८६९०६१९९०
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)नित्यानंद नगर: जानकीरामन २५१७२००० ९८६९४५६८६८
 उप. प्र. ( बाह्य)नित्यानंद नगर :कुलकर्णी ए. डी.  २५००५१५१  ९८६९०२९३९३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)घाटकोपर (पु.): भोसले एस.एन. २५०११००० ९८६९२८८६३१
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर पु. १:  २५०११३००  
उप. प्र. ( बाह्य)घाटकोपर पु. २: प्रफुल्ल चंद २५०१०३०० ९८६९२८५२४८
उप. प्र. ( बाह्य)गरोडिया नगर : केवालकर के. ई.  २५०१३१३१ ९८६९०४०४४००
     
उप.महा.प्र. (वित्त) : गुप्ता आर. ए.  २५००२६२०  ९८६९२४१२२६
वरिष्ठ प्र (टी.आर): श्रीमती  व्ही एस. उमा
२५००५५८० ९८६९२२१००४
उप प्र.(टी.आर)पवई  २५००,२५१७,२५१८,२५७०-२५७९ कडू एस. बी २५७९२३४३ ९८६९०१९२९२
उप प्र.(टी.आर) घाटकोपर २५०२,२५०९-२५१६,२५०१,२१०२,२५०८:
२५०२३०६१
उप प्र.(टी.आर) चेंबूर/ मानखुर्द :२५००-२५२९,२४०५,२५२०-२५५२,२५५५-२५५८,२५४८- श्रीमती एन. एन. देसाई २५२४५९०५ ९८६९२४६२४६
     
     
महा.प्रबंधक(पूर्व-२)

महा.प्र. (पु.२):  

२५३४४९४९  
     
उप.महा.प्र.(ठाणे/ चरई ) : पाटिल एस. पी.  २५३४२०२० ९८६९२६८७८८
     
ठाणे(पु.):-२५३२,२५९८    
ठाणे:-२५४७,२१७२,२५८९,२५८४,२१६४,२५९७,२५८६,२१७१,२१७३    
चरई:-२५४९,२५३५,२५४६,२५४०-२५४५,२५३३,२५३०,२५३६-२५३९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)चरई-१: निवेंदकर एस. बी.  २५४१२००० ९८६९२६२३११
उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर४: ताजणे एस. एम.  २५४३२४०० ९८६९०८००६६
उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर५: यादव आर. एस. २५४३२५०० ९८६९९९४७४७

उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर५/कलवा : यादव आर. एस.

२५४३२५०० ९८६९९९४७४७
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)डीसीआर-२: वैद्य डी. आर.  २५४०२००० ९८६९२२५२५२

उप.प्र. ( बाह्य)एसीआर१: सिंग एल.आर

२५३७२१०० ९८६९२४३१४७
उप.प्र. ( बाह्य)एसीआर६:बैसवाल एन. के.  २५४२२१०० ९८६९२५५०१७
उप.प्र. ( बाह्य) एसीआर७: २५४२१९२९  
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)पीपीके : खियानी एन.आर. २५४७२००० ९८६९४०३४६६
उप. प्र. ( बाह्य) पीपीके : हुडे ए. एस.  २५४७२९०० ९८६९२५३७६४
उप. प्र. ( बाह्य)बाळकुम : खियानी २५४७२३०० ९८६९४०३४६६
उप.प्र. ( बाह्य) कोपरी :
२५३२२२००
     
 वरिष्ठ प्र.( बाह्य)सीआरएमटी : . डी. आर. वैद्य २५८९०७७७  ९८६९२४५५९१
उप. प्र. ( बाह्य) सहयोग : बुरान एल. एस.  २१७३२१०० ९८६९२४९२७८
उप. प्र. ( बाह्य) सीआरएमटी : जाधव एन. एम. २५९७३०७४ ९८६९०१५७००
उप. प्र. ( बाह्य) वसंत विहार:ए.एम. जगदाळे २५९७२३००  ९८६९०६३५०५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा:बी.पी. बनकर २५४९१०००  ९८६९४४६७७६
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा १: : नगराल्ली ए.एच.  २५४९२६०० ९८६९२४२९४३
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा १:: एस.एम.एस.मोहम्मद ( बीबी फॉल्ट करिता) २५४६०१६१ ९८६९४४०९०७
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मुम्ब्रा २ :    
     
उप.महा.प्र.(वागळे इस्टेट ) :जानकीरामन एस. २५८००३०७ ९८६९४३०८२०
     

वागळे:-२५८०-२५८३,२५८५-२५८८

   
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वागळे : २५८२२०००  
उप. प्र. ( बाह्य)  वागळे १ : पी.पी. बनकर २५८२२१००  ९८६९२४७६०२
उप. प्र. ( बाह्य) वागळे २ :  पी.पी. बनकर २५८१२२००  ९८६९२४७६०२
उप. प्र. ( बाह्य) लोकमान्य : राजा राव २५८८११०० ९८६९4३७५३५
     

प.महा.प्र.(मुलुंड) :

२५६८६०६०  
     
मुलुंड(प):-२५६०-२५६९,२५९०-२५९३    
मुलुंड(पु):-२२५६३,२१६३    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मुलुंड-१:  पराठे एस. एस.  २५६४२००० ९८६९४०४०९९
उप. प्र. ( बाह्य) मुलुंड१ :तलोले आर्. बी  २५६०५३५३ ९८६९२७६०८७
उप. प्र. ( बाह्य) मुलुंड२ : गंगवार एल. पी.  २५६१२२०० ९८६९४६३३९४
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मुलुंड-२: कोंडे एन. एन.  २५९०६००० ९८६९२६०८२०
उप.प्र. ( बाह्य) मुलुंड४ : डी एस मांजरेकर २५६४२१०० ९८६९२३१४००
उप.प्र. ( बाह्य) मुलुंड५:कानसे जी. बी  २५९०२७०० ९८६९००३९००
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)भांडुप-: कोंडे एन. एन.  २५९५२०००  ९८६९२६०८२०
उप.प्र. ( बाह्य) भांडुप १: पी.पी. बनकर २५९५२२०० ९८६९२४७६०२
उप.प्र. ( बाह्य) भांडुप २ :-बी. बी. कुलकर्णी २५९५२१००  ९८६९४२१४००
उप.प्र. ( बाह्य) भांडुप २५६६२२००  
     
उप.महा.प्र. (वित्त) : आय. जे पवार  २३५६६९०४ ९८६९४८६१९५
वरिष्ठ प्र (टी.आर):श्रीमती अंजली गोडिया २५४५२५२६ ९८६९२२८३००
उप प्र.(टी.आर-१)मुलुंड-१:२५६०,२५६१,२५६२,२५६४,२५६५,२५६७, २५६८,२५६९,२५९२,२५९३,२१६४ लेशिलिए मार्केय २५९३४४०१ ९९२०६४२१३५
उप प्र.(टी.आर-२) मुलुंड-२: २/२१६३, २१६६, २१६७ २०८१,९९६२,२५१३, २५६६,२५६४,२५९५,२५९६२: लेशिलिए मार्केय २५९३४४०६ ९९२०६४२१३५
उप प्र.(टी.आर-३) चरई :२१७१,२१७२,२५३०,२५३२-२५४२,२५४६,२५४९,२०८१,९९६२.
२५३९९१४९  
उप प्र.(टी.आर-४) चरई :२१७३,२१५८,२८००,२५३१,२५४३,२५४५,२५४७,२५८० - २५८३,२५८७,२५८८,२५८९,२५९७  : पवन गुप्ता २५४०३५०० ९८६९०००५७१
     
महा.प्रबंधक(नवी मुंबई )
महा.प्र.(न.मुं): पद्म्नाभन एम.व्ही २७८०८०००  
     
उप.महा.प्र.(सीबीडी बेलापुर) :  व्ही.एस. पुंडगे २७५६२५२५ ९८६९२७५६१३
     
सीबीडी:-२७२१-२७२४,२७४०-२७४२,२७४५-२७४९,    
२७५६-२७५८(२७५२०००-२७५२४९९९)    
खारघर :-२७७४,७७५    
जुनं पनवेल :-२७४५-२७४६,२७४८,२७४९    
जे.एन.पी.टी.:-२७२४,२७४७,२७२१    
तलोजा :-२७४०,२७४१    
कळबोली :-२७४२    
नविन पनवेल :-२७४८,२७४५,२७४६,२७४९    
उरण:-२७२२,२७२३    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)सीबीडी/खारघर : पवार डी. एन.  २७५७२००० ९८६९००५५३०
उप. प्र. ( बाह्य)सीबीडी१/२:दवंगे डी. एम. २७५७२१०० ९८६९२२५८००
उप. प्र. ( बाह्य)सीबीडी२: बनकर बी.पी. २७६६४०००  ९८६९४४६७७६
उप. प्र. ( बाह्य) खारघर : २७७४१२००  
सहा. प्र. (एफटीटीएच) रवी भूकैया  २७५६५१६३ ८८९७७२८१०३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)नेरुळ: :गवई डी. एम.  २७७१२००० ९८६९४८४४२०
उप.प्र. ( बाह्य) नेरुळ१:  २७७०६१००  
उप.प्र. ( बाह्य) नेरुळ२: रेडीअर एस. एल २७७१२६०० ९८६९००८८३३
उप.प्र. ( बाह्य) नेरुळ३: पंडित शिवनंदन २७७०४४०१  ९८६९२००६६६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) जुने पनवेल/उरण: व्ही एस. सिंग २७४८१०००  ९८६९२३४८४८
उप.प्र. ( बाह्य) पनवेल:
२७४५२९९१
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)उरण :-  २७२२२०००  
उप.प्र. ( बाह्य) उरण:बलकाते पी.जी. २७२२२५०० ९८६९2८६९१९
उप.प्र. ( बाह्य)नावाशिवा/जे.एन.पी.टी:गुप्ता २७२२२५०० ९८६९२५७७१४
     
वरिष्ट प्र. न्यू  पनवेल/कळबोली /तलोजा :
२७४८२०००
उप.प्र. ( बाह्य)न्यू पनवेल/कामोठे : द्विवेदी आर. एन.  २७४५२२०० ९८६९४०८८५६
उप.प्र. ( बाह्य) कळबोली:पासी आर. के  २७४२११०० ९८६९४११४०१
उप.प्र. ( बाह्य) तलोजा :अरविंद पासवान  २७४११५५७ ९८६९०४१८००
     
उप.महा.प्र.(वाशी): धनोजी जी.एस. २७८९७५००  ९८६९४७५२५०
     
वाशी-२७६५,२७६६,२७८०,२७८८-२७८९    
वाशी न्यू आरएसयु :-२७८१,२७८२    
तुर्भे:-२७६१-२७६३,२७६७,२७६८,२७५३    
केकेआर :-२७५४,२७५५    
रबाले :२७६०,२७६४,२७६९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)तुर्भे/सानपाडा : जाधव बी. डी २७७५२००० ९८६९००६३८८
उप.प्र. ( बाह्य) सानपाडा : सुनिता तोपोनो २७७५२०००  ९८६९२३६४९१
उप.प्र. ( बाह्य) तुर्भे३: सुबिह एस.  २७६८२३०० ९८६९२३६४९१
उप.प्र. ( बाह्य) एरोली निकम ए.आर.  २७६९१९९१ ९८६९४१७०६५
उप.प्र. ( बाह्य) एमबीपी : निकम ए.आर.  २७७८१२०० ९८६९४१७०६५
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) रबाले : खैरनार जी.पी. २७६०१२१२ ९८६९४४८८९८
उप.प्र. ( बाह्य) रबाले १: तुपे एम. डी २७६९२३११  ९८६९२४८५७३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वाशी/केकेआर : सावंत जे.के.
२७६६२०००  ९८६९४३७१७१
उप.प्र. ( बाह्य) वाशी १/२/३ : गुप्ता बी. आर.  २७८१२६०० /२७८१२७०० ९८६९४३५३१५
उप.प्र. ( बाह्य) आरएसयु सेक्टर ७ वाशी रेल्वे स्टेशन: खैरनार जे.पी. २७८१७१००  ९८६९४४८८९८
उप.प्र. ( बाह्य) केकेआर नीरभवने आर. जी.  २७५४२००० ९८६९२८६३६३
उप.प्र. ( बाह्य) एपीएमसी : आगवणे एच. ए.  २७८३११०० ९८६९४२८९७९
     
उप.महा.प्र. (वित्त) नवी मुंबई : सुब्रोतो दत्ता  २७८००७०७ ९८६९२२४१५१
वरिष्ठ प्र.( (टी.आर): वत्सला हेमंत कुमार  २७८९९९७८ ९८६९४४०६२३
उप प्र.(टी.आर-१) वाशी:२७६५,२७६६,२७८०,२७८८,२७८९,२७८१,२७८२,२७५४,२७५५  श्रीमती तलरेजा एन.   २७८०६०१३ ९८६९४१०१००
उप प्र.(टी.आर-२) नेरुळ: २७७०- २७७३,२७२१-२७२४,२७४०-२७४२, २७४५-२७४९, २७५६-२७५८, २७७४,२७७५  सावंत ए.पी.
२७७००२८५ ९८६९४३९५२५ 
उप प्र.(टी.आर) रबाले: २७६०,२७६४,२७६९,२७६१,२७६३,२७६७,२७६८,२७५३ अमुधा बी २७४९०४०९ ९८६९४४६२३१
 उप प्र.(टी.आर) पनवेल :२७२१- २७२४, २७४०-२७४२, २७४५-२७४९ प्रविण काकडे  २७७०२२८६ 
 ९८६९४३७७३५
     
     
महा.प्रबंधक ( उत्तर ) 
महा.प्र. (उत्तर) : ओ.पी.सोनी २४१४५५५६ ९८६९०६६६२२
     
उप.महा.प्र.(भायखला / वरली ) : अक्कलकोट एम. जी २३०७५४०० ९८६९०४४०५० 
     
भायखला:२३००-२३०९    
वरली:-२४९०-२४९९,२४८१-२४८२    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)भायखला: आर. बी यादव २३०८३३९९ ९८६९२६५४३१
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला२/६: २३००२६००  
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला४ एन एन अनालदास २३०६२४००  ९८६९२२३५३६
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला १ .  २३०६२५००  
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला३:  २३०७२३००  
उप.प्र. ( बाह्य) भायखला५: एन एन अनालदास २३८४२५०० ९८६९२२३५३६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) वरली : मुद्रस एस. डी.  २४९३२००० ९८६९२०१५००
उप.प्र. ( बाह्य) वरली१: एस. आर. यादव २४९२१४९४  ९८६९२८८५८५
उप.प्र. ( बाह्य) वरली२:  २४९३९३७८  
उप.प्र. ( बाह्य) वरली६: मुद्रस एस. डी.  २४९३८१११ ९८६९२०१५००
     
उप.महा.प्र.(शिवाजी पार्क / प्रभादेवी ) :   २४२२९९३३
     
प्रभादेवी:-२४२१-२४२३,२४३६-२४३८,२४३०-२४३२    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)प्रभादेवी/आर्दश नगर: शेख एच. वाय २४२१२००० ९८६९२४१५८४
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी१: यादव सी.एस. २४२१२१००   ९८६९२४२६३८
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी२:सिंह व्ही. एस.  २४३२२२०० ९८६९२२७८८७
उप.प्र. ( बाह्य)प्रभादेवी७: यादव सी.एस. २४३२२३०० ९८६९२४२६३८
उप.प्र. ( बाह्य) माहीम   २४४४५६००  
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)प्रभादेवी२: शेख एच. वाय २४३२९२९२ ९८६९२४१५८४
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी३: योगेन्द्र राम  २४२१२२०० ९८६९०००५०६
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी५: दया शंकर  २४३३१५०० ९८६९०७५२००
उप.प्र. ( बाह्य) प्रभादेवी६: योगेन्द्र राम  २४२१३६३६ ९८६९०००५०६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)शिवाजी पार्क: जाधव बी. आर.  २४४५२००० ९८६९०३२५२३
उप. प्र. ( बाह्य) शिवाजी पार्क१:  २४४४११११  
उप. प्र. ( बाह्य) शिवाजी पार्क२:  २४४५२३००  
     
उप.महा.प्र.(वडाला/ सायन/ करी रोड ) :  अक्कलकोट एम.जी. २४१५४५४५ ९८६९०४४०५०
     
वडाला:२४११-२४१८    
सायन:-२४०१-२४०४,२४०७-२४०९    
करी रोड :- २४७०,२४७१    
     
रिष्ठ प्र.( बाह्य) वडाला : एम.पी. डुकरे २४१८२००० ९८६९४६२०८८
उप.प्र. ( बाह्य) वडाला१: राणे डी. पी  २४१८३६६७ ९८६९०८४२००
उप.प्र. ( बाह्य) वडाला२: गांगुर्ड के. वाय  २४११२२०० ९८६९४७२७२८
उप.प्र. ( बाह्य) वडाला३: चाफे आर. एस.  २४१८२६०० ९९६९४५६९८९
उप.प्र. ( बाह्य)  २४१७१३२२  

उप.प्र. ( बाह्य) 

२४११२११६  
     
रिष्ठ प्र.( बाह्य) करीरोड : एम.पी. डुकरे २४७१७७८८ ९८६९४६२०८८
उप.प्र. ( बाह्य) करी रोड : पांडे आर एस  २४७०७८०० ९८६९२०३९८९
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) सायन: जी.ए. सराफ  २४०२२००० ९८६९२४२७३८
उप.प्र. ( बाह्य) सायन१ :कामतम एन.एल २४०३७८०० ९८६९४४३९४५
उप.प्र. ( बाह्य) सायन२/३: वाणी आर. एम.  २४०९११६० ९८६९२३७८७८
उप.प्र. ( बाह्य) सायन४/५:पांडेय एस. सी.  २४०१६८०० ९८६९२५२३६१
     
उप. महा.प्रबंधक (वित्त) :  मोरे के.आर. २४१८१६७२ ९८६९२४१९१९
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): शेरला व‍िजय २४१५७७११ ९८६७०६०६०७ 
उप प्र.(टी.आर) वरली : Worli,२४९०-२४९९,२४८१-२४८२:श्रीमती तेंडूलकर एस.पी.EMAIL -dmtrbycm@gmail.com २४९६८१०० ९८६९४८२०११
उप प्र.(टी.आर) सायन: २४०१-२४०४,२४०७-२४०९:  EMAIL - aotrsionorth@gmail.com २४०१८४८९
उप प्र.(टी.आर) भायखला: २३००-२३०९:श्रीमती तेंडूलकर एस.पी.  २३०८१७९० ९८६९४८२०११
उप प्र.(टी.आर) वडाला २४११-२४१८,२४७०,२४७१:एस.एस. घाटकर EMAIL- aotrwdl121@gmail.com २४१८५६६५  ९८६९४६०२५२

उप प्र.(टी.आर) करी रोड २४७०,२४७१:एस.एस. घाटकर

 २४१८०५३७ ९८६९४६०२५२
उप प्र.(टी.आर) प्रभादेवी / शिवाजी पार्क :,२४२१-२४२३,२४३६-२४३८,२४३०-२४३२, श्रीमती व्ही.व्ही रायकर  EMAIL- aotrpbd@gmail.com

२४४४८५००

९८६९८००९००
     
महा.प्रबंधक(पश्चिम-१)
महा.प्र.(प१): नीता इस्पात २६१०५२५३  
     
उप.महा.प्र.(बांद्रे/ बीकेसी/ खार ) : एस.टी दहीवडे २६४३५००० ९८६९४८३१३५
     
खार:-२६००/१/४/५.२६४६/८/९,    
बांद्रे(पु.)/बीकेसी:-२६५०,२६५२-२६५४,२६७५    
एमएमआरडीए :-२६५९,२६५१    
बांद्रे(प):-२६४०-२६४५,२६५१,२६५५    
     
 वरिष्ठ प्र.( बाह्य)बांद्रे .: आर.सी.शिंदे  २६४१२०००  ९८६९२५३८११
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे१: नाईक एस.एन. २६५१२१०० ९८६९४८३३८२
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे२ :  नाईक एस.एन. २६५१२२००  ९८६९४८३३८२
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे३: त्रिपाठी के. के. 
२६४३२३००  ९८६९००९९४०
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे४: त्रिपाठी के. के.  २६५१२४०० ९८६९००९९४०
उप. प्र. ( बाह्य)बांद्रे५:  २६५१३६००
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)खार:जॉनी के. जे. .  २६४६२००० ९८६९२५६३५८
उप. प्र. ( बाह्य) खार १ : यादव जे. जे.   २६४९२२०० ९८६९४३३२४७
उप. प्र. ( बाह्य) खार२: पांडये यु एम.  २६४६२४०० ९८६९४३७४७३
उप. प्र. ( बाह्य) खार ३ पांडये यु. एम.  २६४६२४०० ९८६९४३७४७३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) बीकेसी:जी.पी यादव  २६५०२००० ९८६९२६८६९७
उप. प्र. ( बाह्य)बीकेसी१: एन.आर. जाधव २६५०२४००  ९८६९०१४१७३
उप. प्र. ( बाह्य)बीकेसी२:  एन.आर. जाधव २६५२२५२५   ९८६९०१४१७३
     
     
उप.महा.प्र.(वर्सोवा/ जोगेश्वरी) : शामसूंदर धुरिया.  २६३३५००० ९८६९२४८५१३
     
वर्सोवा:२६३०-२६३९    
जोगेश्वरी:-२६७६-२६७९    
ग्लोरी हाउस :-२६७३,२६७४    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वर्सोवा: मुंद्रुंद्री एस.आर.   २६३३२००० ९९६९०२४३४३
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा१: पाल के. एन.  २६३६६३३९ ९८६९२६९१३९
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा२: रावूळ डी. एम.  २६३१०७६६  ९८६९२२००८०
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा३: पाल के. एन.  २६३९२५०० ९८६९२६९१३९
उप. प्र. ( बाह्य)वर्सोवा४:  रावूळ डी. एम.  २६३५२६००  ९८६९२२००८०
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)जोगेश्वरी: राजू २६७८२००० ९८६९०२४३४३
उप. प्र. ( बाह्य)जोगेश्वरी२: गवास डी. एस.  २६७६२२०० ९८६९४८२१४९
उप. प्र. ( बाह्य)जोगेश्वरी३: गवास डी. एस.  २६७७६८१५/१९ ९८६९४८२१४९
     
उप.महा.प्र.(विले पार्ले/ वाकोला/ जेकेडी) : ओझा आर.पी २६१०५००० ९८६९२४७६००
     
अंधेरी:-२६२०-२६२५,२६२८,२६७०,२६७१    
विले पार्ले:-२६१०-२६१९,२६२६,२६२३    
वाकोला:-२६६५-२६६९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)विले पार्ले: बी.पी. सिंग  २६१३२०००  ९८६९२१५१००
उप. प्र. ( बाह्य)विले पार्ले३:  करण एस. के. २६१०३८५० ९८६९४७७५०४
उप. प्र. ( बाह्य)विले पार्ले४: करण एस. के. २६१२०६७७ ९८६९४७७५०४
उप. प्र. ( बाह्य)विले पार्ले७/२: बी.पी. सिंग  २६१०३८५० ९८६९२१५१००
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)अंधेरी: हैदर अली २६२०२०००  ९८६९०५६४००
उप. प्र. ( बाह्य)अंधेरी४: पवार पी. आर.  २६२०९८०३ ९८६९०७५६१५
उप. प्र. ( बाह्य)अंधेरी५: पवार पी. आर.  २६७१३३८८ ९८६९०७५६१५
उप. प्र. ( बाह्य)अंधेरी६:सावंत जी.एस.  २६७१२६०० ९८६९०४४०४४
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)जेडिके : बी.पी. सिंग  २६६०२००० ९८६९२१५१००
उप. प्र. ( बाह्य)जेडिके १:मनियार एम.एस.  २६६०११०० ९८६९०७६१६७
उप. प्र. ( बाह्य)जेडिके २ : मनियार एम.एस.  २६६१२१०० ९८६९०७६१६७
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)वाकोला: कुलकर्णी जी.एस  २६६५१००० ९८६९२५१५१६
उप. प्र. ( बाह्य) एअरपोर्ट : निषाद एम. के.  २६१५६८०० ९८६९४६५२२०
उप. प्र. ( बाह्य)वाकोला२:  २६६५२१२५
उप. प्र. ( बाह्य)वाकोला१:
२६६५२१२५
     
उप.महा.प्र. (वित्त) : दिवाकर ए. डी २६५५५४५४  ९८६९०४१६१८
वरिष्ट प्र.  (टी.आर):एस. एन. वि विग्नेशवरन २६४४१७५० ९८६९४४६७३४
उप प्र.(टी.आर) वांद्र:२६५०,२६५२-२६५४,२६७५,२६४०-२६४५,२६५१,२६५५,२६५९,२६५१ डी,जी. जॉंंनसन  २६४०९९०० ९८६९२६०३९३
उप प्र.(टी.आर) खार : २६००/१/४/५.२६४६/८/९,:श्रीमती सलिअन एस  २६०५१५०० ९८६९००८८४४
उप प्र.(टी.आर)  विलेपार्ले. : २६१०-२६१९,२६२६,२६२३,:शरयु व्ही घाटकर  २६१५९९०० ९८६९४६०२५२
उप प्र.(टी.आर) वेर्सोवा : २६३०-२६३९,२६७३,२६७४:श्रीमती एम. जे. चेरियन  २६३४९९०० ९८६९२८२८७९
उप प्र.(टी.आर) अंधेरी/जोगेश्वरी: २६७६-२६७९,२६२०-२६२५,२६२८,२६७०,२६७१:श्रीमती गीता मेनन २६७६९९०० ९८६९०३७१७०
     
महा.प्रबंधक(पश्चिम-२)
महा.प्र. (प-२):नीता अस्पात २८७५३५३५
     
उप.महा.प्र.(गोरेगांव/गोकुलधाम ) : एस.एन. दुबे २८७४७५७५ ९८६९२५८४५२
गोकुलधाम:-२८४०-२८४३,२८४७,२८४९    
गोरेगांव:-२८७१-२८७९    
निरलोन:-२६८५,२६८६    
गोरेगांव(पु.);-२८५७,२६८५,२६८६,२९२७    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)गोरेगांव पू. : बी.जे. सिंग  २८७८३८३२ ९८६९४४४७६७
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव प.१ : पटेल  २८७५२३०० ९८६९०७८६९६
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव प.२ : पांडये आर.आर.  २८७३२२०० ९८६९४७३५९५
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव प.३ : यादव एच. जे.  २८७३२२०० ९८६९४१३१६०
उप.प्र. ( बाह्य) एमएसडी/ गोरेगांव :  २८६५१०००
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)गोरेगांव-पु. : बी.जे. सिंग  २८७८३८३२ ९८६९४४४७६७
उप.प्र. ( बाह्य) गोरेगांव पु.१: सिंह एच. एन.  २८७५९०१५ ९८६९०५१२३३
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) गोकुलधाम/निरलोन/पहाडी : उमेश एन. शिंदे  २८४२१००० ९८६९०६९८९९
उप.प्र. ( बाह्य) गोकुलधाम३ : व्ही एस. यादव  २८४९२३०० ९८६९२३१२१०
उप.प्र. ( बाह्य) गोकुलधाम१/२ : सिंह सी. पी.  २८४९३६७० ९८६९४६३१२१
उप.प्र. ( बाह्य) पहाड़ी/ रॉयल पाम : मिश्रा के. यु. २९२७२००० ९८६९०३६४१५
उप.प्र. ( बाह्य) पहाड़ी/ निरलोन १ & २: बी. आर. प्रसाद २८७५९२९४ ९८६९४११९३९
     
उप.महा.प्र.(मरोल) : सिंग जी.एस.
२८३८३०३०  ९८६९०३९८९९
मरोल:-२८२०-२८२७,२८२९,२८३०-२८३९    
दर्पण:-२६८१-२६८४,२६८७    
स्पीझ :-२८२९    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मरोल-सी आणि डब्लू. सीप्झ : त्रिभुनदास सिंग २८३४०७००  ९८६९४७१६३९ 
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल एस.१/एस.२:: पी. आर. बंध
२६८४५३५५  ९८६९०८६१००
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल सी२ / सी ३: सावंत के. पी.  २८३५५२५३ ९८६९०३०६३०
उप प्र.(बाह्य) मरोल प.१/२ : यादव डी. पी.  २८३८०२११ ९८६९४६००४५
उप प्र.( बाह्य)सीप्झ : सावंत के. पी.  २८२३२२०० ९८६९०३०६३०
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मरोल-एस. : त्रिभुनदास सिंग २६८४२०००  ९८६९४७१६३९ 
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल एस.१: 
२६८२१०००  
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल एस.२:  २६८४५३५५  
ए.एम. ( बाह्य) मरोल एस.३ : बंध पी. आर.  २६८२२१०० ९८६९०८६१००
     
     
रिष्ठ प्र.( बाह्य)दर्पण: प्रशांत शहा २६८३१००० ९८६९४४१४४४
उप.प्र. ( बाह्य) दर्पण१/टीपीएलेस्: जाधव जी आर.  २६८४८९७३ ९८६९२७९८४८
उप.प्र. ( बाह्य) दर्पण२/३: दवणे बी. एच २६८३२१००  ९८६९४८८४९३
उप.प्र. ( बाह्य) दर्पण:  २६८४८३८३
उप.प्र. ( बाह्य) मरोल प ३/४ : पांड्ये बी ए.   २८३६२२००  ९८६९४१९२५५
     
उप.महा.प्र.(साकी विहार/साकी नाका): कित्तूर एस.बी. 
28579696  ९८६९२४४८८९
साकी नाका:-२८५०-२८५३,२८५६,२८५९    
मरोशी :-२९२०,२९२५    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)साकी विहार इमारत: पी.जे.चौधरी २८५७२५०० ९८६९२७३६३८
उप.प्र. ( बाह्य) साकी विहार :  २८५७२६७०
उप.प्र. ( बाह्य) साकी विहार १/२: यादव आर. एन.  २८५७२००० ९८६९२७६४६१
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)साकी नाका/मरोशी / इमारत :पी.जे.चौधरी २९२५२००० ९८६९२७३६३८
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका१: .     
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका१ : यादव ए. एस.  २८५०२२०० ९८६९०४६६१६
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका२ : यादव ए. एस.  २८५०२२००/२९२०२१०० ९८६९०४६६१६
उप.प्र. ( बाह्य) मरोशी/साकी नाका३ :यादव ए. एस.  २८४७२१०० ९८६९०४६६१६
 सहा. प्र. (टी)  बाह्य मरोशी १ & २ : यादव ए. एस.   २९२५२१००  ९८६९०४६६१६
     

उप.महा.प्र. (वित्त) : आर. ए. गुप्ता

२८७३७३०० ९९६९४२१२२६
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): ए.व्ही.एस. श्रीनिवास २८७९०८३३ ९८६९०८८४५२
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): ए.व्ही.एस. श्रीनिवास २८७६००५५ ९८६९०८८४५२
उप प्र.(टी.आर-२) मरोल/दर्पण २८२०-२८२७,२८२९,२८३०-२८३९,२६८१-२६८४,२६८७,:श्रीमती के. डी. भालेकर २८७१४३५० ९८६९०८७७८४
उप प्र.(टी.आर-३) गोरेगांव : २८७१-२८७९,२८५७,२६८५,२६८६,२९२७:श्रीमती प्राची जामशंदेकर २८७३२९२९/२८७७७९२९ ९८६९४२०४०४
उप प्र.(टी.आर-४) गोकुलधाम/निरलोन/पहाडी : २८४०-२८४३, २८४७,२८४९, २६८५,२६८६,:श्रीमती उमा २८७७२८०४ ९८६९२६५५००

उप प्र.(टी.आर-५) साकी नाका सकीविहार / मरोशी: २८५०-२८५३,२८५६,२८५९,२९२०,२९२५,:श्रीमती प्राची जामशंदेकर

२८७७७९२९ ९८६९४२०४०४
उप प्र (नकद) गीता होसदरुग  २८७८६६१६ ९८६९२१७०४० 
उप प्र (लेखा) प्रसुन मुखर्जी  २८७६७७५५ ९७५७२७५२६२
     
महा.प्रबंधक (पश्चिम ३)
महा.प्र.(प३):एम.एल. मेघवाल २८०१२३४५  ९८६९०००१०१
     
उप.महा.प्र.(मालाड) : श्रीमती हेमवती आर. २८८८२२३३ ९८६९४८४२००
     
मालाड:-२८८०-२८८३,२८८८,२८४४,२८८९    
सीकेपी:- २८६०,२८६७,२८६८,२८६९,२९००,२९६७    
मेगाठाणे:-२८७०,२८५४    
आकुर्ली:-२९६५,२९६६,२८४४,२८८६,२९६५,२९६६    
समता नगर:-२८४६,२८८४-२८८७    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) मालाड: अग्रवाल आर. के.  २८८३२००० ९८६९२७२२५८
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड १: तिवारी टी. ए.  २८८३२१०० ९८६९४१६३३६
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड २: राम  आसरे
२८८३२२००  ९८६९४२१७२०
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड३:  राम  आसरे २८८३२३००  ९८६९४२१७२०
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड४: राम  आसरे २८८३२४०० ९८६९४२१७२०
उप. प्र. ( बाह्य)मालाड५: तिवारी टी. ए.  २८८३२५००  ९८६९४१६३३६
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)समता नगर/आकुर्ली: सिंग बी. सी. २८७०११५५ ९८६९४२१७२०
उप. प्र. ( बाह्य)समता नगर१: कृष्णकुमार
२८७०२५९४  ९८६९४१९४१९
उप. प्र. ( बाह्य)समता नगर२:कृष्णकुमार २८७०२६८९  ९८६९४१९४१९
उप. प्र. ( बाह्य) आकुर्ली: कृष्णकुमार २९६६२२००  ९८६९४१९४१९
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मेगाठाणे: सिंग बी.सी
२८५४२०००  ९८६९४२१७२०
उप. प्र. ( बाह्य)मेगाठाणे: चौहान व्ही. एस.  २८५४००६५ ९८६९००३५९६ 
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)सीकेपी:पी.डी. सोलंकी २८६८२००० ९८६९४७६८८२
उप. प्र. ( बाह्य)सीकेपी१: पटेल के. आर २८६८४४४४/२८६९६९६९  ९८६९००४५५३
उप. प्र. ( बाह्य)सीकेपी२: यादव व्ही एस.  २८६८३१००  ९८६९४८७३५९
उप. प्र. ( बाह्य)सीकेपी३: पटेल के. आर २९६७२४००  ९८६९००४५५३
     
उप.महा.प्र.(मीरारोड/भाईदर): राव एस.आर  २८१४५१५१  ९८६९४६९४९४
     
भाईदर:-२८०४,२८१४-२८१९ २८१८२०००  ९८६९२३५५६६
मीरारोड:-२८१०-२८१५,२८५५ २८१४४४५५  ९८६९२०६०७७
केएसएम:-२८४५,२९४५  २८१९२२००  ९८६९२०६०७७
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)भाईदर:साबळे एस.एस. २८१६३३७७ ९८६९००४५५३
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर१उत्तन::राव पी. के २८१४४४५५  ९१५२२७०२५२
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर२: राव पी. के २८१९२२०० ९१५२२७०२५२
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर३:  सिंग आर.पी  २८१६२३००  ९८६९२८८०७२
उप. प्र. ( बाह्य)भाईदर४: सिंग आर.पी  २८१५२१००/२८१३२२०० ९८६९२८८०७२
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)मीरारोड:बंधन जे. ई. २८१२२६२६/२८१०२०३० ९८६९२५३६०६
उप. प्र. ( बाह्य)मीरारोड१: यादव लालाजी  २८१३२१००/२८१३२२०० ९८६९२५८३८३
उप. प्र. ( बाह्य)मीरारोड२: यादव लालाजी  २८१३२३०० ९८६९२५८३८३
उप. प्र. ( बाह्य)काशिमिरा:चौहान जयचाँद २८४५७४५७/२८४५६०६४ ९८६९२८३२३८
     
उप.महा.प्र.(बोरीवली): जयंथी पी.व्ही. २८९२१९१९ ९८६९२२३३००
बोरीवली:-२८४८,२८९६,२८९७,२८२८,२८९०-२८९५    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)बोरीवली:  पंकज चंद्रा २८९०२००० ९८६९४०४२०१
उप. प्र. ( बाह्य)बोरीवली १ श्री. चव्हाण आर. डी २८९३२४५५  ९८६९२७५०२६
उप. प्र. ( बाह्य) बोरीवली २: यादव एस. पी  २८९०२४००/२८९०२५०० ९८६९४४१८०४
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)दहिसर:  अंगाडी यु. आय २८९६२०००  ९८६९२३७६७६
उप. प्र. ( बाह्य)दहिसर १: अहमद ईलियाज २८९६२१००/२८९६१७१७  ९८६९००५९३०
उप. प्र. ( बाह्य)दहिसर २: अहमद ईलियाज २८९६४३४३ ९८६९००५९३०
उप. प्र. ( बाह्य)दहिसर ३:अहमद ईलियाज २८९६२४००  ९८६९००५९३०
     
     
उप.महा.प्र.(कांदीवली):  २८०५४४३३
     
कांदीवली:-२८०१-२८०९,२८६१-२८६६    
सिंफोली:-२८९८,२८९९,२८३३    
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य)कांदीवली : शुक्ला के. आर.  २८०५२०००/ २८०१२०००  ९८६९०१०१०२
उप. प्र. ( बाह्य)कांदीवली३: यादव सी.के.   २८६६२३०० ९८६९४२२५०६
उप. प्र. ( बाह्य)कांदीवली २: तिवारी एस. आर.  २८६६२४०० ९८६९२७२३६०
उप. प्र. ( बाह्य)कांदीवली ३: पाल. जे. पी.  २८६६२६०० ९८६९०८३३७७
     
वरिष्ठ प्र.( बाह्य) सिंफोली: गावी आर. डी.  २८९८२००० ९८६९२३७४७५
उप.प्र. ( बाह्य)सिंफोली-१: दिनमणि आर. आर.  २८९८२२०० ९८६९४७०३०८
उप.प्र. ( बाह्य)सिंफोली-२: बेडेकर ए. के.    ९८६९०५८५८६
     
उप.महा.प्र.(वित्त) :श्रीमती सी राजीवन २८०१३८७३ ९८६९२७०८६३
वरिष्ठ प्र.  (टी.आर): सॅलियन २८०१८००० ९८६९००८८४४
उप प्र.(टी.आर-१) कांदीवली /सिंफोली: २८०१-२८०९,२८६१-२८६६,२८९८,२८९९,२८३३ ज्योति बाला २८६२६५००/ २८०१६९०० ९७५७३८२१२६
उप प्र.(टी.आर-२) मालाड/मेगाठाणे/ आकुर्ली : २८८०-२८८३,२८८८,२८४४,२८८९,२८७०,२८५४,२९६५ २९६६,२८४४,२८८६,२९६५,२९६६:श्रीमती एस जोर्ज  २८०८०४०१ / २८०८०३९९ ९८६९०५४३२३
उप प्र.(टी.आर-३) सीकेपी/समता नगर :श्रीमती मराठे  २८६०,२८६७,२८६८,२८६९,२९००,२९६७,२८४६,२८८४-२८८७:  २८६१०४३५  ९८६९०४९९५६
उप प्र.(टी.आर-४) बोरीवली दहिसर : २८४८,२८९६,२८९७,२८२८,२८९०-२८९५एस. जोशी २८९६२०२०/ २८९७१०१७ ९८६९०१९९५५
उप प्र.(टी.आर-५)मीरारोड भाईदर : २८०४,२८१४-२८१९,२८१०-२८१५,२८५५,२८४५,२९४५एस. बालमुरली  २८१९४११० ९८६९४३३००८
     
क्षेत्रीय स्तर ब्रोडबॅंड एक्झिक्यूटिंव्ह     
दक्षिण    
सिटी:-२२००,२२०१,२२०५-२२०९,२२१२,२२१९, काळबादेवी:-२२४०-२२४४ सत्य श्रीवास्तव  २२०५१२००  ९८६९२२३५८६
फाउंटन :-२२६१-२२६९,२२७०,२२७१, कफ परेड:-२२१५-२२१८,    
कुपरेज :-२२८०-२२८९,२२०२-२२०४,२२७८,२२७९    
वरिष्ठ प्र. (बीबी) द.: एस.सी. कोरे  २२०३१००० ९८६९४४५१५७
वरिष्ठ प्र. (एफटीटीच) ; ब्रजेन्द्रसिंग
 २२००५११५  ९८६९०११४५८
 उप प्र.(बीबी): श्रीवास्तव सदानंद      ९८६९२२३५८६
     
 मध्य    
उप महा.प्रबंधक( एफटीटीच: बाबू आठवले २३५३५००० ९८९६२८६२२३
 वरिष्ठ प्र. (बीबी)  ; जी कलीपन्न  २३५४२१४३  ९८६९००६४७४
माझगाव:-२३५०,२३७०-२३७९,    
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) : कपिल गुप्ता  २३४७१११७  ९८६९२१९६९६
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) : विनोद कुमार   २३८५८२००  ९८६९०२००२५
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) राकेश कुमार   २३४७१२१७  ९८६९४३४८५०
 सहा. प्रबंधक ( बीबी) एस, चतुर्वेदी  २३५११२००  ९८६९४३५२७६
     
मलबार हिल : २३६१-२३६५, २३६७-२३६९    
खंबाला हिल : २३५१-२३५५ २३४७१२१७ ९८६९४३५२७६
सहा. प्रबंधक ( बीबी ) मलबार हिल : शशांक चर्तुवेदी    
     
मांडवी : २३४०-२३४७    
सहा. प्रबंधक ( बीबी ) मांडवी : राकेश कुमार  २३४३३९४९ ९८६९४३४८५०
 वरिष्ठ प्र. (बीबी) मांडवी : जी. कलिपन्न  २३४०१०००  ९८६९००६४७४
     
 पुर्व  १    
 सहा.प्रबंधक ( बीबी/एफटीटीच) : आस्था गोयल  २५००६०१८  ९९६९५०८०३१
पवई:-२५७७-२५७९    
     
उप. प्र. (बीबी)पवई:महेश पोरवाल २५७८६३०० ९९६९३३८२८४
     
 एनएनआर:- २५००    
 उप. प्र. (बीबी)एनएनआर:- विरेंद्र कुमार     ९८६९२२१२१२
     
 घाटकोपर (पु) :-२५०१,२१०२,२५०८, घाटकोपर (प.):-२५०२,२५०९-२५१६    
 उप. प्र. (बीबी)घाटकोपर:- प्रफुल्ल चंद्रा  २५१३८०८३  ९८६९२८५२४८
     
 मानखुर्द:-२५५०-२५५२,२५५५-२५५८,२५४८,    
 उप. प्र. (बीबी)मानखुर्द ::गुप्ता    ९८६९२५७७१४
उप. प्र. (बीबी)मानखुर्द ( यूनियन पार्क) :-रेड्डी राजु   ९९६९४३२७८२
     
 चेंबुर :-२५२२-२५२९,२४०५,२५२०-२१,२५५३-५५४    
 उप. प्र. (बीबी)चेंबुर:- विनय नलावडे     ९८६९४७१८१८
     
 पुर्व २     
 वरिष्ठ प्र. (बीबी)पुर्व २ :-दिवाकर व्ही.एम २५४११०००  ९८६९४८८३६१
     
 मुलुंड(प.):-२५६०-२५६९,२५९०-२५९३    
मुलुंड(पु.):-२२५६३,२१६३    
उप. प्र. (बीबी)मुलुंड:- धर्मेंद्र एन. सिंग २५६४४४००  ९८६९०६३३७३
सहा. प्रबंधक(बीबी) मुलुंड:- रितेश रमण ८०९४७९३५०४
सहा. प्रबंधक(बीबी/एफटीटीच) ; पूजा शर्मा   ९८६९४४७५४०
     
चरई:-२५४९,२५३५,२५४६,२५४०-२५४५,२५३३,    
     
२५३०,२५३६-२५३९    
ठाणे (पु.):-२५३२,२५९८    
ठाणे:-२५४७,२१७२,२५८९,२५८४,२१६४,२५९७,    
     
२५८,६२१,७१२,१७३    
सहा. प्रबंधक(बीबी) चरई:- अखिल  २५३९२२२२ ९९६९४४९३४६
     
वागळे:-२५८०-२५८३,२५८५-२५८८,    
उप. प्र. (बीबी)वागळे रणजीत  ९८६९०५२१४२
     
उत्तर    
सायन :-२४०१-२४०४,२४०७-२४०९    
करी रोड :-२४७०,२४७१    
उप. महा.प्रबंधक ( बीबी) उत्तर:-  २४८११०९९
 वरिष्ठ प्र. :- मराठे आर बी. (एफटीटीच )  २४१३१०००  ९८६९२५०९५४
उप. प्र.(एफटीटीच ) :- देवाशिष   ९८६९४३२४०४
     
वरळी:-२४९०-२४९९,२४८१-२४८२    
सहा. प्रबंधक(बीबी)वरळी:- २४८११०९९  
     
प्रभादेवी :-२४२१-२४२३,२४३६-२४३८,२४३०-२४३२    
सहा. प्रबंधक(बीबी)प्रभादेवी : २४३६४००३
     
वडाळा:२४११-२४१८,     
वरिष्ठ प्र. (एफटीटीएच) उतर: मराठे आर. बी. २४१३१३१३ ९८६९२५०९५४
सहा. प्रबंधक(बीबी)वडाळा:-  २४१८१५००
     
भायखळा २३००-२३०९    
सहा. प्रबंधक(बीबी)भायखळा:-  २३०१११००
     
(बीबी) शिवाजी पार्क :- २४४४९९६१
     
नवी मुंबई    
वरिष्ठ प्र. (एफटीटीच) नवी मुंबई : धनोजी २७८९७५०० ९८६९४७५०५२
 वरिष्ठ प्र. (बीबी) नवी मुंबई:-एस.एस.नाईक  २७६५१५१५  ९८६९२१७७६६
 २७४०-२७४३,२७४५-२७४९,२७२१-२७२४,२७६१-२७६३    
 उप.प्र. (बीबी):- अरविंद पासवान    ९८६९०४१८००
     
 २७६५,२७८०,२७८८,२७८९,२७६६,२७८१,२७८२,    
     
२७८३,२७८४,२७५४,२७५५,२७७५,     
२७६१-२७६३,२७६७,२७६८,२७७८,२७७९,२७६४,२७६९,२७६०    
उप.प्र. (बीबी) पंडित   ९९६९२००६६६
     
 २७७०-२७७४,२७७६,२७५७,२७५२,२७५६-२७५९    
 सहा. प्रबंधक(बीबी):-     
     
पश्चिम १    
उप महाप्रबंधक (बीबी)     
सहा. प्रबंधक(बीबी):- जितेन्द्र बत्रा   ९८६९२१४६४६
खार:-२६००/१/४/५.२६४६/८/९,    
एमएमआरडी:-२६५९,२६५१    
ग्लोरी हाऊस:-२६७३,२६७४    
अंधेरी:-२६२०-२६२५,२६२८,२६७०,२६७१    
वाकोला:-२६६५-२६६९    
     
वरिष्ठ प्र. (बीबी):-     
वांद्रे (पु.)/बीकेसी:-२६५०,२६५२-२६५४,२६७५    
वांद्रे (प.):-२६४०-२६४५,२६५१,२६५५    
सहा प्र. (बीबी) वांद्रे:- वेंकट २६४५१९९२  ९१२२७४३६२३
सहा. प्रबंधक(बीबी/एफटीटीच): रितेश प्रताप  २६५०२०१०  ९९६९५०८०२६
     
विले पार्ले:-२६१०-२६१९,२६२६,२६२३    
सहा. प्रबंधक(बीबी)विले पार्ले:-  
     
जोगेश्वरी:-२६७६-२६७९    
उप.प्र. (बीबी)जोगेश्वरी:-  २६७८१२४०
     
 वर्सोवा:२६३०-२६३९    
 उप.प्र. (बीबी) वर्सोवा::- विश्णु प्रियन आर.    ९८६९०१११००
 सहा प्र. (बीबी) वांद्रे:- वेंकट  २६५५६२००  ९१२२७४३६२३
     
पश्चिम २    
गोकुळ्धाम :-२८४०-२८४३,,२८४९ ए. व्ही. कांदळगावकर   २८४१२१००  ९८६९४८२८४०
गोरेगावं:-२८७१-२८७९ उप.प्र. (एफटीटीएच/मेटेंनस ऑफ़ बीबी)गोरेगावं:   २८७६०८५  
निर्लोन:-२६८५,२६८६    
गोरेगावं (पु) ;-२८५७,२६८५,२६८६,२९२७    
     
 वरिष्ठ प्र. (बाह्य/एफटीटीएच)मरोळ ; स्नेहा कामत  २८७६०८५२  ९८६९०३३५५५
वरिष्ठ प्र. (बाह्य/बीबी)मरोळ:त्रिभुवनसिंग २८३४०७०० ९८६९४७१६३९
     
मरोळ:-२८२०-२८२७,२८२९,२८३०-२८३९    
सीप्झ:-२८२९    
उप.प्र. (बीबी) मरोळ :- कुलदीप सिग ठाकुर २६८२२५०० ९८६९२३७७९९
     
वरिष्ठ प्र. (एफटीटीएच) साकी विहार: /साकीनाका: लीना पिपळे २८४७१०००  ९८६९२७३३४३
     
साकीनाका:-२८५०-२८५३,२८५६,२८५९,२८५७,२८४७,२८५८    
मरोशी:-२९२०,२९२५    
सहा. प्रबंधक(बीबी/मेंटेनेंस) साकी विहार / साकीनाका :- विरासत हुसेन  ९८६९४०००५०
     
वरिष्ठ प्र. (बीबी) प.: २६८३१०००
     
दर्पण:-२६८१-२६८४,२६८७  २६८३१०००  
उप.प्र. (बीबी)दर्पण:/एअरपोर्ट :- जय प्रकाश मिर्धा:   
 ९८६९४४४८४०
     
पश्चिम ३    
     
उप. महा. प्रबंधक (बीबी) कांदिवली: श्री, शुक्ला 
२८०५४४३३ ९८६९०१०१०२
 श्री गावी    ९८६९२३७४७५
कांदिवली:-२८०१-२८०९,२८६१-२८६६ पुष्पेंद्रु एस. पारिख     ९८६९००९८९८
शिंफोलीI:-२८९८,२८९९,२८३३ श्री गावी     ९८६९२३७४७५
काशीमीरा:-२८४५,२९४५    
उप. प्रबंधक (बीबी) कांदिवली / शिंफोली:- पुष्पेंद्रु एस. पारिख  २८०७१७७७ ९८६९००९८९८
     
उप. महा. प्रबंधक (बीबी)मालाड :-  २८८८२२३३
  वरिष्ठ प्रबंधक (बीबी) मालाड :- श्री अग्रवाल    ९८६९२७२२५८
उप प्रबंधक (बीबी) मालाड :- श्री.अनुज    ९४६८५९४६११
उप प्रबंधक (बीबी) मालाड:- श्रीमती नायर   ९८६९२१४११११
 चारकोप:- २८६०,२८६७,२८६८,२८६९,२९००,२९६७  २८६०१३००  ९८६९०६२३८४
 वरिष्ठ प्रबंधक(बीबी)चारकोप:-श्री सोळंकी    ९८६९४७६८८२
सहा. प्रबंधक(बीबी)चारकोप:-श्रीमती नायर   श्रीमती नायर
     
मालाड:-२८८०-२८८३,२८८८,२८४४,२८८९    
एसएनआर/आकुर्ली/एमजीटी- श्री ,सिंग   ९८६९२७९७३०
     
एमजीटी:-२८७०,२८५४ कृष्णा कुमार  २८५४१०६४  ९८६९४१९४१९
आकुर्ली:-२९६५,२९६६,२८४४,२८८६,२९६५,२९६६  श्री.अनुज     ९४६८५९४६११
एसएनआर:-२८४६,२८८४-२८८७  श्री.अनुज     ९४६८५९४६११
वरिष्ठ प्रबंधक(बीबी)मालाड:-  अनुज कुमार २८८८२६०० ९४६८५९४६११
     
     
प. प्रबंधक (बीबी) बोरीवली:-
 २८९१५५००  
 उप. प्रबंधक (बीबी) बोरीवली:- श्री अंगडी    ९८६९२३७६७६
बोरीवलीL:-२८४८,२८९६,२८९७,२८२८,२८९०-२८९५ श्री,चंद्रा    ९८६९४०४२०१
बोरीवली श्री. अजित    ९९६९५०८०२९
भाईंदर:-२८०४,२८१४-२८१९ श्री . बदान    ९८६९२५३६०६
भाईंदर - श्री. साबळे    ९८६९२३५५६६
भाईंदर - श्री .राजेश    ९८६९०४०२२२
मीरारोड:-२८१०-२८१५,२८५५ श्री . बदान  २८९५१०१०  ९८६९२४२८२८
मीरारोड-  श्री. साबळे    ९८६९२३५५६६
मीरारोड - श्री .राजेश    ९८६९०४०२२२
सहा. प्रबंधक(बीबी) (बीबी) बोरीवली/ देवीदास :-अजितकुमार    ९९६९५०८०३९
उप. प्रबंधक (बीबी) मीरारोड/भाईंदर :- राजेश  २८१४५४००   ९८६९०४०२२२
     
 

 

 ह्या पेजवर शेवटचे अद्यतन दिनांक ०६/०६/२०१८ ला केले गेले .

 

 

Subcategories

ब्रॉडबँड योजना