नविन काय

 

एमटीएनएल, मुंबई ने नविन STV २५१, मोफत १ Gb/दिवस डेटा, ट्रूली अमर्यादित मोफत लोकल आणि एसटीडी कॉल्स, १०० एसएमएस/दिवस सोबत चालू केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीवी 109, एसटीवी 151, एसटीवी 499, डेटा एसटीवी 1298 एसटीवी आणि 1499 ची मर्यादित कालावधी ऑफर वाढविण्यात आली आहे.|

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


भाडे तत्वावर


मुख्य व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर

एमटीएनएल इमारतीं मध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि मीरा-भायंदर मध्ये मोक्याच्या जागेवर3 लाखवर्ग. फूट  हुन  अधिक च्या  व्यावसायिक जागा भाड़े तत्वावर  उपलब्ध आहे. अधिक माहिती करीता येथे  क्लिक करें


बीकेसी टेलीफोन एक्सचेंज परिसरात वेंडिंग वैन पार्किंगकरीता जागा भाडेतत्वावर उपलब्ध आहे

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करे  

 

ब्रॉडबैंड फेस्टिवल ऑफर 
एका महिन्या करीता मोफत "होम वायफाय" मिळवा खालील सुविधांसह .

 

मासिक सेवा शुल्क   मोफत
डाउनलोड वेग २ एमबीपीएस ६ जीबी पर्यंत आणि अमर्यादित मोफत वापर ५१२ केबीपीएस त्यानंतर
एकदाच भरावयाचे  प्रतिष्ठापन आणि चाचणी शुल्क   रु.२००  माफ 
एकदाच भरावयाचे नूतनीकृत केलेली मोडेम साठी प्रत्यक्ष वसूली शुल्क  रु. १०० माफ

 

नियम आणि अटी 

१. ही ऑफर ३१.०३.१६  पर्यंत किंवा नवीन ब्रॉडबँड कनेक्शन प्रदान करण्याची  तरतूद असे पर्यंत   वैध आहे वरील पैकी जे आधी असेल

२. ही ओफर केवळ एमटीएनएल लँडलाईनच्या विद्यमान ग्राहकांना ज्यांचे लँडलाईन कनेक्शन  ३१ ऑगस्ट २०१५ किवा त्याआधी प्रतिष्ठापीत केले आहे .

३. एमटीएनएल नूतनीकृत  वायफाय एडीएसएल राऊटर प्रदान करेल. तथापि, ग्राहक त्याच्या स्वत: च्या आहे वायफाय एडीएसएल राऊटर खरेदी करू शकता.

४. मुक्त कालावधी एक महिना नंतर, कनेक्शन आपोआप नियमित केले जाईल  आणि त्यानंतर "एक्सप्रेस अमर्यादित ६००  नॉन काँबो" प्लॅननुसार खालीलमाहितीनुसार केली जाईल .

मासिक सेवा शुल्क   रु. ६००
डाउनलोड वेग २ एमबीपीएस ६ जीबी पर्यंत आणि अमर्यादित मोफत वापर ५१२ केबीपीएस त्यानंतर
मासिक एमटीएनएल सीपीई शुल्क  रु. ५० प्रति महिना

५. ग्राहकाला ३० दिवस मोफत कालावधी नंतर सेवा खंडित करण्याची इच्छा असेल तर, त्याने / तीने  लेखी  जवळच्या एमटीएनएल ग्राहक सेवा केंद्रात  सूचना करणे आवश्यक आहे. जर लेखी सूचना नसेल तर  एमटीएनएल,  ग्राहक सेवा घेण्यास  तयार आहे असे गृहित धरेल , आणि वर नमूद "एक्सप्रेस अमर्यादित ६०० नॉन काँबो" नुसार शुल्क आकारले जाईल. 

६. मोफत कालावधी नंतर आमच्या इतर कोणत्याही  ब्रॉडबँड योजनेची निवड करू शकता.

 

 ७.  लागू अतिरिक्त सेवा कर

 

ऑफर 17-09-2015 रोजी किंवा नवीन ब्रॉडबँड कनेक्शन प्रदान तरतूद पर्यंत 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी वैध आहे वरील आधी असेल, या

एमपीएलएस व्यवस्थापित नेटवर्क सेवा (एमएनएस) 

एमपीएलएस दर ( रु.) एमएनएस करीता.
बैंडविड्थ राउटर + मॉडेम/ कनवर्टर+ एसएलए सह एमएनएस सेवा    मॉडेम/ कनवर्टर+ एसएलए शिवाय एमएनएस सेवा  )
वार्षिक मासिक त्रैमासिक वार्षिक मासिक त्रैमासिक
६४केबीपीएस १४९५०० १३५९१ ४०७७३ ९४९०० ८६२७ २५८८२
१२८केबीपीएस १७४२०० १५८३६ ४७५०९ ११८३०० १०७५५ ३२२६४
२५६केबीपीएस २१५८०० १९६१८ ५८८५५ १५९९०० १४५३६ ४३६०९
५१२केबीपीएस २४३१०० २२१०० ६६३०० १८७२०० १७०१८ ५१०५५
१ एमबीपीएस २६२६०० २३८७३ ७१६१८ २०६७०० १८७९१ ५६३७३
२ एमबीपीएस २७४३०० २४९३६ ७४८०९ २०८००० १८९०९ ५६७२७
४ एमबीपीएस ४१२१०० ३७४६४ ११२३९१ ३३१५०० ३०१३६ ९०४०९
८ एमबीपीएस ६६०४०० ६००३६ १८०१०९ ५७९८०० ५२७०९ १५८१२७
१० एमबीपीएस ७२२८०० ६५७०९ १९७१२७ ६१३६०० ५५७८२ १६७३४५
१६ एमबीपीएस ८२२९०० ७४८०९ २२४४२७ ७१३७०० ६४८८२ १९४६४५
३४ एमबीपीएस ११७५२०० १०६८३६ ३२०५०९ १०१२७०० ९२०६४ २७६१९१
४५ एमबीपीएस १२९३५०० ११७५९१ ३५२७७३ ११३१००० १०२८१८ ३०८४५५
१०० एमबीपीएस २२५६६८०० २०५१६४ ६१५४९१ २०३३२०० १८४८३६ ५५४५०९
१५५ एमबीपीएस ३०४०७०० २७६४२७ ८२९२८२ २८१३२०० २५५७४५ ७६७२३६

 

एमपीएलएस दर ( रु.) एमएनएस करीता.
बैंडविड्थ राउटर + एसएलए ( मॉडेम/ कनवर्टर शिवाय)  एमएनएस सेवा    एसएलए सह ( राउटर आणि मॉडेम/ कनवर्टर शिवाय)  एमएनएस सेवा
वार्षिक मासिक त्रैमासिक वार्षिक मासिक त्रैमासिक
६४केबीपीएस १२३५०० ११२२७ ३३६८२ ६७६०० ६१४५ १८४३६
१२८केबीपीएस १४६९०० १३३५५ ४००६४ ९१००० ८२७३ २४८१८
२५६केबीपीएस १८८५०० १७१३६ ५१४०९ १३३९०० १२१७३ ३६५१८
५१२केबीपीएस २१५८०० १९६१८ ५८८५५ १६१२०० १४६५५ ४३९६४
१ एमबीपीएस २३५३०० २१३९१ ६४१७३ १७९४०० १६३०९ ४८९२७
२ एमबीपीएस २४८३०० २२५७३ ६७७१८ १८०७०० १६४२७ ४९२८२
४ एमबीपीएस ३८४८०० ३४९८२ १०४९४५ ३०४२०० २७६५५ ८२९६४
८ एमबीपीएस ६३३१०० ५७५५५ १७२६६४ ५५२५०० ५०२२७ १५०६८२
१० एमबीपीएस ६९६८०० ६३३४५ १९००३६ ५८६३०० ५३३०० १५९९००
१६ एमबीपीएस ७९५६०० ७२३२७ २१६९८२ ६८६४०० ६२४०० १८७२००
३४ एमबीपीएस ११४७९०० १०४३५५ ३१३०६४ ९८५४०० ८९५८२ २६८७४५
४५ एमबीपीएस १२६७५०० ११५२२७ ३४५६८२ ११०३७०० १००३३६ ३०१००९
१०० एमबीपीएस २२२९५०० २०२६८२ ६०८०४५ २००५९०० १८२३५५ ५४७०६४
१५५ एमबीपीएस ३०१३४०० २७३९४५ ८२१८३६ २७८५९०० २५३२६४ ७५९७९१

 

Launch of Promotional Broadband ‘Trial Plan 50’

 

Plan Name - Trial Plan 50

Initial charges ( Installation/testing charges) - Rs. 50/-

Validity - One month

Down load speed - 320 Kbps

Usages charges - free unlimited usage for one month

CPE Rental - Nil

Registration - Nil

Modem security charges - Nil

Note :

1.This plan is meant for landline customers only.

2. Customer accepting the trial offer has to opt / choose any regular broadband plan within one month to continue the broadband service.

3. This offered plan will be discontinued after one month of installation.

4.Only recovered modem will be installed.

5.The modem will be recovered if customer does not continue broadband connection.

This scheme is implemented for 90 days w.e.f. 02.08.2011 to 30.10.2011

 

 
Page 1 of 4

ब्रॉडबँड योजना