नविन काय

 

एमटीएनएल, मुंबई ने नविन STV २५१, मोफत १ Gb/दिवस डेटा, ट्रूली अमर्यादित मोफत लोकल आणि एसटीडी कॉल्स, १०० एसएमएस/दिवस सोबत चालू केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीवी 109, एसटीवी 151, एसटीवी 499, डेटा एसटीवी 1298 एसटीवी आणि 1499 ची मर्यादित कालावधी ऑफर वाढविण्यात आली आहे.|

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


भाडे तत्वावर


मुख्य व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर

एमटीएनएल इमारतीं मध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि मीरा-भायंदर मध्ये मोक्याच्या जागेवर3 लाखवर्ग. फूट  हुन  अधिक च्या  व्यावसायिक जागा भाड़े तत्वावर  उपलब्ध आहे. अधिक माहिती करीता येथे  क्लिक करें


बीकेसी टेलीफोन एक्सचेंज परिसरात वेंडिंग वैन पार्किंगकरीता जागा भाडेतत्वावर उपलब्ध आहे

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करे  

 

बंद केलेल्या ब्रॉडबैंड योजनेची सुधारित आवृति

खालील ब्रॉडबँड योजना ०१.०४.२०१४ पासून सुधारित आहेत

बंद केलेले ब्रोड्बैंड डाटा यूजेस योजना

 
 
 
क्रमांक  योजनेचे नाव  विद्यमान मासिक सेवा शुल्क नविन मासिक सेवा शुल्क 
१.  ब्रॉडबैंड _प्रत्येक_होम_मासिक  रु. ३०  रु. ५०
२.  ब्रॉडबैंड _प्रत्येक_होम_वार्षिक रु. ३३० ( वार्षिक )  रु. ५५०  (वार्षिक ) 
३.  डीएसएल_ट्रायबी ४९ _मासिक   रु. ४९  रु. ७९
४.  डीएसएल_ट्रायबी ४९ _(५३९)_वार्षिक   रु. ५३९ ( वार्षिक )  रु. ८७०  (वार्षिक ) 
५.  ट्रायबी_ २०० पी   रु. १९९ रु. २४८
६.  डीएसएल-२४९ कॉम्बो    रु. .२४९  रु. २९९
७.   डीएसएल_३९९ रु. .३९९  रु. ४४८
८.   डीएसएल_३९९-(४३९९)-वार्षिक रु..४३९९(वार्षिक) रु. ४९३० (वार्षिक )
९.  डीएसएल_कॉम्बो बी _४९९ रु. ४९९  रु. ५४९
१०.   डीएसएल_कॉम्बो बी _५०० रु. ५००  रु. ५५१
११.   डीएसएल_५९८(मर्यादित )  रु. ५९८  रु. ६४८
१२.   डीएसएल_ट्रायबी ५९० एनयु  रु. ५९० रु. ६९०
१३.   डीएसएल_७४८(मर्यादित )  रु. ७४८ रु. ७९८
१४   डीएसएल_एन यु _८४९ रु. ८४९  रु. ९४९
१५   डीएसएल_एन यु _८४९-(९३००)-वार्षिक   रु. ९३०० (वार्षिक )  रु. १०४४०  (वार्षिक ) 
 

बंद केलेले ब्रोड्बैंडअमर्यादित योजना

 
क्रमांक  योजनेचे वर्णन विद्यमान मासिक सेवा शुल्क  नविन  मासिक सेवा शुल्क  वर्तमान अर्पण  नविन अर्पण 
१. डीएसएल_अमर्यादित_४५० _मासिक  रु.४५० रु.५००  दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस    दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस आणि रात्री ( रात्री १२ ते सकाळी ७.०० ) :- २ एमबीपीएस 
२.  डीएसएल_अमर्यादित_४५० -(४९५०)-वार्षिक  रु.४९५० (वार्षिक) रु.५५०० (वार्षिक)  दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस   दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस आणि रात्री ( रात्री १२ ते सकाळी ७.०० ) :- २ एमबीपीएस 
३.  डीएसएल_अमर्यादित_कॉम्बो _५५० रु.५५० रु.६००   दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस    दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस आणि रात्री ( रात्री १२ ते सकाळी ७.०० ) :- २ एमबीपीएस 
४.  डीएसएल_अमर्यादित_५९९ _मासिक  रु.५९९ रु.६४९  डाउनलोड ७५२ केबीपीएस अमर्यादित अमर्यादित वापर . डाउनलोड १ एमबीपीएस आणि अपलोड ७६८ केबीपीएस 
५.  डीएसएल_अमर्यादित_५९९ -(६५८९)-वार्षिक   रु.६५८९ (वार्षिक) रु.७१४० (वार्षिक)  डाउनलोड ७५२ केबीपीएस अमर्यादित अमर्यादित वापर . डाउनलोड १ एमबीपीएस आणि अपलोड ७६८ केबीपीएस 
६.  डीएसएल_अमर्यादित_७४९_मासिक  रु.४७९ रु.८५०    ७५२ केबीपीएस अमर्यादित डाउनलोड वेग २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि १ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड ७६८ केबीपीएस 
७. डीएसएल_अमर्यादित_७४९_वार्षिक  रु.८२३९ रु. ९३५०   ७५२ केबीपीएस अमर्यादित डाउनलोड वेग २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि १ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड ७६८ केबीपीएस 
  ८.  डीएसएल_अमर्यादित_९९९ _मासिक  रु.९९९ रु.१०४९  सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.१३ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.३४४ एमबीपीएस , रात्री १२.००  ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस   सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.१३एमबीपीएस, सायं ७.०० ते सकाळी ७.००  : २ एमबीपीएस
९.  डीएसएल_अमर्यादित_९९९  (१०९८९) वार्षिक  रु.१०९८९ (वार्षिक) रु.११५४० (वार्षिक)   सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.१३ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.३४४ एमबीपीएस , रात्री १२.००  ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस   सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.१३एमबीपीएस, सायं ७.०० ते सकाळी ७.००  : २ एमबीपीएस
१०.  डीएसएल_अमर्यादित_१५९९_मासिक  रु.१५९९ रु.१६४९   सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.००  ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस   सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ७.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.००  ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस s 
११.  डीएसएल_अमर्यादित_१५९९_ (१७५८९) वार्षिक  रु.१७५८९ (वार्षिक) रु.१८१४० (वार्षिक)  सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.००  ते सकाळी ७.०० :   २ एमबीपीएस   सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ७.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.००  ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस s 
१२.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_कॉम्बो_६५०  रु. ६५० रु.६९९ २ एमबीपीएस  १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
१३.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो_६५०  रु. ६५० रु.६९९ २ एमबीपीएस  १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर .. २ एमबीपीएस  १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
१४.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_कॉम्बो_८०० रु. ८०० रु.८५० २ एमबीपीएस  १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
१५.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉनकॉम्बो_८०० रु. ८०० रु.८५० २ एमबीपीएस  १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
१६.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_१००० रु. १००० रु.१०५० २ एमबीपीएस  ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
१७.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो _१००० रु. १००० रु.१०५० २ एमबीपीएस  ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
१८.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_१५०० रु. १५०० रु.१५५० २ एमबीपीएस  ८० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  ८० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
१९.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो _१५००  रु. १५०० रु.१५५० २ एमबीपीएस  ८०जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  ८० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
२०.   एक्सप्रेस_अमर्यादित_ कॉम्बो _२००० रु. २००० रु.२०५० २ एमबीपीएस १५०गीबी पर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  १५० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
२१.  एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो _२००० रु.२००० रु.२०५० २ एमबीपीएस  १५०जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . २ एमबीपीएस  १५० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस 
२२.  अमर्यादित_ कॉम्बो _९९५ रु.९९५ रु.१०४५  दिवस (०८ ते १२.) १ एमबीपीएस , रात्री ( १२ ते ०८ ) २ एमबीपीएस    दिवस (०८ ते १२.) : १.३४४एमबीपीएस, रात्री ( १२ ते ०८ ) २ एमबीपीएस  
२३.  डीएसएल_अमर्यादित__५५५ रु.५५५ रु.६११  रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : १ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ३२० केबीपीएस   रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : १ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ५१२ केबीपीएस 
२४.  डीएसएल_अमर्यादित__६६६ रु.६६६ रु.७२२  रात्री (२० ते ८.०० ) : १ एमबीपीएस आणि रविअर : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ३२० केबीपीएस   रात्री (२० ते ८.०० ) : १ एमबीपीएस आणि रविअर : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ५१२ केबीपीएस 
२५. डीएसएल_अमर्यादित__८८८ रु. ८८८ रु.९४४  रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ५१२ केबीपीएस  रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ७६८ केबीपीएस 
२६.  डीएसएल_अमर्यादित__१३३३ रु. १३३३ रु.१३८८ रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- १ एमबीपीएस   रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी {/:- १.३४४ केबीपीएस 
 
 
 
कृपया लक्ष द्या :
 
नमूद केलेले डाटा यूसेज डाउनलोड अपलोड सहित .

अधिक महितिकारिता डायल  करा १५०० ( टोल फ्री )

सेवा शुल्क १२.३६ % अतिरिक्त 

 

bb_every_home_700x200

 एव्हरी  होम  योजनेकरीता ब्रॉडबँड

योजनेचे (प्लॅन ) नाव   : ब्रॉडबँड एव्हरी होम प्लॅन

 •  मसिक सेवा शुल्क  : रु.३० प्रती माह (१ मार्च २०१२ पासून लागू)
 • वार्षिक सेवा शुल्क : रु. ३०० (प्रथम बिलातुन घेतले जाईल)
 • डाऊनलोड  वेग :- २ एमबीपीएस
 • अपलोड वेग :  ५१२ केबीपीएस
 • नि:शुल्क डाटा उपयोग :  ५० एमबी  दरमहा
 • अतिरिक्तउपयोग शुल्क : ५१ एमबी ते ५०० एमबी पर्यंत ५०पैसे/एमबी दर, ५०१ एमबी ते १ जीबी पर्यंत ३०पैसे/एमबी दर, १ जीबी नंतर २० पैसे/एमबी दर
 • बिल कॅप : रु. ५,५००/-  दरमहा उपयोगासाठी, बिल कॅप नंतर नि:शुल्क अमर्यादित उपयोग  @ २ एमबीपीएस डाउनलोड गती.  
 • मासिक मॉडेम शुल्क : रु. ५० (एमटीएनएल मॉडेमकरीता)

एकदा घेतले जाणारे संस्थापन शुल्क 

 • संस्थापन व परीक्षण  : रु. २००
 • एमटीएनएल मॉडेम अप-फ्रंट शुल्क : रु. ३०० (साधारण मॉडेम), रु.६०० (बिनतारी  मॉडेम)

नियम व अटी:

 • नि:शुल्क डाटा उपयोग, अपलोड व डाऊनलोड दोन्ही मिळून आहे.  
 • एक वर्षात योजना बदलल्यास वार्षिक सेवा शुल्क रु. ३०० प्रोरेटाच्या आधारावर समायोजित केले जाईल.
 •   दरमहा चे रु. ५००० बिल  कॅप फक्त ब्रॉडबँडचे वापर शुल्क आहे.  निवडलेल्या योजनेप्रमाणे लँडलाईन शुल्क अतिरीक्त  असेल.   
 •  हि योजना  प्रचार तत्वावर आधारित असून याचा कालावधी  दिनांक  १९ मे ते १६ ऑगस्ट २०१२ पर्यंत ९० दिवसांसाठी  असेल.

             आरक्षण व माहितीकरिता 'BB' असा संदेश (एसएमएस) ९८६९८८९९८८ वर पाठवा.

 

अतिरिक्त सेवा व शुल्क 

विवरण शुल्क
अतिरित ई-मेल आयडी ४ एमबी सहित किवा विद्यमान ई-मेल आय डी ची क्षमता ४ एमबी वरून १२ एमबी पर्यंत वाढवीणे   रु २००/- प्रति वर्ष प्रति ८एमबी 
अपलोड वेग 

प्रांरभिक अपलोड वेग एक्सप्रेस एडीएसएल योजना , २ एमबीपीएस " ८ एमबीपीएस  एडीएसएल योजने कारिता ७६८ केबीपीएस राहिल. ५  एमबीपीएस      व्ही डीएसएल - १० एमबीपीएस आणि एफटीटीएच - १० एमबीपीएस  योजना , १ एमबीपीएस डीएसएल_४५०,कॉम्बो_ १२४९ आणि कॉम्बो  १७४९  एफटीटीएच - २० एमबीपीएस  योजना मधे अपलोड वेग १० एमबीपीएस राहिल.  उचित वापर अपलोड गती वरील सर्व योजनांमध्ये ७८६ केबीपीएस  असेल.  

अतिरिक्त अपलोड वेग  

 २५० प्रत्येक अतिरिक्त २५६ केबीपीएस (अधिकतम १ एमबीपीएस पर्यंत अपलोड गती दिली जाऊ शकेल. - व्यवहार्यतेच्या  अंतर्गत)
अतिरिक्त वाय फाय सी पी ई  चा प्रभार कवरेज क्षेत्र वाढव्ण्या करिता

रु १००० एकदाच अग्रिम शुल्क( विना परतावा)प्रति CPE  अतिरिक्त WI FI  CPEs करिता 

अतिरिक्त WI FI  CPEs करिता मासिक शुल्क रु १०० प्रति CPE प्रति महिना

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त लागू .

 

ब्रॉडबँड योजना